Bohemia centralis 28

(2007)

 

Šamonil P.: Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů. PDF 4.3 MB
Hesslerová P.: Geomorfologické poměry povodí Vůznice. PDF 403.6 KB
Kočí T.: Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi. PDF 136.7 KB
Blažková D.: Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech. PDF 179.0 KB
Hoffmann A.: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn – současný stav a vyhodnocení změn. PDF 4.9 MB
Šíma P.: Květena východní části Českého krasu. PDF 1.8 MB
Malíček J.: Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na Sedlčansku. PDF 225.3 KB
Jaroš V.: Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny. PDF 539.9 KB
Kubíková J.: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií. PDF 759.6 KB
Hlaváček R. et Sofron J.: Anemo-orografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech. PDF 4.0 MB
Malíček J.: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. PDF 357.6 KB
Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků středních Čech. PDF 201.2 KB
Beran L.: Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava. PDF 209.8 KB
Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy. PDF 209.8 KB
Ložek V.: Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí. PDF 1.8 MB
Špryňar P.: Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech. PDF 155.7 KB
Zelený J.: Raphidioptera, Neuroptera a Mecoptera Chráněné krajinné oblasti Český kras. PDF 188.9 KB
Šťáhlavský F. et Krásný L.: Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska. PDF 717.5 KB
Saska P.: Philoscia muscorum (Crustacea: Oniscidea: Philosciidae), new species of terrestrial isopod for the Czech Republic. PDF 274.7 KB
Hanák V.: Za profesorem Karlem Hůrkou, DrSc. (1931–2004).  
Kubíková J.: RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem.  
Kubíková J. et Špryňar P.: RNDr. Jaromír Strejček – osmdesát let.  

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt