Bohemia centralis 31

Příroda CHKO a BR Křivoklátsko 

rok 2011 

(sborník ke stažení, PDF 9.7 MB)

 

Ložek V.: Postavení Křivoklátska v rámci české přírody a krajiny PDF 9.6 MB
Hůla P., Hošek J.: Novodobá historie úsilí o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko PDF 1.9 MB
Vorel T., Stárková M.: Geologické mapování Křivoklátska – nástroj pro poznání geologické
stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO
PDF 4.6 MB
Fatka O.: Kambrium na Křivoklátsku. PDF 8.6 MB
Ložek V., Žák K.: Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku PDF 2.8 MB
Žigová A.: Půdní poměry vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko PDF 3.6 MB
Šilhánová V.: Hydromorfologický průzkum vodních toků v CHKO Křivoklátsko PDF 2.2 MB
Fellner R., Landa J.: Makromycety PR Lípa a NPR Kohoutov (CHKO Křivoklátsko) PDF 0.2 MB
Franklová H., Kolbek J.: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska PDF 0.2 MB
Kolbek J.: Květena a vegetace CHKO a BR Křivoklátsko – současný stav poznání botanického
výzkumu
PDF 2.5 MB
Rydlo J.: Vodní flóra a vegetace PDF 0.2 MB
Somol V.: O bolševníku velkolepém a křídlatkách v CHKO Křivoklátsko PDF 0.3 MB
Háněl L.: Půdní mikrofauna, krytenky (Protozoa: Testacea) a půdní hlístice (Nematoda),
vybraných lokalit CHKO a BR Křivoklátsko
PDF 0.2 MB
Ložek V.: Recentní měkkýši Křivoklátska PDF 0.2 MB
Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko PDF 0.4 MB
Pižl V.: Žížalovití (Annelida: Lumbricidae) CHKO Křivoklátsko PDF 0.2 MB
Růžička V.: Pavouci PR Čertova skála na Křivoklátsku PDF 0.2 MB
Starý J.: Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko, Česká republika PDF 0.5 MB
Vlach P., Svobodová J., Fischer D.: Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) v CHKO
Křivoklátsko
PDF 0.2 MB
Tajovský K.: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko PDF 0.2 MB
Kocourek P., Tajovský K.: Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko PDF 0.4 MB
Novák I.: Motýli (Lepidoptera) CHKO Křivoklátsko PDF 0.3 MB
Hoffmannová A.: Brouci (Coleoptera) CHKO a BR Křivoklátsko – diversita a ochrana PDF 0.4 MB
Švátora M., Vlach P., Pivnička K., Dušek J., Daněk T., Moravec P.: Ichtyofauna CHKO
Křivoklátsko v letech 1993–2008
PDF 1.6 MB
Vlach P., Dušek J., Moravec P., Švátora M.: Vliv ekologických faktorů na populace ryb
v potoce Úpoř
PDF 0.6 MB
Zavadil V.: Obojživelníci a plazi Křivoklátska PDF 0.3 MB
Pojer F.: Čáp černý hnízdí na Křivoklátsku už nejméně od roku 1958 PDF 1.3 MB
Anděra M., Hoffmannová A.: Savci Křivoklátska PDF 0.3 MB
Černý T., Petřík P., Boublík K.: Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní
travinobylinné vegetace v BR Křivoklátsko
PDF 2.1 MB
Čermák P.: Vliv zvěře na dynamiku lesa a druhovou diversitu dřevin v NPR Týřov PDF 0.3 MB
Beranová J., Apltauer J., Hůla P., Jedlička J.: Hodnocení vlivu zvěře na lesní ekosystémy
v CHKO Křivoklátsko
PDF 0.4 MB
Stolz D.: Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů PDF 2.0 MB
Skalková P., Špryňar P.: Monitorování návštěvnosti a odhad vlivu návštěvnosti v chráněných
územích: případová studie v NPR Vůznice
PDF 2.4 MB
Barevné přílohy PDF 12.2 MB

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt