Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Publikace ke stažení >> Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi

Název publikace rozvíjí druhý titulek: Revitalizace sídelního prostředí vodními prvky

Revitalizace jako vodohospodářská činnost, zaměřená ke zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků, v minulosti poškozených nevhodnými technickými úpravami, nabývají specifického charakteru v zastavěných územích. Zatímco ve volné krajině revitalizace sledují v první řadě přírodně autentický charakter potoka nebo řeky, včetně malé průtočné kapacity, podporující plošné rozlivy, v zastavěných územích je nutno na prvním místě respektovat povodňovou průtočnou kapacitu, zajišťující ochranu zástavby. V tomto rámci se intravilánové revitalizace zlepšovat stav vodních toků zejména obnovou jejich tvarové a hydraulické členitosti. Při hledání společných cílů a možností revitalizací a protipovodňové ochrany se v intravilánech víc než ve volné krajině setkává vodohospodářské inženýrství s různými omezeními a je nuceno úžeji spolupracovat s dalšími obory, jako jsou architektura nebo sadovnictví, a zabývat se i pobytovými a rekreačními funkcemi vodních toků. Publikace obšírně rozvádí základní přístupy, metody a prvky řešení intravilánových revitalizací, komentuje i jejich provoz a údržbu. Důraz je kladen na velké množství konkrétních příkladů z Čech i zahraničí, doložených rozsáhlým obrazovým materiálem.

Just, T.: Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi. Revitalizace sídelního prostředí vodními prvky. Vydala AOPK ČR jako CD - přílohu časopisu Ochrana přírody, čísla 6/2010.

 

Úvod

Kap.1 Vodní toky v intravilánech

Kap.2 Cíle intravilánových revitalizací

Kap.3 Specifika intravilánových revitalizací

Kap.4 Základní přístupy, metody a prvky řešení

Kap.5 Poznámky k provozu a údržbě intravilánových vodních prvků

Kap.6 Některé významné lokality intravilánových protipovodňových a revitalizačních úprav vodních toků

Revitalizace Isary v Mnichově + seznam literatury

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt