Regionální pracoviště Střední Čechy >> Publikační činnost pracoviště >> Publikace ke stažení >> Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území CHKO

Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území CHKO

Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území CHKO

Sborník příspěvků z lesnického semináře

V závěru roku 2016 uspořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v Rožmitále pod Třemšínem seminář „Problémy dlouhodobé udržitelnosti pěstování smrkových porostů v hospodářských lesích na území chráněných krajinných oblastí“. Semináře se zúčastnilo přes 60 posluchačů, a to zejména z řad lesních hospodářů působících na území Chráněné krajinné oblasti Brdy.

Na semináři zazněly příspěvky od hlavních hospodařících subjektů v lese v CHKO Brdy, dále o aktuálních tématech z oblasti výzkumu, problémů s ochranou lesa a v neposlední řadě o možnostech finanční podpory přírodě blízkého hospodaření v lesích z národních a zejména pak evropských zdrojů.

Naše nejmladší chráněná krajinná oblast má nejvyšší lesnatost ze všech, dosahující asi 85 % celkové rozlohy, zároveň se však jedná o oblast s velmi vysokým podílem nepůvodních kulturních smrčin. Lesy zde přávážně náleží do 4. a 5. lesního vegetačního stupně a smrk je zde tedy pěstován mimo své ekologické optimum. Kromě zřejmého nepříznivého vlivu dominantního zastoupení kulturních smrčin na biodiverzitu nebo například na mimoprodukční funkce vodoochranné a půdoochranné se aktuálně v souvislosti s výskyty období extrémního sucha a nerovnoměrného rozdělení srážek v průběhu roku diskutuje také stabilita těchto porostů a dlouhodobá udržitelnost jejich pěstování.

Z přednesených příspěvků a diskuze vyplynulo, že druhově a prostorově diverzifikované lesní porosty a jemnější způsoby obnovy se v souvislosti s předpokládanými klimatickými změnami resp. jejich projevy a potřebou realizace adaptačních opatření stávají společným zájmem lesního hospodářství a ochrany přírody s cílem udržení všech produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, i když hlavním úkolem v lesním hospodářství zůstává zajištění trvalosti a udržitelnosti produkce dříví zejm. toho smrkového, zatímco v ochraně přírody pak ochrana a podpora biodiverzity druhů a stanovišť.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt