Vodohospodářské revitalizace

Kniha pojednává vodohospodářské revitalizace jako způsob nápravy škod, způsobených v minulosti nepřiměřeně rozsáhlými a nevhodně prováděnými technickými úpravami, které uvedly vodní toky do nepříznivého ekologického stavu. Akcentovány jsou vztahy mezi opatřeními revitalizačními a protipovodňovými – jejichž nedostatečné propojení lze pokládat za jeden z vážných problémů vodního hospodářství v České republice.

V úvodu jsou popsány hlavní vlastnosti přírodních vodních toků, které představují jednak výchozí stav pro minulé technické úpravy, jednak předlohu pro nyní prováděné revitalizace. Stručně je porovnán stav revitalizací v České republice a v zahraničí, zejména se zřetelem k vodohospodářsky nejpokročilejším zemím Evropy. Východiskem pro návrhy revitalizačních opatření je analýza negativních dopadů technických úprav. Ty se týkají nejen ekosystémů vodních toků a niv, ale také jejich vodohospodářských funkcí. Podstatným problémem je zrychlování a soustřeďování odtoků, které nepříznivě ovlivňuje průběh povodní a jejich dopady hlavně na zastavěná území. V protikladu k negativům technických úprav stojí příznivé efekty revitalizací, jejichž reálné stanovení je předpokladem správného návrhu. Velmi důležitá je kapitola týkající se vlivů koryt a niv na velikost a průběh povodní, v níž autor, Václav Matoušek, podal vlastně jakousi etapovou zprávu o svých výzkumných pracích. Z těch mimo jiné plyne, že technická upravenost koryt vodních toků v povodích zasažených přívaly může až v řádu desítek procent ovlivňovat kulminační úrovně povodní, které z povodí vystupují – což také vypovídá o poměrně významných efektech, kterých může být dosahováno revitalizacemi. Dále jsou uvedeny možné aplikace revitalizačních opatření v protipovodňové ochraně, obecné zásady revitalizací a doporučení pro jejich navrhování. Pozornost je věnována tématům obnovy migrační prostupnosti vodních toků, obnovy tůní a mokřadů, omezování nepříznivých účinků odvodňovacích staveb a vegetace v blízkosti vodních toků. Jako specifické odvětví revitalizací jsou uvedeny přírodě blízké úpravy v intravilánech. V závěru kniha v obecnější poloze zmiňuje zájmy ochrany přírody a krajiny při revitalizacích, vztahy revitalizací a veřejnosti, problémy provozu a údržby revitalizačních děl a otázky jejich financování.

 

 

Kap.1 Předloha pro revitalizační opatření: Přírodní potoky a řeky a jejich nivy + úvod                                                                                              Kap. 2 Vývoj lidských zásahů do vodních toků a niv
Kap. 3 Revitalizace v zahraničí a u nás    
Kap.4 Nepříznivé dopady vodohospodářských technických úprav
Kap.5 Cesty k renaturaci vodních toků a niv
Kap.6 Přínosy revitalizací vodních toků a niv
Kap.7 Vliv koryta vodního toku a údolní nivy na velikost a průběh povodní
Kap.8 Revitalizace jako součást protipovodňových opatření
Kap.9 Obecné zásady technických revitalizací
Kap.10 Navrhování a výstavba přírodě blízkých koryt potoků a řek
Kap.11 Ochrana a obnova migrační prostupnosti vodních toků
Kap.12 Obnova a vytváření vodních biotopů v nivách
Kap.13 Omezování nepříznivých účinků odvodňovacích staveb
Kap.14 Revitalizace v intravilánech
Kap.15 Podpora samočištění a dočišťování vody revitalizačními opatřeními                                                    Kap.16 Vegetace a vegetační úpravy při revitalizacích
Kap.17 Zájmy ochrany přírody při revitalizacích
Kap.18 Revitalizace a veřejnost; Kap. 19 Provoz a údržba revitalizačních opatření; Kap. 20 Hodnocení efektů a nákladů revitalizačních opatření; Literatura

 

                                                                                                    

Tomáš Just, Václav Matoušek, Martin Dušek, David Fišer, Petr Karlík. 3. ZO ČSOP Hořovicko se spolupráci se spol. Ekologické služby s.r.o., AOPK ČR a MŽP, Praha 2005, 359 str., ISBN 80-239-6351-1

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt