Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> V Berouně se konal seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras

V Berouně se konal seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras

V Berouně se konal seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras

22.3.2018

Na počátku března proběhl v budově berounského gymnázia seminář pro zemědělce hospodařící v CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras. Seminář zaměřený na agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) byl pořádaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Ministerstvem zemědělství ČR.

Účast na semináři byla i přes nepřízeň počasí hojná, sešlo se na padesát účastníků. Kromě aktivně hospodařících zemědělců a pořádajících organizací zde byli zástupci Středočeského kraje a Asociace soukromých zemědělců.

Úvodní vystoupení Josefa Makovského z Ministerstva zemědělství ČR, bylo zaměřeno na účel agroenvironmentálně-klimatických opatření, principy kalkulace plateb, provádění sečí a termíny pro odklizení travní hmoty. Následující část programu, zajišťovaná pracovníky AOPK ČR, byla věnována hospodaření v CHKO Křivoklátsko a Český kras. Prezentace zahrnovaly téma ochrany přírody v CHKO ve vazbě na AEKO, souhlasná vyjádření správ CHKO k hospodaření na travních porostech a finanční nástroje ochrany přírody. Účastníkům akce byly poskytnuty informace k managementu modrásků i chřástala polního. Došlo též na představení biotopů suchých stepních trávníků a objasnění významu jejich obhospodařování.

Podstatným přínosem semináře byly dva „příspěvky z praxe“ od Františka Hájka a Petra Marady. F. Hájek, který hospodaří v okolí Čilé, Hradiště a Skryj, sklidil velký úspěch s prezentací AEKO v praxi. Ostatním hospodářům mimo jiné zprostředkoval své letité zkušeností s tvorbou biopásů na území CHKO Křivoklátsko. Závěr semináře patřil inspiraci z Jižní Moravy v podání P. Marady, který se dlouhodobě věnuje zakládání, péči a údržbě krajinotvorných prvků v oblasti Šardic. Na původní zemědělské půdě vytvořil několik hektarů biokoridorů, založil extenzivní sady i stromořadí krajových odrůd ovocných dřevin. Obtížně obhospodařovatelné pozemky zalesnil a na vhodných lokalitách založil soustavy mokřadů.

Setkání se ukázalo jako výborná příležitost k diskuzi o rozdílných přístupech nejen mezi hospodařícími subjekty a zaměstnanci státních institucí, ale i přímo mezi jednotlivými zemědělci.

Cílem agroenvironmentálně-klimatických opatření je podpora takových způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou životního prostředí, krajiny a zlepšením jejich vlastností. Podopatření ošetřování travních porostů je zaměřené na údržbu cenných stanovišť na trvalých travních porostech, podopatření biopásy slouží k podpoře biodiverzity ptáků, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině.

V případě, že by zájem o zapojení do AEKO měli i zemědělci, kteří dosud tyto finanční prostředky nečerpají, jsou vhodnými místy pro konzultaci AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras a také regionální odbory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt