Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Zimní sčítání netopýrů v CHKO Český kras v roce 2017

Zimní sčítání netopýrů v CHKO Český kras v roce 2017

Zimní sčítání netopýrů v CHKO Český kras v roce 2017

20.2.2017

Při sčítání bylo prohlédnuto celkem 81 podzemních prostor a nasčítáno celkem 3169 jedinců 12 druhů netopýrů a 1 druhu vrápence.

Mezi nejpočetněji nalézaný druh, stejně jako každoročně, patřil kriticky ohrožený netopýr velký (Myotis myotis). V podzemních prostorách bylo letos nalezeno celkem 2282 jedinců tohoto druhu, což představuje 72 % z celkového počtu sečtených netopýrů. Počet nalezených zimujících netopýrů velkých potvrzuje jeho zvyšující se početnost v průběhu posledních několik let.

Druhým početně nejvíce zastoupeným druhem letounů byl kriticky ohrožený vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), který byl nalezen v počtu 353 jedinců (11 %). U tohoto druhu došlo oproti roku 2016 ke zvýšení počtu zimujících exemplářů přibližně o 50, takže počet zimujících jedinců se blíží roku 2015.

Třetí místo v počtu zimujících jedinců náleží chladnomilnému netopýru černému (Barbastella barbastellus), a to s 275 sečtenými exempláři, což je o 175 více než v roce 2016. K velkému nárůstu početnosti zimujících netopýrů černých došlo především díky chladnému počasí během sčítání (odpolední teploty se pohybovaly okolo bodu mrazu či mírně pod ním a noční teploty hluboko pod bodem mrazu), kdy se netopýři stahují hlouběji do jeskyní a štol.

Početně na čtvrtém místě zastoupeným druhem netopýra byl netopýr vodní (Myotis daubentonii) – se stabilním počtem okolo 100 exemplářů.

Další druhy netopýrů se nacházejí při zimování v podzemních prostorách Českého krasu řídce či ojediněle. Mezi řídce se vyskytující, ale každoročně zhruba ve stejném počtu nalézaný druh, patří netopýr ušatý (Plecotus auritus). U blízce příbuzného a velice podobného netopýra dlouhouchého (Plecotus austriacus), byl letošní výsledek velmi dobrý - po několika letech se zvýšil počet zimujících jedinců na 28 exemplářů (v roce 2016 bylo sečteno pouze 5 jedinců). Ojediněle nalézanými druhy byly i letos netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr řasnatý (Myotis nattereri) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a dvojice téměř k nerozeznání podobných netopýrů – vousatého (Myotis mystacinus) a Brandtova (Myotis brandtii)

Potěšující je rekordní počet dvou druhů, které jsou nalézány teprve v posledních pěti letech. Jedná se o drobného netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) a dvoubarevného netopýra pestrého (Vespertilio murinus).

netopýr černý při zimování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netopýr černý při zimování

probuzený netopýr velký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probuzený netopýr velký

vrápenec malý při zimování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrápenec malý při zimování

Cluster netopýrů velkých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluster netopýrů velkých

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt