Co přinese vyhlášení CHKO Brdy?

Chráněné krajinné oblasti (dále jen „CHKO“) jsou zaměřeny na ochranu a obnovu kulturní, člověkem ovlivněné krajiny, jejíž nedílnou součástí jsou zachovalé přírodní hodnoty. Tam, kde dosavadní způsob hospodaření pomáhá tyto přírodní hodnoty zachovat, není důvod jej měnit. Vyhlášení CHKO Brdy bude znamenat zviditelnění regionu, ocenění kvality přírodních, kulturních a historických hodnot území a taky zejména existenci nástroje, jak tyto hodnoty chránit a rozvíjet. Vyhlášení CHKO bude znamenat také šanci na lepší ekonomickou prosperitu tohoto území. Existence CHKO totiž znamená lepší možnost získání finančních prostředků pro činnosti potřebné k zachování přírodního a krajinného prostředí, a také kompenzaci za případná omezení. Obcím může přinést lepší přístup k dotacím z národních i evropských dotačních titulů na podporu výstavby čistíren odpadních vod, hospodaření s odpady, zkvalitnění turistické infrastruktury apod., jelikož je území CHKO při poskytování těchto dotací zvýhodňováno.

Nejčastější dotazy a odpovědi:

Co je to CHKO a kdo ji vyhlašuje?

CHKO je jedna z kategorií zvláště chráněných území.  Jde o rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem, s významným podílem přirozených lesních ekosystémů, luk a pastvin, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Posláním CHKO je uchování a obnova základních přírodních hodnot a rázu krajiny, a to ekologicky vhodným využíváním. CHKO vyhlašuje nařízením Vláda ČR.

Co je to zonace CHKO?

CHKO je zpravidla rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Hospodářské využívání CHKO se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území. Jednotlivé zóny se vymezují vyhláškou Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“). Zonace je nástroj, který umožňuje dávkování míry ochrany, neboť některé základní ochranné podmínky uvedené v § 26 zákona o ochraně přírody a krajiny platí jen na území I. a II. zóny CHKO. Mapu s hranicí navržených zón naleznete zde . Po vydání příslušné vyhlášky MŽP budou informace o zonaci CHKO dostupné na MŽP, příslušné správě CHKO a v Ústředním seznamu ochrany přírody.

Jaký je postup vyhlašování CHKO?

Při oficiálním projednání návrhu na vyhlášení podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“), byly písemně osloveny dotčené obce, kraje a vlastníci nemovitostí, jejichž pozemky byly navrženy do I. a II. zóny. K předloženému návrhu na vyhlášení CHKO, návrhu na vymezení zón ochrany a návrhu plánu péče o CHKO bylo možné podat v zákonem stanovené lhůtě námitky a připomínky. O podaných námitkách bylo rozhodnuto v rámci správních řízení. Na základě vypořádání námitek byl návrh na vyhlášení CHKO upraven. V současné době probíhá příprava návrhu právního předpisu - nařízení vlády o zřízení CHKO Brdy, který bude následně dle legislativních pravidel vlády meziresortně projednán a poté předložen vládě ke schválení. Obdobně tomu bude i v případě vymezení zonace, která se však schvaluje vyhláškou MŽP. Samotný plán péče o CHKO se schvaluje protokolem MŽP, který obsahuje informaci o způsobu vypořádání připomínek vlastníků, obcí a krajů.

Jak je zajištěna ochrana přírodních a krajinných hodnot území CHKO?

Ochrana CHKO je zajištěna prostřednictvím ochranných podmínek, které se člení na základní a bližší. Základní ochranné podmínky jsou uvedeny v zákoně. Jedná se o výčet činností, které by mohly mít negativní vliv na stav předmětů ochrany CHKO nebo na cíle ochrany přírody CHKO. Kromě základních ochranných podmínek, resp. zákazů platných pro celé území CHKO, jsou pak pro I. a II. zónu zákonem stanoveny přísnější ochranné podmínky. Nejedná se však o absolutní zákazy, lze z nich udělit výjimku, a to v případě, kdy povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO nebo kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu v ochrany přírody. Navíc některá omezení platí v daném území již dnes dle jiných zákonů (např. dle zákona o lesích, nebo o myslivosti). Bližší ochranné podmínky jsou pak vždy definovány ve zřizovací listině, kterou se CHKO vyhlašuje. Bližší ochranné podmínky nejsou zákazy, činnosti zde uvedené lze však vykonávat pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody (v daném případě správy CHKO). Jejich záměrem není uvedenou činnost nepovolit, ale dohodnout se na možnostech jejího provozování.

Bližší ochranné podmínky CHKO Brdy po vypořádání obdržených námitek jsou dostupné zde.

Proč jsou některé pozemky zařazeny do I. a II. zóny ochrany CHKO?

Území s nejvyšší přírodovědnou a krajinářskou hodnotou, zejména přirozené nebo málo pozměněné ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou zároveň snadno zranitelné, jsou zařazeny do I. a II. zóny. Území navržená do I. či II. zóny odstupňované ochrany přírody mají ochranné podmínky přísnější, protože se jedná o území z pohledu zájmů ochrany přírody cennější, kde je třeba striktně uplatňovat poslání CHKO, tedy zachovat a zlepšit její stav.

Jaká vzniknou zákonná omezení hospodaření z titulu jednotlivých zón CHKO?

Ze základních ochranných podmínek uvedených v zákoně vyplývá, že pro III. a IV. zóny ochrany přírody nevyplývají žádná zásadní omezení pro vlastníky pozemků a subjekty hospodařící v dotčeném území, kromě zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, který platí na celém území CHKO. To však neznamená, že není možná jejich obnova. Za záměrné rozšiřování totiž nelze chápat jejich obnovu na stejné ploše, ať je to v lesích tak i např. v parku či aleji.

Omezení vyplývající ze základních ochranných podmínek týkající se  I. a II. zón ochrany přírody spočívají zejména v zákazu provádění takových činností a použití prostředků při hospodaření, které by mohly způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Proto pravidelná údržba luk, kde nedojde ke změně druhové skladby bylin či živočichů na louku vázaných, takovou zakázanou činnost nepředstavuje. Obdobně například hospodaření v lesích, které v lokalitě zachovává nejen druhy dřevin, ale i druhy rostlin a živočichů na ně vázané, zakázanou činnost také nepředstavuje. Na území I. a II. zóny je také zakázáno používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu. Zákaz zavádět intenzivní chovy zvěře v I. a II. zóně se netýká stávajících již uznaných obor či bažantnic, ale jen zřizování nových. Tato omezení se týkají cca 15 % plochy navrhované CHKO.

Na území I. zóny CHKO je pak dále zakázáno z hlediska hospodaření povolovat a měnit využití území, měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO, hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady a těžit nerosty a humolity. Tato omezení se však týkají pouze 3,5 % plochy navrhované CHKO.

Naproti tomu vlastníci lesních a zemědělských pozemků získají možnost finanční podpory šetrných způsobů hospodaření, sečení luk, výsadby původních dřevin a dalších opatření prováděných v souladu s plánem péče, která mimo CHKO není.

Omezí vyhlášení CHKO pohyb lidí v krajině, sběr hub či lesních plodů?

Z titulu CHKO nevyplývá žádné omezení vstupu ani např. omezení sběru lesních plodů pro vlastní potřebu. Pokud je vstup do terénu regulován, je to z jiných důvodů (např. obora, národní přírodní rezervace, vojenská činnost), a tato omezení platí již nyní.

Kdo bude hospodařit v lesích CHKO?

V lesích budou i nadále hospodařit jejich vlastníci či organizace s právem hospodařit s majetkem státu apod. Vyhlášením CHKO nedochází k žádným změnám ve vlastnictví lesa a právu hospodařit s lesními pozemky. V CHKO Brdy budou většinovým hospodařícím subjektem Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Bude omezen vjezd motorových vozidel z titulu CHKO?

Na celém území CHKO je ze zákona zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. Tento zákaz neplatí pro vozidla orgánů státní správy, vozidla potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu. Dlouhodobě užívané cesty, které nejsou místními komunikacemi, mohou být správou CHKO pro provoz dlouhodobě vyhrazeny a pak se na ně zákaz vjezdu nevztahuje. Provádění chemického posypu cest při zimní údržbě je povolováno v případě, kdy tato činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany CHKO nebo kdy převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany, v daném případě se jedná o veřejný zájem bezpečnosti silničního provozu a sjízdnost nelze zajistit pluhováním a inertním posypem.

Jak bude ovlivněna stavební činnost?

Většina zastavěných či zastavitelných ploch je v návrhu zonace zařazena do IV. zóny CHKO. V takovém případě, stejně jako v zastavěném území města není potřeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 44 zákona k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, rozhodnutí o změně užívání stavby a kolaudačního souhlasu, je-li spojen se změnou stavby, povolení k odstranění stavby či k provedení terénních úprav podle stavebního zákona. Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody je potřeba k povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům a k povolení některých činností či udělení souhlasů dle vodního zákona. Samotný zákaz umisťovat a povolovat nové stavby se vztahuje pouze na území I. zóny (tj. 3,5% plochy CHKO), na celé území CHKO se pak vztahuje zákaz stavět nové dálnice a sídelní útvary.

Jak to bude s myslivostí?

Z důvodu vzniku CHKO není omezen stávající výkon práva myslivosti. O zřízení honitby rozhoduje orgán státní správy myslivosti (kterým není správa CHKO) na návrh vlastníka honebních pozemků.

Jak bude ovlivněna sportovní a rekreační činnost na území CHKO?

CHKO jsou území se zachovalými přírodními hodnotami, v případě Brd se jedná navíc o rozsáhlé nezastavěné území, což představuje atraktivní turistický cíl, kdy s ohledem na zrušení Vojenského újezdu Brdy lze očekávat zvýšení návštěvnosti tohoto území. Činnost správy CHKO proto bude směřovat k usměrnění aktivit (např. vedení tras cyklotras) v úzké spolupráci s obcemi a vlastníky lesa tak, aby nedocházelo k ohrožení přírodně hodnotných lokalit a byly podporovány šetrné formy rekreace, turistiky a sportovních činností. Táboření na území CHKO je dle zákona možné jen na místech vyhrazených se souhlasem orgánu ochrany přírody. Pořádání automobilových a motocyklových soutěží je zakázáno, stejně jako v I. a II. zónách pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Kde bude sídlo správy CHKO?

Umístění sídla správy CHKO bude řešeno ve vazbě na dopravní dostupnost pro občany, obslužnost území CHKO ze sídla správy a s ohledem na ekonomickou hospodárnost.  

Jakým způsobem bude probíhat asanace pyrotechnické zátěže?

Tato problematika spadá do gesce resortu ministerstva obrany.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt