Regionální pracoviště Střední Čechy >> Dotační programy >> Dotační programy mimo resort ŽP

Ostatní krajinotvorné programy

AOPK ČR, středisko Praha, se vyjadřuje k záměrům, které se ucházejí o podporu v rámci následujících programů:

 

Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství 

Program rozvoje venkova je nástrojem pro získání podpory poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).  PRV na roky 2007 - 2013 byl schválen 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova Evropské Komise. Řídícím orgánem PRV je Ministerstvo zemědělství ČR. Zprostředkujícím subjektem PRV je Státní zemědělský intervenční fond.

Existence a realizace Programu rozvoje venkova ČR přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření.

AOPK ČR je v tomto směru pověřena zpracovávat stanoviska, která dle programových propozic vydává Ministerstvo životního prostředí. 

K písemné žádosti o stanovisko je třeba dodat směrodatné části projektové dokumentace (zejm. přehledená situace řešení a hlavní stránky technické zprávy, na nichž je obsažena charakteristika záměru).

Žádost o stanovisko předkládejte s dostatečným předstihem před uzávěrkou příslušné výzvy dotačního programu. Z organizačně - administrativních důvodů není možné tato stanoviska vydávat "na počkání".

 

Předmět podpory:

Základní struktura programu má 4 osy a jejich zaměření je následující:

 • Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví.
   
 • Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit  klimatické změny.
   
 • Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství venkova.
   
 • Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem „zdola-nahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit projekty pro jeho rozvoj – metodu LEADER.

Krajské středisko AOPK ČR pro Prahu a Střední Čechy  vydává stanovisko MŽP k poskytnutí dotace z PRV pro osu I., II. a III.

Pro bližší informace kontaktujte:

ČOV, vodovody a kanalizace: Ing. Marcela Strachotová, tel.: 251 101 680 

Lesnictví, maloplošná chráněná území a EVL: Ing Jaroslav Pipek, tel.: 251 101 754, 724 291 642

Zemědělství, vodohospodářství: Mgr. Pavel Moravec, tel.: 251 101 753, 724 291 753

Botanika: Ing. Jaroslav Pipek, tel.: 251 101 753, 724 291 642, (v zastoupení Mgr. Jan Šašek, tel.: 251 101 683)

 

Programy protipovodňové prevence Ministerstva zemědělství

Při podávání žádostí o podporu v rámci Programu protipovodňové prevence MZe III (2014) není stanovisko AOPK ČR vyžadováno.

Bude-li o Krajské středisko AOPK ČR požádáno, poskytne investorům nebo projektantům konzultace k těm aspektům zpracovávaných záměrů a projektů protipovodňových opatření, které se týkají zájmů ochrany přírody a krajiny a péče o dobrý morfologicko-ekologický stav vodních toků a jejich niv.

Krajské středisko doporučuje pro zpracování projektů protipovodňové ochrany tyto obecné zásady:

 • Důsledná ochrana ploch pro přirozené povodňové rozlivy ( è nehrázovat nezastavěná území).
 • Minimalizace poškozujících zásahů do vodních toků, které působí odpřírodnění a zhoršení morfologicko-  ekologického stavu.
 • V řešených úsecích vodních toků eliminace překážek v migraci vodních živočichů.
 • V rámci staveb maximalizace rozsahu přírodě blízkých částí koryt a břehů vodních toků. I když musí být povodňový koridor vodního toku vymezen technickými prvky (stěnami apod.), co nejvíce prostoru v něm by měla zaujímat přírodě blízká kyneta, vyplňovaná běžnými průtoky. Ta je základnou ekologických funkcí vodního toku.
 • Vyvažování technických prvků řešení opatřeními přírodě blízkými. Hledání víceúčelových řešení s komplexními přínosy, včetně zlepšování ekologického stavu území a podpory jeho pobytových a rekreačních hodnot.
 • Podpora retenčních objektů (suché a polosuché nádrže, poldry), jejichž zátopová plocha je řešena jako přírodě blízké území (tůně, mokřady, vlhké luční a hájové formace, revitalizovaná koryta vodních toků, ochranný vegetační obal zátopové plochy,….).   

 

Na realizaci opatření v přírodě a krajině České republiky se dále podílí také Ministerstvo zemědělství a Krajský úřad Středočeského kraje v následujících dotačních programech:

 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

 

Na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/ naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v gesci Ministerstva zemědělství

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt