Regionální pracoviště Střední Čechy >> Dotační programy >> Dotační programy resortu ŽP

Krajinotvorné programy MŽP

Národní krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí, které Agentura ochrany přírody a krajiny administrativně zajišťuje, jsou podpůrnými dotačními tituly za účelem zlepšení stavu životního prostředí především ve volné krajině. Předmět podpory, vymezení okruhu žadatelů, náležitosti žádostí i postup jejich zpracování určují příslušné směrnice a pravidla, vydávaná každoročně Ministerstvem životního prostředí, garantem všech těchto programů.

AOPK ČR se dále nepřímo podílí na zajišťování Programu péče o přírodní prostředí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) tím, že vydává k předkládaným žádostem odborné posudky, jež jsou jejich nezbytnou součástí.

Krajinotvorné programy představují možnost poskytnutí finančních prostředků na projekty, které jsou v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby, které splní podmínky dané ve Směrnicích k jednotlivým programům. Směrnice každoročně zveřejňuje MŽP ČR. Cílem krajinotvorných programů je podporovat taková opatření, která směřují k revitalizaci krajiny, posilují její ekostabilizační funkce, udržují tradiční, k přírodě šetrné způsoby hospodaření.

AOPK ČR zajišťuje: 

 • Program revitalizace říčních systémů (PRŘS) -podporuje vodohospodářské investiční akce v rámci těchto dotačních titulů
  • revitalizace
  • povodně
  • kanalizace a ČOV (do 2000 ekvival. obyvatelů)
  • program je již UKONČEN a nahrazen zejména operačním programem Životní prostředí
 • Program Péče o krajinu (PPK) je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, které nejsou schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy. V rámci Programu péče o krajinu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru v členění na tři samostatné podprogramy, které slouží různým cílům:

  • Podprogram PPK A k naplňování opatření vyplývajících ze Zákona o ochraně přírody a krajiny a ze schválených plánů péče pro zvláště chráněná území i jejich ochranná pásma (včetně navrhovaných).
  • Podprogram PPK B pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Finanční prostředky se poskytují na realizaci opatření ve volné krajině.
  • Podprogram PPK C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy. Finanční prostředky se poskytují záchranným stanicím na území celé ČR.
 • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) - podporuje investiční i neinvestiční záměry realizující adaptační opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy.

  • Podprogram 115 162 – Podpora péče o ZCHÚ, PO, EVL
  • Podprogram 115 163 – Podpora záchranných programů a programů péče
  • Podprogram 115 164 – Podpora adaptace vodních ekosystémů
  • Podprogram 115 165 – Podpora adaptace nelesních ekosystémů
  • Podprogram 115 166 – Podpora adaptace lesních ekosystémů
  • Podprogram 115 167 – Odborná podpora a monitoring
 • Správa nezcizitelného státního majetku (MaS) je součástí programu Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MŽP
 • Operační program Životní prostředí- podpora projektů ze strany Evropské unie

Řada akcí, realizovaných v posledním desetiletí, již prokazuje vhodnost krajinotvorných programů. Revitalizované úseky vodních toků zpomalují odtok vody z krajiny a zvětšují její retenční schopnost, nově vytvořené tůně a porosty citlivě založené z autochtonního materiálu se postupně stávají přirozenou součástí krajiny, zvyšují její bilogickou diverzitu a plní řadu dalších krajinotvorných funkcí.

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt