Regionální pracoviště Střední Čechy >> Dotační programy >> Dotační programy resortu ŽP >> OPŽP - operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program životního prostředí (OPŽP) financovaný z fondů EU částečně nahrazuje dřívější Program revitalizace říčních systémů. V současnosti běží již druhé programovací období tohoto dotačního titulu, a to na rozmezí let 2014 – 2020. Regionální pracoviště Střední Čechy se podílí na hodnocení žádostí z prioritní osy 4 Ochrany přírody. V rámci tohoto programu je možné žádat o ošetření a výsadbu dřevin jak v sídlech, tak i ve volné krajině, dále o revitalizaci vodních toků, tvorbu tůní, mokřadů, rybníků a dalších přírodě blízkých opatření. Smyslem projektu musí být vždy zvýšení či udržení stávajícího stavu biodiverzity.

Operační program životního prostředí je pro přehlednost rozdělen do čtyř oblastí podpory. Oblast podpory 4.1 a 4.2 cílí především na zvláště chráněná území a chráněné druhy rostlin či živočichů a jejich biotopy. Oblast podpory 4.3 cílí především na revitalizace ve volné krajině, tedy na výsadbu a ošetření stromů, remízů, alejí, obnovu přirozené druhové skladby v lesích, tvorbu tůní a mokřadů a rovněž podporuje tvorbu a obnovu rybníků včetně revitalizace vodních toků, a to i v zastavěném území. Oblast podpory 4.4 je zaměřena především na výsadbu a obnovu zeleně v sídlech.

Podrobné informace o OPŽP a jednotlivých výších podpory naleznete na stránkách www.opzp.cz v sekci Ochrana přírody. Je vždy nutné sledovat aktuální znění Pravidel pro žadatele (Pržap), které se mění i několikrát ročně. Platná pravidla naleznete u konkrétní vyhlášené výzvy. Před podáním žádosti doporučujeme si domluvit konzultaci na příslušném regionálním pracovišti AOPK, během které je možné doladit projekt a dostat následně třeba lepší bodové ohodnocení.

Některé realizované akce OPŽP

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt