Regionální pracoviště Střední Čechy >> Dotační programy >> Dotační programy resortu ŽP >> POPFK - program obnovy přirozených funkcí krajiny

POPFK - program obnovy přirozených funkcí krajiny

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 115 160 je národním dotačním programem Ministerstva životního prostředí od roku 2009. Program je žadatelsky otevřen k podpoře investičních i neinvestičních záměrů realizujících adaptační opatření pro zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i nelesní ekosystémy. Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a správám národních parků umožňuje realizovat opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území, opatření ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V neposlední řadě slouží k financování monitoringu a podkladových materiálů.

Středisko pro Prahu a Střední Čechy přijímá, posuzuje a zpracovává externí žádosti z POPFK z podprogramů :

115 164 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření:

3.1 opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti,

3.2 obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity,

3.3 zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim

115 165 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření:

4.1 tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině,

4.2 tvorba a obnova biotopů pro zvláště chráněné druhy,

4.3 opatření k omezování fragmentace krajiny a podpoře migrační prostupnosti krajiny s výjimkou výstavby rybích přechodů,

4.4 likvidace invazních druhů.

115 166 Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

V rámci tohoto podprogramu jsou realizována následující opatření:

5.1 opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů, včetně likvidace invazních druhů,

5.2 opatření za účelem bezpečného ponechání dřevní hmoty v lese,

5.3 ponechání výstavků stanovištně původních dřevin na dožití a k následnému přirozenému rozkladu po těžbě v lesním porostu,

5.4 zpracování lesních hospodářských plánů pro hospodářskou úpravu nepasečných forem hospodaření v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Územní působnost:

Územní působnost pro POPFK je hlavní město Praha a celý středočeský kraj včetně okresů:Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav (bez Chráněné krajinné oblasti Český ráj), Nymburk, Praha – východ, Praha - západ, Příbram, Rakovník, Česká Lípa (pouze Chráněná krajinná oblast Kokořínsko), Litoměřice (pouze Chráněná krajinná oblast Kokořínsko), Plzeň - sever (pouze Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko), Rokycany (pouze Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko).

Přehled všech podprogramů POPFK, výše podpory a typu žadatelů:

Dotace může být žadateli poskytnuta až do výše 100% celkových nákladů s výjimkou opatření, u nichž je výše dotace stanovena sazbou.

Podprogram Maximální výše podpory Žadatel
115 162 neomezena, pro opatření k podpoře předmětů ochrany PO a EVL 1 mil. Kč AOPK ČR, správy NP
115 163 neomezena AOPK ČR, správy NP
115 164 1 mil. Kč fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce a kraje), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní organizace a státní podniky.
115 165 250 tis. Kč
115 166 250 tis. Kč

Sazby:

* ponechání dřevní hmoty 500 Kč/m3

* ponechání výstavků po těžbě 400Kč/m3

* zpracování LHP 650 Kč/ha

Před podáním žádosti je vhodné plánovaný záměr prokonzultovat. Konzultace je bezplatná, zpravidla bývá spojena s terénním šetřením.

Dotace se poskytují na opatření, jejichž cílem není zisk.

Program na pracovišti zajišťuje a bližší informace poskytuje: Ing. Ludmila Friedlová, tel.: 251 101 677

Postup při předkládání žádostí, při projednávání žádostí, poskytování finančních prostředků a jejich čerpání stanovuje Směrnice MŽP č. 6/2009 a Příručka pro žadatele pro program 115160 - POPFK ze dne 16. března 2010.

Další informace k programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny včetně podrobnější specifikace jednotlivých podprogramů a potřebných dokumentů lze nalézt zde.

Autor textu: Friedlová Ludmila

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt