Realizované akce POPFK

Obnova tůně u Bělokozel

Realizace: 2009

Žadatel: Fine dream s. r. o., okr. Benešov

Náklady: 33 tis Kč (bez DPH)

Dotace: 100%

Podprogram: 115 164 opatření 3.2

Investiční záměr: Ing. Karel Kříž

Realizace: Proxima Benešov

Výchozí situace: Téměř zaniklá, zazemněná lesní tůň v silně podmáčeném území na okraji lesa. Území je částečně osluněné.

Obsah opatření: Obnovení zaniklé tůně.
Odtěžení sedimentu tůně do hloubky 1,2 – 1,5 m v rozsahu její původní velikosti.

Sklon břehů: 1:5 -1:10.

Velikost tůně: 180 m2
Odtěžení 180 m3 sedimentu.

Očekávané efekty opatření: Cílem opatření bylo obnovení lesní tůně, vytvořením stálé vodní hladiny, k podpoře biodiverzity v rámci lokality. Vzhledem k umístění na okraji lesa a částečnému oslunění lze předpokládat že se stane útočištěm a rozmnožištěm řady druhů obojživelníků.

 

Vytvoření tůní u Městečka

Realizace: 2009

Žadatel: Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna
K.ú. Postupice, okr. Benešov

Náklady: 126 tis Kč (bez DPH)

Dotace: 100%

Podprogram: 115 164, opatření 3.2.

Investiční záměr: Ing. Karel Kříž

Realizace: Proxima Benešov

Výchozí situace: Mírně svažité, protáhlé údolí ve volné krajině nad zemědělskou usedlostí. Louky v této lokalitě byly místy podmáčené.

Obsah opatření: Vytvoření a obnovení celkem čtyř tůní.
Odtěžení sedimentu do hloubky 1,2 – 1,5 m

Sklon břehů: 1 : 5 – 1: 10

Velikost tůní: celkem 660 m2 ( 15 x 18 m, 10 x 15 m, 7,5 x 12 m a 10 x 15 m )

Množství sedimentu: 700 m3

Očekávané efekty opatření: Provedené opatření spočívalo v obnovení a vytvoření čtyř tůní za účelem zadržení vody v krajině a k podpoře biodiverzity v rámci této lokality. Vzhledem k umístění tůní lze předpokládat že se tůně stanou rozmnožištěm obojživelníků.

 

Obnova tůní v Hlivíně

Realizace: 2009

Žadatel: Ing. Martin Hudec
K.ú.: Kobylí, okr. Benešov

Náklady: 35 tis Kč (vč. DPH)

Dotace: 100%

Podprogram: 115 164, opatření 3.2

Investiční záměr: Ing. Karel Kříž

Realizace: Proxima Benešov

Výchozí situace: Těsně za hranicí obce Hlivín se kdysi nacházela soustava tůní nad přirozeně meandrujícím potokem. Nyní byly v podmáčené louce patrny jen zbytky dvou tůní.

Obsah opatření: Obnova dvou tůní.
Odtěžení sedimentu tůně do hloubky 1,2 – 1,5 m v rozsahu její původní velikosti.

Sklon břehů: 1:5 -1:10.

Velikost tůní: 150 m2 (10x4,5m a 2x3 m)
Odtěžení 160 m3 sedimentu

Očekávané efekty opatření: Cílem opatření bylo obnovení dvou zazemněných tůní - větší a malé, celkem do velikosti 150 m2. Odtok z tůní je řešen mělkým zemním korýtkem do přirozeného koryta místní vodoteče. Efektem tohoto opatření je obnovení drobných vodních hladin k podpoře biodiverzity v rámci lokality.

 

Založení lokálního biokoridoru V Pardidubech-41 B11 a 411a

Realizace: 2009

Žadatel: Město Zruč nad Sázavou
K. ú.: Zruč nad Sázavou, okr. Kutná Hora

Náklady: 249 tis Kč (bez DPH)

Dotace: 100%

Podprogram: 115 166, opatření 5.1

Investiční záměr: DiS. Martin Polívka

Realizace: Jaromír HRUBÝ Lesní a hospodářská správa Č. Pečky

Výchozí situace: Biokoridor je tvořen úzkým potočním luhem, ve kterém mírně meandruje vodoteč, která ani v období sucha nevysychá. Podél ní se prudce zvedá terasa (místy až o dva metry), která kopíruje stávající nezpevněnou lesní cestu. Původní dospělý lesní porost tvořil typický jehličnatý hospodářský les s dominantním postavením smrku. Po vichřici v roce 2008 zůstala stát pouze ¼ jeho původní plochy ve střední části lokality.

Obsah opatření: Provedení výsadeb druhově vhodnou skladbou pro tuto lokalitu.
Výsadby byly realizovány v severní a jižní části lokality.
Plocha lesních porostů se zlepšenou druhovou a prostorovou skladbou: 2,77 ha.
Počet kusů pro založení sad. materiálu: 8 100 ks.

Druhová skladba: jasan, olše, klen s jedlí a keře.
Ochrana proti mechanickému poškození zvěří u 7 400 ks bylo provedeno tzv. rozsochami – tyčkami 1 -1,2 m vysokými zapíchanými ze tří stran kolem sazenice a svázané vázacím drátem. U jedle bylo provedeno oplocením kotlíků drátěným lesnickým pletivem v délce 0,5 km.

Očekávané efekty opatření: Cílem opatření bylo zlepšit prostorovou, druhovou a věkovou skladbu lesního porostu v místě nefunkčního lokálního biokoridoru o rozloze 2,77 ha, kde se původně nacházely monokulturní jehličnaté porosty.

  

 Autor textu: Friedlová Ludmila

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt