Program péče o krajinu

Program péče o krajinu (PPK) je dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na obnovu krajiny. Program předpokládá postupné naplňování a realizaci opatření, která povedou k udržení a systematickému zvyšování biologické rozmanitosti a takovému uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních a kulturních hodnot krajiny.

Program je nástrojem sloužícím k zabezpečení cílů v ochraně přírody a krajiny, které nejsou schopny zabezpečit plošněji nastavené evropské programy, zejména Operační program životní prostředí a Program rozvoje venkova.

Finanční prostředky jsou uvolňovány z rozpočtu Ministerstva životního prostředí na opatření neinvestičního charakteru a musí být vyčerpány ještě v tomtéž roce, ve kterém byly přiděleny. Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100% uznaných nákladů.

- nelze je poskytnout na realizaci:

 • opatření, která jsou jako běžná údržba či péče o zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků (toto ustanovení neplatí, je-li vlastníkem pozemku stát)
 • opatření, jejichž cílem je vytváření zisku (nesmí sloužit k výnosovému hospodářskému využití)
 • části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnsoti projektů)
 • opatření investičního charakteru

Žadatel musí mít právní vztah k pozemkům, na nichž se bude realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory (vlastník, nájemce, podnájemce)

- může jim být:

 • fyzická nebo právnická osoba
 • obecně prospěšná organizace
 • územní samosprávné celky (obce)
 • občanská sdružení
 • svazky obcí
 • příspěvkové organizace
 • organizační složka státu
 • státní organizace
 • státní podniky

- nejčastější chyby žadatelů:

 • nejsou prokázány vlastnické vztahy
 • není souhlas vlastníka (popř. nájemce) pozemku s opatřením
 • místo realizace není přehledně zakresleno v katastrální mapě
 • opatření je provedeno na jiném pozemku než žádaném
 • není uveden přesný termín opatření (zásahu)
 • požadované prostředky přesahují maximální sazby na opatření uvedené ve směrnici MŽP č.6/2012 pro poskytování finančních prostředků v rámci PPK v letech 2012 – 2014 a ceníku prací AOPK ČR

 

Předmět podpory:

Regionální pracoviště Střední Čechy, které je sběrným místem pro tento program, zpracovává žádosti o dotace pro bývalé okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Praha – východ, Praha – západ, hlavní město Praha, Příbram a Rakovník; vyjma zvláště chráněných území. Zájemci o Podprogram se mohou se svými věcnými i administrativními dotazy obracet na pracovníka Regionálního pracoviště Střední Čechy, Ing. Radku Štýbrovou (tel. 251 101 685, 730 572 349, radka.stybrova@nature.cz).

 

B. 1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů uvedených v červených seznamech ve volné krajině

B.1 a) Vytváření podmínek pro zachování nebo obnovu významných biotopů s přirozeným výskytem alespoň jednoho stanovištně odpovídajícího druhu uvedeného v černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR nebo druhu uvedeného v červeném seznamu ohrožených druhů ČR – bezobratlí.

 • kosením travního porostu a rákosin
 • likvidací křovinného a dřevinného náletu
 • extenzivní pastvou (ovcí a koz, skotu a koní, smíšených stád ovcí a koní)
 • vytvářením speciálních opatření (např. rozrušování drnu, prohlubováním tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimoviště)
 • změna druhově chudých lučních porostů na druhové bohaté
 • vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb (transfery obojživelníků při jejich jarním tahu)

B.1 b) Likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a omezování jejich výskytu

 

B.2 Péče o krajinné prvky

B.2 a) Péče o registrované významné krajinné prvky a prvky ÚSES

 • kosením
 • likvidací křovinného a dřevinného náletu
 • extenzivní pastvou
 • výchovným zásahem (probírkou) u prvků ÚSES zakládaných lesnickým způsobem ve výsadbách starších 5 let realizovaných v rámci programu
 • následnou péčí u prvků ÚSES realizovaných v rámci programu

B.2 b) Péče o památné stromy a aleje a další významné stromy a aleje

 • ošetřením, ochranou a uchováváním památných a dalších významných stromů a alejí včetně dosadeb stávajících památných a významných alejí

B.2 c) Výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci

 • výsadbou nelesní zeleně včetně ovocných stromů tradičních krajových odrůd (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby); opatření se nevztahuje na výsadbu a obnovu intenzivních sadů a výsadby podél dálnic a silnic I., II. A III. Třídy

B.2 d) Vytváření drobných přírodních prvků v krajině

 • vytvářením speciálních opatření (obnova mezí, remízků, vytváření tůní, mokřadů a drobných vodních ploch, hnízdišť a zimovišť)

Postup při předkládání žádostí, při projednávání žádostí, poskytování finančních prostředků a jejich čerpání stanovuje Směrnice MŽP pro rok 2018 - 2020.

Směrnice MŽP včetně příloh je k nahlédnutí a ke ztažení na stránkách http://www.dotace.nature.cz/ppk-programy.html, zde jsou i Náklady obvyklých opatření MŽP - cenové limity.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt