Realizované akce PPK

Údržba rašelinných luk u Pálčic

Realizace: každoroční

Žadatel: Český svaz ochránců přírody, 02/09 ZO Vlašim

Zhotovitel: Český svaz ochránců přírody, 02/09 ZO Vlašim

Katastrální území: Nakvasovice

Rozloha: 0,18 ha

Rozpočet: 5 940 Kč bez DPH (rok 2009, 2010)

Dotace: 100%

Výchozí situace:

Předmětem dotace je soubor dnes již dlouhodobě kosených rašelinných luk a mokřadů u obce Čechtice. Jedná se o lokalitu s největším výskytem vachty trojlisté na Podblanicku. Z dalších druhů jsou doloženy suchopýr úzkolistý, rosnatka okrouhlolistá, tolije bahenní, všivec bahenní aj.

Obsah opatření:

Lokality jsou, vzhledem k silnému zamokření, koseny ručně - křovinořezem, ručně vedenou lištovou sekačkou - 1x ročně. Cena za hektar je o 50 % zvýšena z důvodu velmi silného zamokření. Pokosená biomasa je z lokality odvezena.

Očekávané efekty opatření:

Kosení zamezí zarůstání území dřevinným náletem a vysokostébelnými trávami, které by jinak vedlo k potlačení výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů.

 

 

 

 

 

Odstranění náletu křovin v amfiteátru Kozince v Týnčanském krasu, k.ú. Skoupý

Realizace: 2010

Žadatel: Jiří Malíček

Zhotovitel: Jiří Malíček

Katastrální území: Skoupý

Rozloha: 1,0 ha

Rozpočet: 52 500 Kč s DPH

Dotace: 80% (42 000 Kč)

Výchozí situace:

Vápencové výchozy Týnčanského krasu patří z přírodovědeckého hlediska k velmi cenným územím s celostátním významem. Krasová oblast se vyznačuje unikátními teplomilnými trávníky a vápencovými skalami, které se vyvinuly díky pravidelné extenzivní pastvě, která zde však již neprobíhá a lokalita silně zarůstá křovinami. Lokalitu se nepodařilo vyhlásit jako MZCHÚ (přestože byla několikrát navržena) z důvodu přítomnosti dobývacího prostoru lomu Skoupý.

Obsah opatření:

Odstranění porostů křovin (popř. vzrostlejších nepůvodních dřevin – jehličnanů a akátů) křovinořezem a motorovou pilou. Vzhledem k silně ztíženým podmínkám (špatně přístupné prudké skalnaté svahy, prvotní zásah na dané ploše) byla cena za hektar zvýšena o 50 %.

Očekávané efekty opatření:

Likvidace náletu a obnovení trávníků i skalních stepí povede k návratu vzácných a chráněných druhů rostlin – např. hořce křížatého, pětiprstky žežulníku, jetele žíhaného, pelyňku metlatého aj..

 

 

 

 

Transfery obojživelníků

Realizace: každoroční

Žadatel: Český svaz ochránců přírody, 02/09 ZO Vlašim

Zhotovitel: Český svaz ochránců přírody, 02/09 ZO Vlašim

Katastrální území: Trhový Štěpánov, Horka nad Sázavou, Hradec u Stříbrné Skalice, Stříbrná Skalice, Tehov u Říčan, Měchnov, Český Šternberk, Nové Dvory u Kutné Hory, Všechlapy

Délka: 2 356 m

Rozpočet: 56 500 Kč bez DPH (rok 2010)

Dotace: 100%

Výchozí situace:

Na mnoha místech regionu jsou tahové cesty obojživelníků do svých rozmnožišť přetnuty frekventovanými komunikacemi. Během tahu na nich dochází k masovému úhynu obojživelníků pod koly projíždějících automobilů. Tento problém se týká především ropuch obecných, ale i skokanů hnědých nebo čolků.

Obsah opatření:

Každoročně se jedná minimálně o 7 míst, kde jsou umístěny zábrany v celkové délce 2356 m. Použity jsou síťové zábrany propustné pro vzduch, připevněné k zemi železnými bodci. Zábrany jsou k bodcům přichyceny drátem, ve spodní části (cca 15 cm) jsou zahrnuty zeminou. Na obou koncích zábran a pak ve 20 m rozestupech jsou do země zapuštěny plastové sběrné nádoby s dnem propustným pro vodu a s hladkými stěnami. Po instalaci zábran následuje pravidelná kontrola intenzity tahu obojživelníků. Přemístění na rozmnožiště probíhá v době hlavního tahu 2x denně, ve zbylém období 1x denně.

Očekávané efekty opatření:

Toto opatření v době tahu zabrání masivnímu úhynu chráněných a vzácných druhů obojživelníků.

 

 

 

 

Likvidace bolševníku velkolepého a křídlatky japonské v blízkém okolí Sázavy

Realizace: 2010

Žadatel: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

Zhotovitel: Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

Katastrální území: Dolní Kruty, Chocerady, Talmberk, Radvanice nad Sázavou, Samopše, Dolní Kruty

Rozpočet: 35 901 Kč s DPH

Požadovaná částka: 35 000 Kč

Dotace: 97% (34 823 Kč)

Výchozí situace:

V roce 2009 byl proveden zásah proti bolševníku velkolepému (nebylo realizováno z PPK) a dle následných kontrol nedošlo k oplození a vysemenění žádného jedince. Postřikem také došlo k částečnému omezení výskytu křídlatky japonské. Vzhledem k dlouhodobé klíčivosti semen bolševníku velkolepého stále dochází k výskytu nových jedinců z dříve vysemeněných jedinců. V zásazích je tedy vhodné pokračovat.

Obsah opatření:

Likvidace a redukce bolševníku velkolepého a křídlatky japonské herbicidem RoudupRapid (u bolševníku místně i podřezáním rýčem u kořenového krčku) ve dvou termínech (během 14 dnů druhé poloviny června a během 14 dnů druhé poloviny srpna).

Očekávané efekty opatření:

Zabránění v rozšíření geograficky nepůvodním a invazním druhům bolševníku velkolepého a křídlatky japonské.

 

Před zásahem

Po zásahu 

 

 

Ošetření památné lípy v Postupicích

Realizace: 2007

Žadatel: Obec Postupice

Katastrální území: Postupice

Rozpočet: 20 750 Kč s DPH

Dotace: 100%

Výchozí situace:

Opatření spočívá v ošetření památné lípy malolisté rostoucí u kostela v Postupicích. Lípa roste na vyvýšeném místě v těsné blízkosti kostela a je tak spolu s ním výraznou dominantou obce i celého okolí. Jedná se o jednu z největších lip ve Středočeském kraji.Obvod stromu je 632 cm.

Na kmeni došlo již v minulosti k ošetření zlomené kosterní větve laminátovou stříškou. Po letní bouřce došlo k dalšímu odlomení jedné z kosterních větví.

Obsah opatření:

  • zastřešení dutiny po odlomené kosterní větvi šindelovou stříškou
  • obvodová redukce koruny o 3 – 6 metrů vzhledem k riziku dalšího rozlomení kosterních větví
  • bezpečnostní řez, odstranění suchých, mechanicky poškozených, nalomených a zlomených větví a výmladků
  • kontrola bezpečnostních vazeb a jejich případné povolení z důvodu zarůstání do kmene

Očekávané efekty opatření :

Zlepšení zdravotního stavu a vitality významného památného stromu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnova tůní a kosení u Horní Lhoty

Realizace: 2006 (tůně), kosení každoroční
Žadatel: Český svaz ochránců přírody ZO 02/09 Vlašim

Zhotovitel: Český svaz ochránců přírody, 02/09 ZO Vlašim

Katastrální území: Horní Lhota

Rozpočet: 52 200 Kč (obnova tůní)

Výchozí situace:

Na dvou rašelinných lesních loukách v blízkosti Horní Lhoty se nacházela soustava zazemnělých nefunkčních tůní. Celé území je silně podmáčené, takže po jejich obnovení jsou tůně zaplněné vodou po celý rok. Probíhá zde každoročně kosení těchto cenných rašelinných luk s výskytem suchopýru úzkolistého, rosnatky okrouhlolisté, vachty trojlisté, tolije bahenní, všivce bahenního a dalších. Jedná se o lokalitu s největším výskytem rosnatky okrouhlolisté na Podblanicku.

Obsah opatření:

Sediment z tůní byl odtěžen do hloubky 1,2 - 1,5 m v rozsahu jejich původní velikosti (cca 6x8m, 10x6m, 15mx8m). Odtěženo bylo 350 m2. Břehy mají sklon 1:5 a místy i mírnější. Odtěžený sediment byl rozprostřen v místech, kde byl již úplně degradován původní luční porost. Po rozprostřená nepřekročila vrstva sedimentu 20 cm.

Očekávané efekty opatření:

Obnovou tůněk byly vytvořeny příznivé podmínky pro ohrožené vodní ekosystémy (skokan zelený, skokan ostronosí). Obnovením tůní bylo rovněž docíleno mírné snížení hladiny podzemní vody, což umožnilo snadnější kosení cenné lokality.

 

 

 

 

Obnova stabilizačních prvků v zemědělské krajině - Aleje u Čechtic

Realizace: 2010
Žadatel: Městys Čechtice

Zhotovitel: Český svaz ochránců přírody,  02/09  ZO Vlašim

Katastrální území: Černičí

Délka: cca 1 500m

Rozpočet: 170 905Kč

Požadovaná částka: 136 724 Kč

Dotace: 80% (100 % požadované částky)

Výchozí situace:

Výsadba byla provedena okolo cesty (od Černičí po Krčma), která v celé své délce prochází mezi zemědělskými pozemky a vytváří tak jediný dělící, protierozní a krajinotvorný prvek.

Obsah opatření:

Výsadba liniové zeleně v celkové délce přibližně 1500 metrů. Vysazena byla jednostranná březová (182 ks) alej. Stromy (obalované sazenice o velikosti 150/200 cm) byly sázeny 8 m od sebe, byly upevněny k jednomu kůlu a opatřeny ochranou proti poškození zvěří. 

Očekávané efekty opatření:

Vytvoření estetického, dělícího, protierozního a krajinotvorného prvku.

 

 

 

 

Kosení vlhké louky u obce Sedlice

Realizace: každoroční (od r. 2002)

Žadatel: Ing. Petr Bílek

Katastrální území: Hoděmyšl

Rozloha: 0,52 ha kosená, celkově 0,62 ha

Rozpočet: 18 720 Kč bez DPH (rok 2011)

Dotace: 100%

Výchozí situace:

V roce 2002 zde bylo provedeno odstranění náletu dřevin, čímž byl pozemek připraven k opětovnému lukařskému obhospodařovaní lokality. Od roku 2003 je louka pravidelně kosena s odstraněním pokosené biomasy mimo lokalitu.

Obsah opatření:

Lokalita je vzhledem k silnému zamokření kosena ručně kosou 1x ročně. Cena za hektar je o 50 % zvýšena z důvodu zvlášť ztížených podmínek (silně podmáčená louka, bulty, olšové pařezy, špatná dostupnost lokality). Pokosená biomasa je z lokality odvezena. Každoročně je ponechána cca 1/6 plochy bez zásahu (vždy jiná část), by mohlo dojít k dokončení vývoje hmyzu a dalších biot. Celková kosená plocha je tak cca 0,52 ha.

Očekávané efekty opatření:

Kosením je omezován nástup a rozvoj konkurenčně silných trav a širokolistých bylin. Současně bude znemožněno zarůstání lokality náletovými dřevinami. Navrhované opatření podpoří rozvoj nízkých, konkurenčně slabých rostlin, z nichž některé (např. všivec lesní, upolín evropský, prstnatec májový, bradáček vejčitý) patří mezi zvláště chráněné druhy.

 

 

 

 

 

Autor textu: Jindrová Monika

         

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt