Regionální pracoviště Střední Čechy >> GIS, Správa majetku, Informatika a další úkoly

Úkoly střediska AOPK ČR pro Prahu a Střední Čechy

Činnost AOPK ČR a jednotlivých regionálních pracovišť vychází z velkého množství zákonů, vyhlášek a nařízení. Jako instituce působící v oblasti ochrany přírody se opírá především o zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

  • jako organizace státní správy se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a je povinná poskytovat informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům státní správy při péči o zvláště chráněná území v regionu
  • podílí se na zabezpečování úkolů a programů, zaměřených na ochranu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
  • podílí se na mapování stanovišť a na přípravě přírodních komplexů v rámci soustavy NATURA 2000
  • vydává odborná stanoviska k zásahům a péči o zeleň, památné stromy, významné krajinné prvky a prvky územních systémů ekologické stability
  • zajišťuje všechny krajinotvorné programy v rámci regionu po stránce administrativní, kontrolní, a vyhodnocuje výsledné revitalizační efekty
  • v otázkách ochrany přírody poskytuje odbornou a metodickou podporu pro orgány státní správy a samosprávy formou odborných stanovisek, expertních a znaleckých posudků

AOPK ČR, středisko Praha a Střední Čechy, plní své úkoly na území 12 okresů Středočeského kraje a hlavního města Prahy mimo území chráněných krajinných oblastí.

 

Autor textu: Bravený Libor

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt