Hospodaření s majetkem státu - pozemky

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je příslušná k hospodaření s majetkem státu na mnohých pozemcích, které se nacházejí převážně ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ). V těchto cenných územích stát prostřednictvím APOK ČR naplňuje plány péče, které pro záchranu, udržení nebo zlepšení předmětu ochrany často vyžadují specifické hospodaření. Za účelem doplňování a scelování státního vlastnictví v těchto přírodně cenných územích, dále probíhají výkupy, bezúplatné převody nebo dary pozemků.

Péči o tato cenná území AOPK ČR zajišťuje prostřednictví smluv o dílo především s místními subjekty, jako jsou drobní hospodáři, obce, nestátní neziskové organizace a další.

Financování je zajištěno v rámci podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ, dále Programu péče o krajinu a v období let 2007 až 2013 z Operačního programu Životní prostředí.

Regionální pracoviště AOPK:

- vede evidenci pozemků v územní působnosti střediska, zahrnutých do Fondu pozemků ZCHÚ, jedná s úřady o převodech pozemků, s právnickými a fyzickými osobami o pronájmu nebo výkupu pozemků, připravuje návrhy nájemních nebo kupních smluv

- na základě zákona č. 106/1999 Sb (pdf, 165.8 KB), o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb (pdf, 139.7 KB), o právu na informace o životním prostředí, poskytuje fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody

- zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona č. 290/2002 Sb (pdf, 122.1 KB), o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách (správní řízení, převody pozemků, nájemní smlouvy)

- zajišťuje kontrolu pozemků v územní působnosti střediska, které PF ČR převádí podle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, za účelem zabránění prodeje významných pozemků nacházejících se v maloplošných zvláště chráněných územích soukromým subjektům

- vede mapový archiv střediska

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt