Druhová ochrana

Úkolem druhové ochrany je uchování životaschopných populací všech druhů živých organizmů (rostlin a živočichů) ve volné přírodě.

Ve středu zájmu této ochrany jsou druhy, které se na daném území vyskytují vzácně, nebo jejichž existence je negativně ovlivňována. Proto byla legislativně (vyhláška Ministerstva životního prostředí (č.395/1992 Sb.) vytvořena skupina druhů, na které je nutno brát zvláštní zřetel. Tyto druhy se nazývají zvláště chráněné druhy. Protože jsou některé druhy vzácnější a ne všem hrozí stejné nebezpečí, člení se tato skupina na tři následující kategorie:

  • kriticky ohrožené
  • silně ohrožené
  • ohrožené

 

Hlavním cílem je dlouhodobé a perspektivní přežívání populací

jednotlivých druhů ve volné přírodě. To je podmíněno existencí

vhodných biotopů, proto je druhová ochrana velmi úzce

spjata s ochranou stanovišť.

Z toho vyplývá, že prvořadým úkolem druhové ochrany je ochrana

populací na přirozených stanovištích. Ve společenském kontextu

pak jde o dosažení rovnováhy mezi plnohodnotným přežíváním

volně žijících druhů rostlin a živočichů a využíváním přírodních zdrojů

a krajiny člověkem. Prakticky je tato činnost vykonávána tvorbou

plánů péče ve zvláště chráněných územích nebo ovlivňováním

některých lidských aktivit na dalších lokalitách známých

výskytem zvláště chráněných druhů.

 

Dalším cílem je náprava škod na volně žijících populacích

způsobených člověkem. Aktivity spojené s tímto okruhem jsou

stejně důležité jako ochrana stávajících volně žijících populací.

Jedná se však o jakousi pomyslnou „záchrannou brzdu“, jejímž

cílem je obnovení nebo posílení volně žijících populací a která

by se neměla stát v dlouhodobém měřítku stěžejní náplní práce 

ochrany přírody. V dnešním stavu, kdy jsou některé druhy, či

některé populace na pokraji vymizení a nebo již vymřely,

však má a ještě dlouho bude mít tato činnost své

nezastupitelné místo v druhové ochraně. V praxi se

obnova stanovišť a populací provádí

 v rámci záchranných programů.

 

Kontakty:

Mgr. Pavel Moravec,+420 251 101 672, 724 291 753

zoolog

Autor textu: Moravec Pavel

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt