NPR Ve Studeném

NPR Ve StudenémV národní přírodní rezervaci Ve Studeném na levém břehu Sázavy jsou chráněny přírodě blízké lesní porosty, především bučiny a suťové lesy.

Katastrální území: Chocerady, Samechov (okres Benešov)
Výměra: chráněné území 41,67 ha, ochranné pásmo 18,25 ha
Vyhlášeno: 1935 (nově 2010)
Nadmořská výška: 285 – 459 m n.m

Rezervace se nachází při východním okraji Dobříšské, respektive Benešovské pahorkatiny a zaujímá stráně na levém břehu sázavského meandru asi 2 km západně od města Sázava. Sklonitost svahů je velmi proměnlivá, převažují sklony 50-60%, na vystupujících skalkách se však někdy setkáváme s hodnotami 100% a výše. Relativní převýšení činí přibližně 170 m. Výrazné morfologické členění je utvářeno vystupujícími hřbety a několika různě hluboko zaříznutými roklemi, z nichž zejména rokle při západní hranici má kaňonovitý ráz. Geologickým podkladem jsou ruly a biotitický granit.

Převládají porosty dubobukového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubové a suťové javořiny. Skladba dřevin, kterých bylo na území zaznamenáno 35 druhů, je blízká přirozené. Na ploše CHÚ jsou rekonstrukčně vylišena společenstva zakrslých doubrav, bukových doubrav, kyselých bukových doubrav, kyselých dubových bučin, dubových bučin, lipodubových bučin, lipových javořin a jilmo-jasanových javořin. V bylinném patře se vyskytují běžné druhy jednotlivých lesních typů, jako je svízel vonný, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná, žindava evropská atd.

Pralesní charakter území dokládá velké množství vzácných a významných druhů dřevokazných hub, xylofágního a xylomykofágního hmyzu i bohatá reliktní fauna měkkýšů.

 

Aktuální Plán péče o NPR Ve Studeném na období 2010 - 2020 včetně příloh naleznete zde:

Plán péče NPR Ve_Studenem_2010.pdf 888.4 KB

Přílohy 1.zip 16.8 MB

Přílohy 2.zip 15.7 MB 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt