PCHP Křížovský lom

Bývalý lom na kámen 1 km severozápadně od Křížova, jehož činnost v roce 1988 zcela ustala. Význačná mineralogická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území: Křížov
Nadmořská výška: 470 – 515 m
Výměra: 1,7538 ha
Vyhlášeno: 1995

Květena:
V lomu samotném i v jeho okrajích dochází k postupné sukcesi dřevin, zejména břízy, v jejímž podrostu se nacházejí některé fytogeograficky zajímavé druhy rostlin, např. plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), kruštík širolistý (Epipactis helleborine) atd.

Zvířena:
Ze silně ohrožených druhů zde byla potvrzena ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), z ohrožených druhů zde žijí čmeláci (Bombus sp.).
Ve stěně lomu hnízdí ohrožení výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax).
Některé části dna lomu jsou vlhčí až s periodickými tůňkami, které jsou osídleny zvláště chráněnými druhy

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt