PP Částrovické rybníky

Soustava tří menších rybníků a mokřadních luk v mělkém údolí na Částrovickém potoce 1 km jihovýchodně od Vracovic. Významná mokřadní lokalita.

Katastrální území: Vracovice
Nadmořská výška: 475 m
Výměra: 3,5607 ha
Vyhlášeno: 2001

Geologie:
Přírodní památka se nachází v českém moldanubiku v místě holocénních náplav. Podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy se zrašelinělou vrstvou.

Květena:
V komplexu prameništních rašelinných luk jsou nejčastější ostřicová společenstva rašelinných luk na mělkých rašelinách. 
V nich se vyskytují četné ohrožené a chráněné druhy jako např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), violka bahenní (Viola palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) atd.
V litorálním pásmu zejména horního rybníka Machlov jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva makrofyt. 
V těchto fytocenózách nejdeme řadu fytogeograficky významných rostlin mj.: zevar jednoduchý (Sparganium emersum), přesličku říční (Equisetum fluviatilis), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata) atd.

Zvířena:
Z bezobratlých se zde objevuje rak bahenní (Astacus leptodactylus), pozorován zde byl páskovec kroužkovaný (Cordulegaster boltonii), na podmáčené louce se objevuje křižák pruhovaný (Argiope bruennichi).
Z obojživelníků zde žije čolek obecný (Triturus vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Rana esculenta synklepton), z plazů užovka obojková (Natrix natrix).
Z ptáků tu hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubertra) a rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris), potápka malá (Tachybaptus ruficollis), polák chocholačka (Aythia fuligula).

Využití:
Horní rybník Machlov slouží k extenzivnímu chovu ryb. Mokřadní louky je třeba sekat nejméně jednou ročně, pouze však zčásti plochy je píce využívána, zbytek je nutno kompostovat.

Plán péče o PP Částrovické rybníky na období 2011 - 2020 naleznete zde: Plán péče PP Částrovické rybníky.zip 16.8 MB.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt