PP Rybník Louňov

Vodní a litorální společenstva s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Katastrální území: Načeradec
Nadmořská výška: 455 m
Výměra: 1,876 ha
Vyhlášeno: 2001

Geologie:
Přírodní památka leží v českém moldanubiku v místě holocenních náplavů. 
Podloží tvoří dvojslídné pararuly.

Květena:
Většinu širokého litorálního pásma zaujímá rákosina s dominantním rákosem obecným (Phragmithes australis) a s výskytem silně ohrožené ostřice plstnatoplodé (Carex lasiocarpa), na něj navazuje pás keřových vrb a olší. Jen na několika místech na tento vrbový pás nasedají drobné plochy s fragmenty původních podmáčených luk s výskytem zajímavějších druhů, např. mochnou bahenní (Potentilla palustris). Rybník samotný díky značnému zazemnění zarůstá rdestem vzplývavým (Potamogeton natans) a dalšími druhy.

Zvířena:
Z bezobratlých se zde objevuje šidélko kopinaté (Coenagrion hastulatum), šídlatka hnědá (Sympecma fusca), vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica), silně ohrožená škeble rybničná (Anodonta cygnea).
Z obojživelníků zde žijí silně ohrožený skokan zelený (Rana synkl. esculenta) a čolek obecný (triturus vulgaris), z plazů ohrožená užovka obojková (Natrix natrix).
Litorál slouží jako hnízdiště pro vodní ptactvo.

Využití:
Rybník je tradičně extenzivně využíván k chovu ryb, v současné době je však silně zazemněn. Nepravidelně je využíván též myslivecky – k vypouštění divokých kachen.

Plán péče o PP Rybník Louňov na období 2011 - 2020 naleznete zde: Plán péče PP Rybník Louňov.zip 23.2 MB.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt