PR Malý Blaník

Lesní komplex na vrcholu Malého Blaníka jihovýchodně od Louňovic p. Blaníkem, zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku s četnými skalními výchozy.

Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem
Nadmořská výška: 501-580 m
Výměra: 12,71 ha
Vyhlášeno: 1992

Geologie:
Podkladem jsou muskovitickobiotitické ortoruly. Povrch je balvanitý, s "rostlými" výchozy, vytváří rankerové půdy, jen místy se objevuje menší vrstva půdy. Vrcholové skaly mají často zřetelnou deskovitou odlučnost.

Květena:
V rezervaci se setkáme s typickými druhově chudými acidofilními bučinami, představujícími primární vegetaci na minerálně chudých horninách. Na vlhčích místech (v dolních částech suťových polí, na úpatí skal apod.) se setkáme i s diagnostickými druhy květnatých bučin. Na severozápadních a západních svazích jsou zajímavé suťové partie s lípou, jilmem, habrem a klenem. Ze zajímavých druhů lze na Velkém Blaníku spatřit: samorostlík klasnatý (Actaea spicata), bažanku vytrvalou (Mercurialis perennis), věsenku nachovou (Prenanthes purpurea), pšeníčko rozkladité (Millium effusum) atd.

Zvířena:
Byl zde zaznamenán výskyt plže zemouna skalního (Aegopis verticillus), vzácného dřepčíka Phyllotreta austriaca a nosatců Rhinomias forticornis a Ceutorhynchus picitarsis. Fauna obratlovců je obdobná jako na Velkém Blaníku, z ptáků zde také hnízdí např.holub hřivnáč (Columba palumbus), holub doupňák (Columba oenas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), výr velký (Bubo bubo), kalous ušatý (Asio otus), lejsek šedý (Muscicapa striata), lejsek malý (Ficedulla parva), šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) a krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

Využití:
Bukové porosty jsou nyní 160 a více let staré. Na rankerových půdách je velice obtížná přirozená obnova. Nepočetné ostrůvky zmlazení buku byly uchovány díky oplocení proti zvěři. Prstenec současných smrkových monokultur na úpatí Blaníku vznikl ve 20.letech tohoto století po kalamitě. Postupně je rozpracováván k přirozené obnově s cílovým stavem skladby dřevin blízkým přirozenému druhovému složení.
Malý Blaník je turisticky atraktivní, prochází tudy značená turistická trasa.

Plán péče o PR Malý Blaník na období 2014 - 2019 naleznete zde: pp_pr_maly_blanik_2014-2019.zip 16.2 MB.

Poznámka:
V jádru přírodní rezervace se nachází mohutná zřícenina poutního barokního kostela sv. Máří Magdaleny z 18. století a další kulturní památky.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt