PR Podlesí

Přírodní rezervace Podlesí je nejvýznamnější mokřadní lokalitou na území CHKO Blaník. Zahrnuje komplex rašelinných a mokřadních luk přiléhajících k Velkému a Malému Býkovickému rybníku (v místním podání Jordán a Jordánek).

Katastrální území: Býkovice
Nadmořská výška: 474-486 m
Výměra: 9,89 ha
Vyhlášeno: 1993

Geologie: 
Horninové podloží tvoří dvojslídné pararuly. Na loukách je podmáčená jílovitá půda, při povrchu místy až s několik decimetrů silnou zrašelinělou vrstvou.

Květena: 
Na prameništní louce v horní části lokality je vyvinuto společenstvo nevápnitých mechových slatinišť (svaz Caricion fuscae). Na mělkých rašelinách se zde vyskytují četné ohrožené a chráněné druhy jako prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a tolije bahenní (Parnassia palustris). Spolu s navazujícími společenstvy podmáčených luk (svaz Calthion) tvoří louky na Podlesí ukázkový příklad kdysi hojných mokřadních luk regionu.
V odvodňovacích stružkách luk byl zjištěn výskyt kriticky ohroženého rozchodníku huňatého (Sedum villosum). Tato drobná bylina je vázána na břehy odvodňovacích stružek a její existence je spjatá s ručním pravidelným obnovováním stružek při obhospodařování luk.
V litorálním pásmu Velkého a zejména Malého Býkovického rybníka jsou vytvořena cenná vodní a pobřežní společenstva - makrofytní vegetace stojatých vod je zastoupena rdestem vláskovitým (Potamogeton trichoides), lakušníkem vodním (Batrachium aquatile) a lakušníkem vláskolistým (B. trichophyllum). Pobřeží Velkého Býkovického rybníka je lemováno monotónními porosty orobince širokolistého (Typha latifolia), místy nalezneme kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris). Malý Býkovický rybník má naopak bohatě členěné pobřežní porosty se zevarem jednoduchým (Sparganium emersum), přesličkou poříční (Equisetum fluviatilis), bahničkou vejčitou (Eleocharis ovata) a myším ocáskem nejmenším (Myosurus minimus). Pozoruhodná je vegetace dna Velkého Býkovického rybníka při letnění (vypuštění v létě) - dno porůstá ostřice šáchorovitá (Carex bohemica), šáchor hnědý (Cyperus fuscus) a puchýřka útlá (Coleanthus subtilis). Rybníky lemují vzrostlé vrby bílé (Salix alba), dotvářející krajinný obraz.

Zvířena: 
Rybníky a louky v okolí jsou domovem řady druhů hmyzu, bylo zde nalezeno např. větší množství vzácných druhů brouků - nosatců, drabčíků a tesaříků. Žije zde několik druhů vážek - vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis), vážka jarní (Sympetrum fonscolombei), šidélko kopovité (Coenagrion hastulatum) a šídlatka hnědá (Sympecma fusca). Obojživelníky zastupuje bohatá populace skokana ostronosého (Rana arvalis), všechny tři druhy "zelených" skokanů, vyskytuje se i vzácná blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus).
Vodní ptáky lákají orobincové porosty a potravní zázemí, objevuje se zde kopřivka obecná (Anas recca), pravidelně zde hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus). Na tahu zde můžeme vzácně zastihnout sluku lesní (Scolopax rusticola) a pisíka obecného (Actitis hypoleucos).

Hospodaření: 
Rezervace je obhospodařována v souladu s požadavky ochrany přírody. Mokřadní louky jsou pravidelně koseny ručně nebo lehkou mechanizací. Na Velkém Býkovickém rybníce je chována smíšená rybí obsádka v regulovaném režimu. Pro podporu obojživelníků byly na loukách vybudovány mělké tůně.

V Přírodní rezervaci Podlesí hospodaří ČSOP Vlašim v rámci programu "Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka".

Plán péče o PR Podlesí na období 2006 - 2015 naleznete zde: Plán péče PR Podlesí.zip 3.7 MB.

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt