Natura 2000

Mezi hlavní úkoly pracoviště patří mimo jiné příprava odborných podkladů pro vyhlašování zvláště chráněných částí přírody včetně území navrhovaných do soustavy NATURA 2000.
NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu, sloužících k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a tzv. přírodních stanovišť, vyskytujících se na území Evropské unie (EU). Členské státy EU i kandidátské země jsou povinny vymezit podle stanovené metodiky nejhodnotnější části území s výskytem vybraných rostlinných a živočišných druhů a přírodních stanovišť a zajistit jejich zákonnou ochranu. Legislativním východiskem pro vymezování území do soustavy NATURA 2000 je:

  • směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, podle níž jsou pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. "ptačí oblasti" (Spatial protected areas - SPA)
  • směrnice č. 92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť, podle níž jsou vyhlašována zvláště chráněná území pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a živočichy (Spacial areas of conservation - SAC)

Příloha II směrnice č. 92/43/EEC obsahuje seznam stávajících a navržených druhů vyšších rostlin a živočichů s výskytem v ČR, jejichž lokality jsou podrobně mapovány. Z rostlin se na území středních Čech vyskytují druhy : popelivka sibiřská, puchýřka útlá, střevíčník pantoflíček, hořeček český, zvonovec liliolistý. Obdobně byly mapovány lokality výskytu vybraných druhů živočichů - v středočeském regionu především kuňky obecné, kuňky žlutobřiché, čolka velkého a páchníka hnědého, hnědáska osikového, ze savců např. netopýři.
V roce 2002 pokračovaly práce na vymezování SPA a příprava plánů péče pro ně. V středočeském regionu byly vymezeny SPA Křivoklátsko, Žehuňský rýbník - Žehuňská obora, Údolí Otavy a Vltavy, Rožďalovické rybníky.
Časově náročnou prací je podrobné a kontextové mapování biotopů dle metodiky, které je východiskem pro vymezování přírodních komplexů, které budou základem pro vyhlašování SAC.
Pracoviště také poskytuje materiální a odborně metodickou pomoc pro činnost regionálních koordinátorů mapování.

Příklad druhu NATURA 2000

Jediný výskyt druhu Euphydryas maturna - Hnědásek osikový v ČR

 

Autor textu: Bravený Libor

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt