Monitoring

Sledování druhů a stavu biotopů, resp. přírodních stanovišť (monitoring) vychází z evropské Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích). Mezi sledované evropsky významné fenomény patří celkem 60 typů přírodních stanovišť (příloha I. Směrnice o stanovištích) a 174 druhů (příloha II, IV Směrnice o stanovištích). Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách http://www.biomonitoring.cz

Sledování stavu biotopů

Sledování stavu biotopů probíhá ve dvou úrovních:

1) V první úrovni probíhá aktualizace vrstvy mapování biotopů (VMB).

VMB vznikala při velkoryse pojatém mapování v letech 2001 – 2005, organizovaném AOPK ČR. Koordinátorem mapování biotopů ve středočeském regionu byl v tomto období externí spolupracovník Mgr. Petr Karlík. VMB byla prvním krokem pro zjištění stavu a rozlohy přírodních biotopů v ČR a stala se i podkladem pro následné navrhování evropsky významných lokalit pro ochranu stanovišť. Původní metodika mapování biotopů je ke stažení zde. Odborným podkladem byl katalog biotopů – ke stažení na http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf, u kterého se nyní připravuje nové doplněné vydání. Aktualizace VMB byla započata v roce 2007 a bude probíhat ve dvanáctiletých intervalech – to znamená, že od roku 2007 by měla být každý rok zaktualizována 1/12 území ČR. Hlavními odbornými podklady pro aktualizaci vrstvy mapování biotopů je metodika aktualizace mapování biotopů a příručka hodnocení biotopů. Jedná se interní odborné materiály AOPK ČR, které jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Aktualizace probíhají na tzv. aktualizačních okrscích. Jejich hranice jsou vedeny především po významných komunikacích tak, aby jednoznačně vymezovaly definovaný prostor a byly snadno identifikovány v terénu při samotném mapování. Vzhledem k velkému objemu prací je mapování zajišťováno především externími odborníky. Na aktualizacích se podílejí i zaměstnanci RP Střední Čechy. Předpokladem zapojení se do aktualizace VMB jsou velmi dobré botanické a fytocenologické znalosti. Pro zapojení se do aktualizací VMB je nutné podstoupit přezkoušení v terénu, které vedou metodičtí garanti aktualizací a kde je důraz kladen na odborné znalosti a dobrou schopnost orientace v terénu. Každoročně naše pracoviště připravuje terénní exkurze, kde se prohlubují a sjednocují zkušenosti mapovatelů, aby určité jevy byly posuzovány jednotně a vrstva mapování biotopů byla co nejkvalitnější. Odborným garantem aktualizací vrstvy mapování biotopů pro střední Čechy je Ing. Jaroslav Pipek, tel.: 251 101 674, 724 291 642.

2) Druhou úrovní sledování stavu biotopů je monitoring přírodních stanovišť na trvalých monitorovacích plochách (TMP).

Monitoring biotopů byl zahájen v sezóně 2009. Cílem monitoringu přírodních stanovišť na trvalých monitorovacích plochách (TMP) je sledování změn vegetace v dlouhodobých periodách. Nelesní habitaty se sledují v šestiletých cyklech a lesní habitaty ve dvanáctiletých. Na základě porovnání dvou časových rovin bude možné následně vyhodnotit trendy ve vývoji daného společenstva pro ČR. Na základě této informace bude možné zvolit nebo upravit postup při ochraně konkrétního biotopu. Pro každý habitat se na území celé ČR vybere vždy max. 50 TMP. Pokud se habitat vyskytuje v ČR jen vzácně a stanovený počet TMP není možné zajistit, sníží se adekvátně tak, aby odpovídal celkové rozloze habitatu v ČR. Snížení počtu TMP je možné i u vzácných biotopů, které by mohly být monitoringem poškozeny. Pro bezlesí má TMP velikost 5x5m a pro lesní biotopy je to 20x20m. V terénu jsou TMP fixovány pomocí geodetických kolíků a barevného značení na stromech. Podrobně je metodika zpracována zde. Výběr biotopů a počet ploch pro daný rok v daném kraji koordinuje ústředí AOPK. Základním podkladem k výběru konkrétních lokalit je vrstva mapování biotopů, ve které jsou vytipovány nejhodnotnější segmenty s výskytem daných biotopů, a tento výběr je korigován na základě vlastních znalostí regionu, tak aby byla pokryta geografická variabilita biotopu v daném regionu. Výběr konkrétních lokalit zajišťuje naše regionální pracoviště ve spolupráci s kolegy z jednotlivých správ CHKO a externími odborníky. Většina vybraných ploch je ověřována v terénu a vlastní monitoring probíhá v roce následujícím. Přednostně jsou TMP umísťovány do chráněných území, kde by mělo být zajištěno dlouhodobé zachování biotopu. Na ověřených lokalitách provádí pracovníci AOPK ČR, RP Střední Čechy samotné založení a zápis TMP. Monitoring některých specifických biotopů zajišťují specialisté a v případě velkého objemu práce jsou v některých případech najímáni externisté. Na území CHKO zakládají a monitorují TMP většinou pracovníci příslušné správy CHKO.

Odbornou garanci celého projektu, konzultace k odborným problémům a interpretaci výsledků zajišťuje prof. RNDr. Karel Prach, CSc. z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s AOPK ČR a RNDr. Markem Bastlem, PhD., který zajišťuje statistické zpracování dat. Na RP Střední Čechy monitoring TMP provádějí a koordinují Ing. Jaroslav Pipek, tel.: 251 101 674, 724 291 642 a Mgr. Jan Šašek, tel.: 251 101 683, 724 715 675.

Stručný přehled monitorovaných biotopů ve středočeském regionu v jednotlivých letech

2009: V4A, T1.9, L2.4, L2.3, L5.4, L9.2B, R3.1

2010: L6.4, L5.3, L5.1, L4, L7.2, T3.5A, T3.5B, T3.3C, T3.3D, T3.4C, T3.4D

2011: T7, T5.1, T5.2, T5.3, V1A, V1C, V1F, T2.3B, L3.1, L8.1A, L8.2

kódy biotopů – viz Katalog biotopů - http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/Katalog.pdf

Monitoring evropsky významných druhů

Cévnaté rostliny

Monitorují se v širokém intervalu 1x-6x za monitorovací období, interval závisí zpravidla na vzácnosti druhu, stavu populace i stanoviště a dalších faktorech. Metodika monitoringu jednotlivých druhů se liší podle povahy daného druhu. Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách http://www.biomonitoring.cz

Na našem pracovišti monitoring cévnatých druhů rostlin koordinuje Mgr. Martina Molíková, tel.: 251 101 679, 725 002 584. V současné době provádíme monitoring níže uvedených druhů cévnatých rostlin:

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

Prha arnika (Arnica montana)

Puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Ve středočeském regionu se dále vyskytují níže uvedené evropsky významné druhy cévnatých rostlin, jejichž monitoring zajišťuje buď přímo ústřední pracoviště AOPK ČR, správy CHKO, nebo externí odborníci.

Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum)

Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)

Mečík bahenní (Gladiolus palustris)

Sinokvět srpovitý (Jurinea cyanioides)

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

Sledování živočichů

Naše středisko se účastní monitoringu raka říčního. Informace o tomto korýšovi naleznete zde. Cílem monitoringu je dlouhodobé sledování známých populací, na základě čehož je hodnocen stav a populační trendy (pokles/vzrůst) v rámci ČR. Pravidelné hodnocení na území Středočeského kraje provádí naše středisko na čtyřech drobných vodních tocích. Monitoring je prováděn podle metodik, které naleznete zde.

Dále se účastníme mapování výskytu roháče obecného. Informace o tomto broukovi naleznete zde. Cílem mapování je ověřování výskytu na lokalitách historických popř. nalézání lokalit nových.

Naše pracoviště se též podílí na monitoringu mihule potoční podle metodiky, která je dostupná zde. Vzhledem k náročnosti monitoringu ve vodním prostředí se sledováním mihule zabývá pouze na jednotlivých lokalitách. Monitoring je prováděn nejšetrnější možnou metodou – elektrolovem. Vzhledem k tomu, že se lovné úseky nachází ve sportovním revíru, probíhá práce v terénu v úzké spolupráci s Českým rybářským svazem.

Monitoring dalších druhů korýšů, dalších druhů bezobratlých a monitoring bezcévných organismů (houby, mechorosty, kapraďorosty), měkkýšů, obojživelníků, plazů, ryb (vranka obecná), ptáků a savců (sysel obecný, vydra říční, netopýři) je zajišťován externími spolupracovníky, případně přímo ústředním pracovištěm AOPK nebo pracovníky správ CHKO.

Na sledování živočichů se na našem pracovišti podílí zejména Mgr. Pavel Moravec.

Autor textu: Pipek Jaroslav, Šašek Jan, Moravec Pavel

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt