Regionální pracoviště Střední Čechy >> Péče o přírodu a krajinu >> NATURA 2000 >> Péče o evropsky významné lokality (EVL)

Péče o evropsky významné lokality (EVL)

Spolupráce s Újezdním úřadem vojenského újezdu Brdy při zajišťování managementu o EVL na území vojenského prostoru Brdy

 

EVL Hrachoviště – kosení druhově pestrých luk

Cca 1/3 EVL Hrachoviště slouží jako cvičiště vojenské autoškoly, část luk je pravidelně kosena a na zbylé části se nacházejí dlouhodobě neudržovaná, ale druhově velice pestrá lada. EVL je vyhlášeno pro ochranu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), jejíž výskyt je soustředěn do míst využívaných vojenskou autoškolou, kde se vysktuje systém různě hlubokých tůní v kolejích vzniklých pojezdem techniky. Vedle kuňky žlutobřiché se zde vyskytuje i celá řada dalších druhů obojživelníků a velice hojný je zde i listonoh letní (Triops cancriformis). Na dlouhodobě neudržovaných ladech, kde se začala masivně šířit třtina křovištní, se v roce 2008 začalo s aktivním managementem. Bylo pokoseno prvních cca 3 ha lad. V místech s již téměř kompaktním drnem třtiny byla použita půdní fréza. Díky tomuto zákroku se podařilo znovu obnovit druhově pestrý charakter luk a výrazně omezit přítomnost třtiny. Kosení probíhá každoročně a plocha kosených míst se rozšířila až na cca 9ha v roce 2010.

EVL Felbabka – obnova tůní

Tato EVL je rovněž vyhlášena pro ochranu kuňky žlutobřiché (Bombina variegata). V roce 2009 zde proběhla obnova stávajících tůní a vyhloubení systému tůní nových.

EVL Padrťský potok – monitoring výskytu norka amerického

EVL vyhlášena pro ochranu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium). V uplynulých letech docházelo k oslabování populace raka kamenáče. Vzhledem k tomu, že zde byly hojně nacházeny požerky raků, předpokládala se jako jedna z příčin predace nepůvodním norkem americkým. V roce 2009 zde proběhl monitoring vlivu norka amerického na populaci raka kamenáče z jehož výsledků vyplývá, že oblast postupně obsadila vydra říční, která konkurenčním tlakem norky z lokality vytlačila. Vzhledem k tomu, že se sama raky prioritně neživí, je možné předpokládat samovolné posílení populace.

Navrhovaná EVL Padrťsko – optimalizace hospodaření na Padrťských rybnících

Spolupráce na návrhu nastavení optimálního způsobu rybářského hospodaření na Padrťských rybnících tak, aby bylo možné jejich hospodářské využití a zároveň nedocházelo k poškozování předmětů ochrany v EVL. Nevhodné hospodaření na rybnících je druhou z možných příčin oslabování populace raka kamenáče v Padrťském potoce.

Veškeré činnosti v EVL ve vojenském prostoru jsou konzultovány v rámci tzv. odborné skupiny pro vojenské újezdy, ve které jsou zastoupeni odborníci z AOPK ČR, externí spolupracovníci, zástupci vojenského újezdu, Vojenských lesů a statků s.p. (VLS ) a dalších příslušných armádních organizací. Ze střediska AOPK ČR jsou členy odborné skupiny Ing. Jaroslav Pipek, Mgr. Pavel Moravec a Mgr. Jan Šašek.

Spolupráce s územním pracovištěm MŽP, které má v kompetenci péči o chráněná území v majetku Ministerstva obrany ČR mimo vojenské újezdy.

EVL Červené dolíky

Zpracována odborná část smlouvy, na základě které byla uzavřena smluvní ochrany mezi MŽP ČR a Vojenskými lesy a statky ČR (VLS) pro ochranu EVL Červené dolíky.

EVL Červené dolíky je vyhlášena na ochranu střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). Na základě smluvní ochrany probíhá spolupráce s VLS při zajišťování managementu. Na lokalitě probíhá vyřezávání hustého podrostu stínících zmlazujících se dřevin a k celkovému prosvětlování lesního porostu.

Příklady péče o EVL na pozemcích ve vlastnictví státu, resp. AOPK ČR naleznete zde.

Autor textu: Pipek Jaroslav

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt