Krajinný ráz a výstavba

  • Definice a legislativa
  • Role AOPK ČR
  • Odborná literatura, podkladové materiály, metodiky
  • Fotogalerie

Definice

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto chráněn před znehodnocením. Ráz krajiny je dán specifickými rysy a znaky, které vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“ (Landscape Character, Landschaftscharakter), vyjádřený především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení. Krajinný ráz je vyjádřením vztahů přírodních, socioekonomických a kulturně-historických vlastností dané krajiny.

Krajinný ráz a jeho ochrana jsou definovány § 12 zákona č. 114/1992 Sb (579 KB)  o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

„1. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

2. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (krajský úřad). Podrobnosti ochrany krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

3. K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody (krajský úřad) zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu tohoto území.“

Ustanovení zákona vychází z celoevropsky přijatého standardu, že existuje zájem na celoplošné ochraně krajinného rázu jako součásti kulturního dědictví minulosti a příznivého životního prostředí budoucích generací. Zákon vyjadřuje záměr, aby orgány ochrany přírody chránily nejen zvláště chráněná území a vyjmenované druhy rostlin a živočichů, ale aktivně přispívaly k péči o celé území beze zbytku, zejména z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot.

Institut krajinného rázu odráží snahu zákonodárce přiměřeně chránit ráz krajiny jako přírodní, kulturní a historické bohatství, který je zároveň v souladu s Evropskou úmluvou o krajině. Gesci za tento institut svěřuje orgánům ochrany přírody, které se mají aktivně podílet na regulaci změn působených v krajině výstavbou či jinými činnostmi.

Aby bylo možno krajinný ráz chránit, je nutno popsat a vyhodnotit znaky a hodnoty, které krajinný ráz dané krajiny utvářejí. Dále se hodnotí vlivy navrhovaných záměrů na tyto znaky a hodnoty, tj, zásahy do krajinného rázu, nebo se provádí hodnocení území z hlediska krajinného rázu a stanoví se opatření k jeho ochraně.

 

Role AOPK ČR - střediska Praha a Střední Čechy

zpracovávají odborné a znalecké posudky z hlediska posouzení vlivu záměrů na krajinný ráz - liniové stavby, výškové stavby, stavební objekty, technická zařízení, billboardy, rekreační areály, zemědělské a průmyslové areály, nová dopravní infrastruktura, činnosti a změny využití území apod.

Ke zpracování posudku střediskem AOPK ČR je nutno doložit:

  • žádost s přesnou formulací otázek, na které má posudek odpovědět
  • odborné průzkumy území
  • kompletní projekt záměru
  • vhodná je i vizualizace záměru

 

Odborná literatura, podkladové materiály, metodiky

· Cílek, V., 2002 : Krajiny vnitřní a vnější, Agora Praha

· Culek, M., 1996: Biogeografické členění ČR, Enigma Praha

· Demek, J. a kol., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR, Academia Praha

· Gojda M., 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny, Academia Praha

· Löw, J., Míchal, I., 2003: Krajinný ráz, Lesnická práce

· přehled VHCÚ, MCHÚ, přírodních parků, PS

· Sklenička, P., 2003: Základy krajinného plánování, Naděžda Skleničková Praha

· seznam kulturních památek ČR

· Spirine, A.W, 1998: The Language of Landscape. Yale University Press, New Haven And London

· Rada Evropy, 2000: ETS 176 - Evropská úmluva o krajině, Florencie

· dokumentace ÚSES

· územní plány obcí a velkých územních celků

 

Metodiky:

· Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení), AOPK ČR 1999, I. Míchal a kol.

· Metodika hodnocení krajinného rázu, SCHKO ČR 1997, R. Bukáček, P. Matějka a kol.

· Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, ČVUT 2004, Vorel I., Bukáček R., Matějka P., Culek M., Sklenička P.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt