Územní systémy ekologické stability (ÚSES)

Nepříznivý úbytek přírodních prvků v krajině

Jednou z hlavních příčin nepříznivého stavu přírodního prostředí je vytlačování přírodních prvků z krajiny. Háje, meze, rybníky, přirozeně meandrující toky a jejich břehové porosty představují často poslední skromné útočiště volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V intenzivně využívané krajině, jako je například naše středočeská, jsou tyto zelené kouty pod silným tlakem lidského hospodaření. Často dochází k jejich postupnému zániku vlivem chemizace, odvodňování, eroze, nebo k jejich jednorázové destrukci při velkých stavbách, nebo těžbě.

Zajištění území - biocentra

Tyto přírodní anebo přírodě blízké ostrůvky kromě své estetické hodnoty navíc pomáhají udržovat ekologickou rovnováhu, tj. stav, kdy žádný přírodní činitel nepůsobí výrazně na úkor jiného. K udržení takové rovnováhy je mimo jiné zapotřebí zajistit v krajině dostatek míst, v nichž by mohly přírodní procesy samovolně probíhat bez škodlivých lidských zásahů. Takovým místům říkáme biocentra. Mohou jimi být například lesy s přirozenou skladbou dřevin (v našich podmínkách většinou listnaté, nebo smíšené), květnaté louky, stepní trávníky na kamenitých stráních, nebo naopak rákosiny a močály.

Migrace, komunikace – biokoridory

Ani velmi hojný počet takových biocenter by pro zajištění ekologické rovnováhy v krajině nebyl dostatečný, kdybychom je nechali rozesety v krajině jako izolované ostrovy. Bez možnosti propojení, výměny informací nebo látek, nemohou živé organismy dlouhodobě přežívat, aniž by se vyhnuly degeneraci a jejich společenstvo jako celek snížení druhové rozmanitosti. Zeleným pásům, které propojují jednotlivá biocentra se říká biokoridory. V krajině jsou to například porosty stromů a keřů podél vodních toků, travnaté meze a stromořadí, která mohou navíc sloužit i jako větrolamy. Jsou důležité zejména pro rostliny a drobnou faunu – hmyz. Velcí savci a ptáci je samozřejmě využijí také, avšak nejsou na nich při své migraci tolik závislí.

Funkce, rozměry a význam

Je samozřejmé, že propojena musí být vždy biocentra stejného typu – mezi rašeliništěm a skalní stepí pravděpodobně k žádným přirozeným kontaktům docházet nebude. Dále je potřeba ke kvalitnímu propojení biokoridorů dostatečně širokých a nepříliš dlouhých, biocentra by měla mít kompaktní tvar a dostatečnou plochu. Podle významu, kvality a plochy se rozlišují nadregionální, regionální a lokální biocentra a biokoridory, které dohromady tvoří celistvou síť – Územní systém ekologické stability (ÚSES). Regionální a nadregionální prvky ÚSES jsou vymezovány podle tzv. Územně-technického podkladu, který je dostupný v mapových službách Portálu veřejné správy.

Odborné podklady, vymezování a realizace

Prvky ÚSES samozřejmě nestačí jen rozpoznávat v krajině. Prvním krokem k jejich skutečnému fungování je průzkum a následný návrh odborníka – krajinného ekologa. Jím vytvořený podklad je nutno právně zakotvit, na čemž se podílí mimo jiných i Krajský úřad Středočeského kraje. Nejčastějším prostředkem tohoto zakotvení jsou územní plány obcí. V současné době jsou regionální a nadregionální prvky ÚSES na celém území Středočeského kraje (kromě Mladoboleslavska) závazně vymezeny prostřednictvím územních plánů velkých územních celků. Bez takového závazného vymezení pod dohledem orgánů ochrany přírody by totiž sotva mohlo dojít k závěrečnému kroku – vlastní realizaci jednotlivých biocenter a biokoridorů v krajině. Jsou to například výsadby dřevin, zakládání trvalých travních porostů, či revitalizační opatření na tocích, které je pro jejich finanční náročnost a spíše neziskové využití nutné podporovat z veřejných zdrojů.

Jedinečné řešení

Územní systém ekologické stability navržený a postupně vytvářený v České republice díky uvědomění odborníků a zodpovědných činitelů patří v celosvětovém měřítku vzhledem k svojí detailní propracovanosti mezi výjimečná řešení.

Užitečné odkazy:

 - http://www.uses.cz/  -portál ÚSES

 - http://www.ochranaprirody.cz/obecna-ochrana-prirody-a-krajiny/uses/  - AOPK ČR

 

zdroj: Středočeský kraj

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt