Výzkum lesních ekosystémů

Vymezování bezzásahových území

V roce 2002 byla uzavřena mezi Správou chráněných krajinných oblastí ČR (dnes Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) a Lesy České republiky, s.p. "Dohoda o spolupráci při vymezování lesních porostů ponechávaných samovolnému vývoji a lesních porostů bez provádění hospodářských zásahů ve zvlášť chráněných územích a zajištění jejich monitoringu" (Dohoda).

Cílem Dohody je vytvořit na území chráněných krajinných oblastí reprezentativní soubor lokalit, v nichž budou přírodě blízké lesy  ponechány samovolnému vývoji. Lokality budou pravidelně monitorovány a získané poznatky o přírodních procesech budou využívány pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření a pro stanovení managementu chráněných území.

Vhodné lokality, které jsou přednostně vyhledávány v národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích, případně v 1. zónách CHKO, navrhuje na základě Dohody společně správa CHKO a územně příslušná lesní správa či lesní závod Lesů ČR. Po odsouhlasení návrhu společnou expertní komisí a zajištění případných vyjádření dotčených orgánů státní správy je pro danou lokalitu podepsána dohoda, která podrobně specifikuje vymezení, další režim péče a monitoring lokality.

Monitoring lokalit s využitím nejmodernějších metod zajišťuje odborná skupina pracovníků ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ). Základní součástí monitoringu, který probíhá podle jednotné metodiky, jsou podrobná šetření v síti inventarizačních ploch a na vybraném "jádrovém" území.

Základní informace o bezzásahových lokalitách (Středočeský kraj) podle Dohody:

 

Název lokality
Rozloha (ha)
Správa CHKO
MZCHÚ
LS/LZ LČR
Stav dohody

Doutnáč

66,8

Český kras

NPR Karlštejn

LS Nižbor

Podepsána 20.9.2004

Databanka přirozených lesů ČR

Pro Výzkumný ústav SILVA TAROUCY pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i jsme zpracovávali revizi databanky přirozených lesů, která je přístupná na webu www.pralesy.cz.

Revize lokalit zařazených do databanky přirozených lesů spočívá v hodnocení tzv. přirozenosti lesních porostů a doplňování údajů ohledně samovolného vývoje. V databance jsou zahrnuty lesní komplexy přirozených lesů, které jsou celé, nebo alespoň z významné části ponechány samovolnému vývoji. Ve středních Čechách (mimo CHKO a pozemky Vojenských lesů a statků) bylo do databanky přirozených lesů prozatím zařazeno 11 území - http://www.pralesy.cz/?id=2483

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt