Významné krajinné prvky (VKP)

Zvláštní kategorií obecné ochrany přírody jsou významné krajinné prvky (VKP). Zákon definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. K zásahům do těchto VKP je vždy třeba získat stanovisko příslušného pověřeného úřadu.

Významnými krajinnými prvky jsou dále ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody na základě § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (pdf, 437.5 KB). Jedná se zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Orgánem ochrany přírody jsou v tomto případě pověřené obecní úřady, jejichž stanovisko je nutné k zásahům do těchto prvků. Registrace VKP je pomocným nástrojem na ochranu segmentů volné krajiny mimo území chráněných krajinných oblastí a národních parků před negativními zásahy. 

Nejčastějším objektem registrace jsou volně rostoucí dřeviny, ať už se jedná o solitéry, aleje, skupiny či porosty, často navazují na VKP „ze zákona“, nebo naopak na některé stavby (kapličky, kostely).

Pracovníci AOPK ČR zpracovávají na žádost pověřených úřadů stanoviska k návrhům VKP a k zásahům do těchto prvků.

 
Autor textu: Bravený Libor

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt