Průzkum stavu vodních toků

Začínají přípravy druhého období nového vodohospodářského plánování. Pro aktualizaci návrhů revitalizačních opatření se snažíme prohlubovat naše znalosti stavu vodních toků. Nejlepší metodou průzkumu je důsledná pěší pochůzka podél vodního toku, tu se ovšem daří z kapacitních důvodů provádět jenom v některých vybraných úsecích. (I s tím, že většinu pochůzek provádíme v rámci individuální turistiky o víkendech.) Jinak je nutné se spokojovat s bodovým průzkumem, hlavně v místech křížení s komunikacemi.

V terénu je prováděna fotografická dokumentace, díky níž lze i s odstupem času popisovat charakteristické úseky potoků a řek. Sledujeme, nakolik si jednotlivé úseky toků zachovaly blízkost přírodě, resp. nakolik a jak jsou změněny technickými úpravami. Tato zjištění budou jedním z podkladů pro aktualizaci výběru úseků, vyžadujících zlepšení morfologicko-ekologického stavu. Budou nápomocna při zvažování, které z těchto úseků spíše vyžadují souvislejší a intenzivnější revitalizační opatření převážně investičního charakteru a ve kterých lze očekávat významná zlepšení morfologicko-ekologického stavu převážně využitím samovolných renaturačních procesů, iniciovaných, podporovaných a korigovaných jenom méně intenzivními vodohospodářskými opatřeními.

Z rozsáhlé dokumentace stavu vodních toků uvádíme komentované obrazové ukázky z některých již zkoumaných vodních toků:

Lišanský potok, okres Rakovník

Litavka: Příbram-Jince

Příručka (PDF, 6.6 MB)

Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav: Příspěvek do diskuse o možnostech zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků v rámci jejich správy, AOPK ČR - Odborná skupina pro vodní ekosystémy

Prezentace ze semináře vodařů (PDF, 2.5 MB)

Příprava zapojení AOPK ČR

do 2. období vodohospodářského plánování

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt