Brzina po povodni v červnu 2013

Brzina je přírodní říčka v příbramském okresu, ústí zprava do Orlické nádrže u Zrůbku.

V červnu 2013 provedla poměrně silnou povodeň. AOPK ČR se následně účastnila komisionálních šetření škod na státním vodohospodářském majetku, svolávaných Povodím Vltavy, s.p. Komise poměrně zřetelně rozlišovala mezi zastavěnými územími, kde byla potřebná opatření k zajištění ochrany a stability staveb, a volnou krajinou, kde bylo možné významnou část povodňových jevů ponechat jako příspěvek k posilování tvarové členitosti koryta a zlepšování jeho morfologicko-ekologického stavu. Tento přístup pomáhal účastníkům šetření nalézat velkou míru shody.

Obr. 1 Petrovice: Kdo takto založil cestní propustek přes Brzinu, musel očekávat problémy s povodněmi.

Obr. 2 Povodňové vývraty v přírodním úseku koryta jsou příspěvkem k jeho tvarové členitosti a k nabídce stanovišť pro živočichy.

Obr. 3 Ve Svatém Janu povodňová Brzina poškodila a obešla jez, vytvořila kolem něj „přirozený rybí přechod“ a pokračovala prostředkem louky, kterou hojně zanesla splaveninami. Zde se významná část povodňových změn odehrávala na cizích pozemcích mimo koryto vodního toku, přitom v louce pod jezem nevzniklo nové koryto, o jehož vykoupení a zachování by bylo možné jednat dle § 45 zákona o vodách. V tomto místě tedy byla Brzina následně uvedena do dřívějšího stavu.

Obr. 4 Břehová nátrž pod silničním mostem v Dražkově. Mosty a jezy jsou typickými místy vzniku povodňových poruch. Vyvolávají místní změny proudění – zde se zrychlení povodňového proudu v zúženém profilu mostu projevilo narušením břehu.

Obr. 5 Povodňové rozvolnění Brziny v polní trati pod Dražkovem. Mimo zastavěné území by takové změny měly být alespoň zčásti zachovány (zde působí jisté omezení v potřebě zachovat polní cestu podél koryta).

Obr. 6 Cesta k chatové osadě nad Hrachovem. Povodně rády rozebírají povrchy cest, probíhajících podél vodního toku, na nichž se mohou rozeběhnout do velkých rychlostí.

Obr. 7 Tolik obávaná povodňová eroze lesní půdy. Nemělo by se ovšem zapomínat, že rozvoj přirozené morfologie vodního toku, včetně vzniku nátržových svahů a štěrkových lavic, také naplňuje veřejné zájmy. Lze tedy říci, že na lesních pozemcích se i takto naplňují funkce lesa. Zástupce AOPK ČR navrhoval tyto povodňové jevy v lesním úseku Brziny u Hrachova ponechat bez zásahů.

Obr. 8 V tomto lesním úseku říčky zřetleně postačuje jediné popovodňové opatření – vysbírání naplavených odpadů – „humánního spláví“.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt