Chotouchovský potok/Polepka

Potok v okrese Kolín, vlévá se zleva do Labe na horním okraji Kolína. Průzkum 2014.

Přes různé technické úpravy, prováděné v minulosti hlavně v obcích, a přes velkou úživnost, danou osídlením a zemědělským hospodařením v krajině, potok bojuje za to, aby svému údolí udržoval funkci zelené linie ve výrazně odpřírodněné krajině. 

Obr. 1 Potok v Chotouchově je stlačen do podoby odvodňovacího kanálu. Za to se může mstít při povodních.

Obr. 2 V úsecích mezi vesnicemi, kde nebyly provedeny úpravy koryta, je potok přírodě blízkého charakteru.

Obr. 3 Po roce 2000 vybudovala obec Kořenice v nivě potoka několik biotopních tůní. Stavbu podpořil Program revitalizace říčních systémů. Tůně jsou stále funkční.

Obr. 4 Většina úseků Polepky mezi obcemi  je v neupraveném stavu a koryto se může přirozeně vyvíjet.

Obr. 5 Bezpečnostní přeliv historického rybníka v místě skalního prahu ve dně údolí.

Obr. 6 Tento úsek Polepky v minulosti někdo napřimoval a prohluboval. Nežádoucí prohlubování, které zhoršuje morfologickou degradaci koryta (zaříznuté koryto postrádá členitost příbřežních mělčin atd.) a zbytečně odvodňuje přiléhající území, má tendenci samovolně pokračovat. Jak se do koryta jednou špatně zasáhne…

Obr. 7 Neupravené koryto je přirozeně mělké a ploché. Za větších průtoků se voda rozlévá do okolí a v samotném korytě nevznikají tak velké rychlosti proudění, které by koryto vymílaly do hloubky.

Obr. 8 Polepka v Polepech u Kolína je upravena do podoby kanálu. Ekologické funkce vodního toku jsou silně potlačeny, vzhled bídný. Otázkou je, zda kapacita koryta poskytuje okolní zástavbě dostatečnou ochranu před povodněmi. Celkově úsek volající po provedení přírodě bližší intravilánové protipovodňové úpravy – intravilánové revitalizace. Ta by jistě potřebovala určitý prostor pro rozvolnění koryta.

Obr. 9 Technickými úpravami zdeptané koryto Polepky vstupuje do kolínské periferie. Snad se tu někdy uskuteční revitalizační projekty, které tu z Polepky zase udělají potok a z jejího okolí příjemný, přírodě blízký prostor pro rekreaci obyvatel Kolína.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt