Jalový potok

Potok v okresu Kolín, teče od Kostelce nad Černými Lesy, ústí zprava do Šembery pod Českým Brodem. V horní části celkem pěkný potok teče lesním územím se snadno erodovatelnými zeminami, níže se v otevřené zemědělské krajině mění v degradovanou odvodňovací strouhu.

Obr. 1 V lesním komplexu pod Kostelcem n.Č.L. protéká Jalový potok snadno erodovatelnými zeminami, v nichž je schopen vytvářet hluboké zářezy.

Obr. 2 V těchto zeminách vznikají i pozoruhodné svahové strže.

Obr. 3 Strže mohou dosahovat překvapivých hloubek.

Obr. 4 Pod Přehvozdím potok vytváří v ploché nivě hodnotné mokřady.

Obr. 5 Rybník s intenzivním chovem ryb nemá zlepšující vliv na kvalitu vody v potoce.

Obr. 6 Ještě jedna pasáž, kde si Jalový potok užívá svobody. Koryto tu bylo kdysi v minulosti technicky upraveno, ale do dnešní doby se zaneslo a voda se rozlévá v ploše nivy. Z hlediska morfologického a ekologického stavu vodního toku velmi příznivý renaturační vývoj.

Obr. 7 Olše rostoucí přímo v korytě jsou významným prvkem tvarové a hydraulické členitosti vodního toku, jejich kořenové pletence vytvářejí cenná stanoviště a úkryty pro vodní živočichy.

Obr. 8 U Přistoupimi se údolí plně rozevřelo do ploché krajiny, intenzivně zemědělsky využívané, a potok se změnil v „meliorační“ kanál.

Někteří lidé se ještě i dnes zlobí, když jsou tak zvané „meliorace“ šmahem zavrhovány a jsou opomíjeny takové složky jejich náplně, jako zlepšování vlastností půd a ochrany před erozí. Praxe dřívějších dob ale může za to, že tento pojem má zřetelný pejorativní nádech a je ztotožňován jenom s degradujícími úpravami vodních toků a plošným odvodňováním, z velké části také vodohospodářsky problematickým…tyto typy melioračních opatření v minulosti jednoznačně dominovaly.

Obr. 9 Jalový potok na dolním okraji Českého Brodu, nad ústím do Šembery. Samovolné renaturační procesy se snaží stav potoka zlepšovat, zde nesmělým vymíláním břehů a rozvlňováním kynety. Vzhledem k tvrdému napřímení, výraznému zahloubení a zkapacitnění koryta však zde budeme na významnější efekty renaturací čekat poměrně dlouho. (A nesmíme je mařit nevhodnou údržbou koryta.)

Autor textu: Just Tomáš

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt