Skalice (Vlčava)

Skalice je nejvýznamnější vodní tok, kterým do Středočeského kraje zasahuje povodí horní Vltavy (členěno podle působností závodů Povodí Vltavy, s.p.). Počíná z podbrdských potoků, stékajících se k Rožmitálu pod Třemšínem. Kus pod Březnicí opouští kraj, aby po setkání s jihočeskou říčkou Lomnicí vyústila zleva do dolního úseku Otavy, již zavzdutého vlivem nádrže Orlík. Soustavný průzkum v roce 2005.

Úseky mezi Rožmitálem a Březnicí a pod Březnicí jsou z morfologického hlediska velmi dobré. Je dost možné, že dobrý morfologický stav Skalice pomohla paradoxně uchovat havarijní kontaminace polychlorovanými bifenyly, k níž došlo v roce 1986 vytečením topného oleje z obalovny živičné drti v Rožmitále pod Třemšínem. Od té doby se totiž nikdo nehrnul do zásahů do koryta, aby si nevytvořil problém, jak naložit s kontaminovaným sedimentem. (Aktuální údaje o chemickém stavu vodního toku a jeho sedimentů nemáme k dispozici, lze se ale domnívat, že někdejší chemická kontaminace již neomezuje rozvoj říční bioty.)   

Z morfologického hlediska poškozuje Skalici úsek Zadní Poříčí – Březnice. Nalézá se v něm sled několika jezů, působících jako migrační překážky pro vodní živočichy, a zejména úsek Skalice na dolním okraji Březnice je zbytečně degradován technickou úpravou.

Neupravené úseky Skalice je třeba chránit, postižený úsek u Březnice potřebuje výhledově revitalizační opatření.

Obr. 1 Živá menadrace koryta Skalice mezi Rožmitálem a Březnicí.

Obr. 2 V některých úsecích Skalice mezi Rožmitálem a Březnicí se projevují sklony k divočení koryta – širší, ploché koryto se proměnlivě rozděluje do dílčích proudů s malými, nestabilními ostrovy.

Obr. 3 Jeden z jezů, morfologicky znehodnocujících Skalici u Březnice. Jez vytváří překážku v migraci vodních živočichů, může zhoršovat průběh povodní, okrádá vodní tok o přirozenou spádnost, proudnost a hydraulickou členitost.

Obr. 4 U jednoho z jezů v Březnici existuje již starší rybí přechod.

Obr. 5 Bohužel se jedná o zcela nefunkční konstrukci – rybí přechod typu „schodiště“ nebo „vodopád“ je pro ryby, nenadané nadpřirozenými akrobatickými schopnostmi, proti proudu prakticky neprůchodný.

Obr. 6 Skalice na dolním okraji Březnice, degradovaný úpravou. Tento úsek vyžaduje revitalizační rozvolnění.

Obr. 7 Do dobrého stavu se Skalice dostává znovu až pod Březnicí. Zatravněná niva se starým zazemněným meandrem.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt