Příklady revitalizací ve Středních Čechách

Od první věrohodnější revitalizace, která se odehrála v roce 2001 na Slupském potoce u Pravonína, okres Benešov, bylo ve Středních Čechách provedeno několik desítek akcí, které lze označovat za podélné revitalizace koryt vodních toků. Přestože jde o akce jednotlivé, převážně na menších vodních tocích, jsou mimořádnou příležitostí k prověřování postupů v projekci a výstavbě přírodě  blízkých koryt.  Do roku 2007 probíhaly s finanční podporou Programu revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí, poté operačního programu Životní prostředí.

Delší dobu převažovaly revitalizace, jejichž investory byly obce. Tyto revitalizace byly prakticky ve všech případech spojeny s výstavbou nebo rekonstrukcí malé vodní nádrže, která byla obvykle prvotním zájmem investora. V posledních letech nastupuje příznivý trend revitalizací, prováděných správci vodních toků, Zemědělské vodohospodářské správy a státních podniků Povodí. Zejména Povodí Vltavy, s.p., se začíná věnovat mimo jiné přírodě blízkým úpravám koryt vodních toků v zastavěných územích. Byla realizována velká akce tohoto druhu, podpořená v rámci směru 1.3.2 operačního programu Životní prostředí – přírodě blízké protipovodňové úpravy Blanice ve Vlašimi.

Obr. 1 Revitalizace dříve zcela zatrubněného drobného potoka nad Domašínem u Vlašimi, okres Benešov. Akce města Vlašimi.

Obr. 2 Revitalizace dílčího úseku Loděnického potoka (Kocáby) v přírodní rezervaci V Bahnách u Třtic, okres Rakovník. Akci realizovala v roce 2011 Zemědělská vodohospodářská správa Rakovník, po jejím zrušení převzalo Povodí Vltavy, s.p. Významným cílem opatření byla podpora zamokření přírodovědecky významných ploch v chráněném území.

Obr. 3 Revitalizace drobného potoka a zřízení biotopních tůní u Bořeňovic, okres Benešov. V roce 2012 realizoval soukromý investor, současně s výstavbou nového rybníka.

Obr. 4  Revitalizace drobného, dříve zatrubněného potoka pod Ratajemi u Vlašimi, okres Benešov. Stavbu realizovala v roce 2013 obec Rataje. V údolnici, kde donedávna „nebylo nic“, se může vyvíjet drobný potok s neobhospodařovanými pásy podél břehů.

Obr. 5 Obnova starého ramene Cidliny u Sán, okres Nymburk. V roce 2013 realizovala obec Sány.

Obr. 6 Přírodě blízká úprava koryta Blanice v zástavbě města Vlašimi. V letech 2012 až 2014 realizovalo Povodí Vltavy, s.p., jako rozsáhlou stavbu k posílení povodňové bezpečnosti Vlašimi a zlepšení ekologického stavu řeky.

 

 

Autor textu: Just Tomáš

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt