Revitalizace v České republice

Od roku 2008 jsou podélné revitalizace vodních toků podporovány v rámci operačního programu Životní prostředí. Revitalizace ve volné krajině získávají podporu v rámci směru 6.4, přírodě blízké (protipovodňové) úpravy koryt vodních toků v zastavěných územích mohly získávat podporu v rámci směru 1.3.2 .

Některé zajímavé revitalizační akce, které v republice proběhly v posledních letech:

Revitalizace Malé Jeřice

Revitalizaci bystrého podhorského potoka na Frýdlantsku, v minulosti nevhodně technicky upraveného, provedla na sklonku své existence Zemědělská vodohospodářská správa, v působnosti krajského střediska AOPK ČR v Liberci. V době dokončení, v roce 2010, byla stavba zasažena velkou regionální povodní. Nové, přírodě blízké koryto doznalo změn, ale ty byly spíše ku prospěchu věci – posílily tvarovou a hydraulickou členitost vodního toku.

Obr. 1 Revitalizace Malé Jeřice na Frýdlantsku po prověrce povodní v roce 2010. Základní struktura nového koryta, tvořená sledem oblouků a kamenitých stabilizačních skluzů, povodni odolala, zřejmě tedy byla dobře navržena.

Obr. 2 Revitalizace Malé Jeřice – akce ze závěru působení Zemědělské vodohospodářské správy.  

 

Revitalizace Černého potoka v Krušných horách

Jako vlastník pozemků vystupuje v některých případech jako investor revitalizačních staveb také Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Tehdejší krajské středisko AOPK v Ústí nad Labem (nyní spojeno se správou CHKO Labské pískovce) provedlo k roku 2009 revitalizaci Černého potoka na náhorní pláni západních Krušných hor u Adolfova. V minulosti byl potok zcela nesmyslně technicky upraven.  Kromě obnovení dobrého ekologického stavu potoka v přírodně exponovaném horském území bylo cílem zpomalení odtoků, na jejichž rasanci si stěžovaly obce v sousedním Německu, kam potok odtéká.

Obr. 3 Revitalizace Černého potoka u Adolfova v Krušných horách – akce krajského střediska AOPK ČR v Ústí nad Labem.

Obr. 4  Černý potok – vhodně revitalizované koryto (malá hloubka, malá kapacita, velká členitost) se rychle sžívá s prostředím náhorní planiny Krušných hor.

Revitalizace Stropnice pod Novými Hrady – 1. etapa

V roce 2014 dospěla do závěru první etapa revitalizace Stropnice pod Novými hrady. Akci realizoval jako investor státní podnik Povodí Vltavy, administrovalo a vytrvale ji podporovalo krajské středisko AOPK ČR v Českých Budějovicích, posléze spojené se správou CHKO Blanský les. Stropnice byla v podstatě bez nějakých hospodářských přínosů, ke škodě přírodě a vodnímu režimu, technicky upravena na sklonku socialistického období v rámci tzv. náhradních rekultivací za stavbu jaderné elektrárny v Temelíně. Nyní je obnovováno relativně mělké, tvarově členité koryto, komunikující s okolní luční nivou. Dřívější koryto bylo zasypáno. Opatření mimo jiné podpoří tlumivé rozlivy povodňových průtoků do okolní nivy, a tím jejich zpomalení. Je tedy i příspěvkem k ochraně obcí v povodí před povodněmi.

Obr. 5 Dokončovací práce na 1. etapě revitalizace Stropnice v dubnu 2014. Pakliže jsou břehy koryta ještě málo tvarově členité, voda je svým působením dotvaruje.  

Obr. 6 Dokončování 1. etapy revitalizace Stropnice – umísťování dřevní hmoty do jedné z vytvořených nivních tůní. Velký pařez vytvoří úkryty a stanoviště pro vodní živočichy i pro ptáky.

Obr. 7 Revitalizace obnovuje Stropnici jako zřetelně meandrující vodní tok, jehož členité koryto podporuje tlumivé rozlévání povodňových průtoků do okolní nivy.

 

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt