Revitalizace v Praze

Město Praha spravuje na svém území vodní toky kromě řeky Vltavy. Na potocích, které byly v minulosti velkou měrou technicky upraveny, provádí revitalizační opatření s cílem zlepšení poměrů za povodní, zlepšení morfologicko-ekologického stavu vodních toků a podpory pobytového a rekreačního prostředí pro obyvatele města. Revitalizace potoků jsou toho času vedeny oddělením péče o zeleň Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy. Prostředky na tato opatření jsou čerpány z vlasntích zdrojů a programů města, neboť město Praha jako tzv. bohatá oblast nemůže získat podporu směru 6.4 operačního programu Životní prostředí. (Stav v roce 2014.)

Dále jsou vybrány některé ukázky:

Revitalizace Rokytky a jejích dvou přítoků v ploše povodňového poldru Čihadla

Povodňový poldr (podle dnes uznávaného názvosloví suchá povodňová nádrž) Čihadla byl na Rokytce pod Dolními Počernicemi postaven v 70. letech minulého století. Koryta Rokytky a dvou jejích menších přítoků byla - dle dobových zvyklostí – technicky upravena. Samotná Rokytka byla napřímena a opevněna betonovými polovegetačními tvárnicemi.Taková úprava v zátopové ploše poldru byla ovšem zcela zbytečná z vodohopsodářského hlediska a silně poškozující z hlediska ekologického.

K roku 2008 provedlo město revitalizaci, která spočívala ve vytvoření nových, přírodě  blízkých koryt Rokytky a potoků a soustavy tůní.

Obr. 1 Odstraňování  polovegetačních tvárnic z Rokytky a jejích přítoků v roce 2008.

 

Obr. 2 Nové, přírodě blízké koryto Rokytky poldru Čihadla krátce po dokončení v roce 2008. Koryto je tvarově členité, relativně mělké a ploché.

Obr. 3 Pohled přes revitalizované koryto Rokytky v poldru Čihadla na sídliště Černý most.  

Obr. 4  Tentýž pohled na Černý most počátkem roku 2014. Revitalizační koryto se dobře zapojilo do prostředí.

Revitalizace Litovického potoka u věznice v Ruzyni

Litovický potok v úseku pod věznicí v Ruzyni, podél zdi obory Hvězda, byl v minulosti zcela zakryt betonovými deskami. V letech 2011 – 2012 provedlo město revitalizaci. Úsek pod věznicí byl otevřen a nakolik to umožňoval pás mezi oborní zdí a silnicí, byl uveden do přírodě blízkého stavu. Rozvolněn byl i krátký úsek potoka v parčíku nad věznicí.

Obr. 5 Úsek Litovického potoka podél zdi obory Hvězda, který byl v minulosti překryt betonovými deskami, se dočkal odkrytí a v rámci možností pásu mezi zdí a silnicí uvedení do přírodě blízkého stavu.

Revitalizace tří úseků Litovicko – Šáreckého potoka v dolní Šárce

V roce 2013 využil pražský Magistrát svojí dispozice pozemky a revitalizoval výrazným trasovým rozvolněním tři dílčí úseky potoka v Šárce – nad Jenerálkou, na Kulišce a na Žežulce. Ve středním úseku, na Kulišce, bylo novým meandrujícím korytem v dosavadní rákosině nahrazen ekologicky i technicky nevyhovující úsek potoka, dosud vedený podél místní silnice a působící časté dopravní závady. Dosavadní vegetačně vcelku jednotvárná rákosina byla zásahem obohacena také o malé biotopní tůně, její dílčí plochy byly vlhkostně diverzifikovány a bylo zavedeno pravidelné sečení, takže lze očekávat vzestup bohatosti jejích porostů. Opatření směřuje k obnově morfologicky přirozeného vlnitého, případně meandrujícího koryta.

 

Obr. 6 Nově vytvořené meandry v dosavadní rákosině na Kulišce.

Obr. 7 Úsek revitalizace na Kulišce ve druhé vegetační sezóně, na jaře roku 2014.

Revitalizace Rokytky v Hloubětíně

Od roku 2013 revitalizuje pražský Magistrát dílčí úseky Rokytky v Hloubětíně. Minulými úpravami zde bylo vytvořeno linearizované, nedostatečně členité koryto, v dílčích úsecích různými způsoby opevněné. Nynější revitalizační opatření v rámci prostorových možností koryto rozvolňují do přírodě bližších tvarů. Opatření pokračují podle toho, jak město získává potřebné pozemky.

Obr. 8 Úsek Rokytky v Hloubětíně, rozvolněný do přírodě bližších tvarů v roce 2013. Cílem je vytvoření širšího průřezu pro pomalejší průběh velkých vod, zvětšení prostorového rozsahu přírodě blízkého koryta, zlepšení ekologického stavu, zatraktivnění potočního pásu pro rekreaci obyvatel.

Obr. 9 Dílčí úsek Rokytky v Hloubětíně, poblíž konečné tramvaje č. 8, po revitalizační úpravě na jaře 2014. Břeh v pohledu vlevo je sice až příliš opevněn kamennou rovnaninou, zřejmě kvůli cestě, vedoucí podél potoka. Protější břeh je však řešen volněji a je v něm i vytvořen oblouk se svislou nárazovou stěnou – hnízdní příležitost pro ledňáčky, kteří Rokytku obývají.

 

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt