Revitalizace v zahraničí

Na rozvinuté vodohospodářské revitalizace se jezdíme dívat hlavně do německých zemí. Poučení a inspiraci můžeme čerpat z řady staveb v Bavorsku, ale také například v Bádensku-Württembersku, v poslední době také v Sasku. Uvádíme jenom  stručné obrázkové prezentace některých staveb, s nimž se naši pracovníci seznamují nejčastěji při soukromých studijních cestách. Více informací o některých stavbách je možné najít v odkazovaných článcích, které v minulosti vyšly hlavně v časopise Vodní hospodářství.

Výrazným znakem německých revitalizací je nosné propojení snah o zlepšování morfologicko-ekologického stavu vodních toků a posilování protipovodňové ochrany zastavěných území. Nejčastějším řešením je přírodě blízké rozvolnění koryta vodního toku v obci, městě nebo jeho blízkosti.

Obr. 1 Revitalizace řeky Wertach nad Augsburgem – mohutné rozšíření řečiště do přírodě blízkých tvarů. Hlavním cílem je zpomalení postupu povodňových vln do města. Etapa 2005, pohled v době dokončování.

Obr. 2 Přírodě blízké rozvolnění Wertach v Augsburgu, 2009. Dřívější kanálovité koryto bylo rozevřeno a nabylo členitě tvarovaných břehů. Dno stabilizuje rampa rovnaná z velkých balvanů, migračně prostupná pro vodní živočichy. Podél řeky vedou cesty pro pěší a pro cyklisty a celý říční pás nabývá podoby a funkcí městského parku.

Obr. 3 Etapa revitalizace Wertach nad Augsburgem z roku 2005 při návštěvě v létě 2014.

Obr. 4 Klasická lokalita intravilánových revitalizací – Bad Stafelstein v horním povodí Mohanu. Starší, již plně zapojená etapa protipovodňové revitalizace. Povodňový pás, vymezený ochrannými zdmi a valy, vede přírodě blízkou kynetu potoka, parkovou úpravu na březích a cestu pro návštěvníky. Takto se uplatňuje jako hezký potoční park.

Obr. 5 Novější etapa revitalizace, již ve středu městečka Bad Staffelstein, byla realizována v roce 2012, zde na jaře 2014. Koryto potoka vytváří průtočnou kapacitu, potřebnou pro ochranu okolní zástavby před povodněmi, přitom je přírodě blízkého charakteru, dokonce s výsadbami stromů.

Obr. 6 Páteří areálu bavorské zemské zahradní výstavy v Bambergu, konané v roce 2012, je mohutný rybí přechod. Umožňuje migrace vodních živočichů v dolní části řeky Regnitz. Přechod je dlouhý 1200 metrů, díky čemuž nemá – na rozdíl od mnoha krátkých rybích přechodů – problémy s nadměrnými spády a rychlostmi proudění vody. V areálu zahradní výstavy, dříve průmyslovém území, nyní městském parku, se uplatňuje jako autonomní prvek proudné vody.

 

Obr. 7 V části rybího přechodu v Bambergu je vytvořeno pozoruhodné dětské vodní hřiště.

Obr. 8 Na horním toku řeky Iller v jihozápadním Bavorsku, nad Kemptenem, byl dílčí úsek kanalizovaného říčního koryta (v pohledu vlevo) nahrazen novým, podstatně širším přírodě blízkým korytem (vpravo). Pohled v roce 2005, poté co byla dokončovaná stavba prověřena povodní na úrovni až Q300. Hlavním cílem opatření bylo zpomalení postupu povodní údolím řeky Iller, protipovodňová ochrana několika vesnic a továrny fy Bosch, ležících v řešeném úseku údolí.

Obr. 9  Nové povodňové koryto Iller několik let po realizaci. Stěží je poznat, že jde o vodohospodářskou – primárně protipovodňovou - stavbu.  

Obr. 10  Zatím zřejmě největší intravilánová revitalizace v Evropě: Isara v Mnichově. Zhruba během deseti let bylo revitalizováno devět kilometrů řeky od jižního okraje po historický střed města. Cíli rozvolnění říční kynety jsou zpomalení průběhu povodní, zlepšení ekologického stavu řeky a vytvoření rozsáhlého říčního „povodňového parku“ pro obyvatele města. Zde starší etapa revitalizace v roce 2005.

Obr. 11 Štěrkové lavice v revitalizovaném řečišti Isary v Mnichově (2005) jsou vyhledávaným rekreačním územím.

Obr. 12 Jedna z pozdějších etap revitalizace Isary, přibližující se k historickému středu Mnichova. Podstatou opatření bylo masivní rozšíření kynety (koryto vedoucí běžné průtoky) na úkor suché postranní bermy. Významným rysem je zatraktivnění říčního území pro obyvatele. 

Obr. 13 Revitalizační rozvolnění řeky Kocher u Niedernhall (Bádensko-Württembersko) udělalo z kanálu členité, přírodě blízké koryto. Stav v roce 2014, zhruba rok po dokončení. 

Obr. 14 Dosud největší revitalizační stavba v Bádensku – Württembersku: Revitalizace téměř tří kilometrů Dunaje mezi Hundersingen a Binzwangen, nad Ulmem. Historicky kanalizované koryto, morfologicky degradované a projevující nepříznivý sklon k zahlubování, bylo za cenu rozsáhlých státních výkupů pozemků nahrazeno širokým korytem značně členitých tvarů. Dokončeno 2012, zde pohled v létě 2014.

Obr. 15  Nové koryto významně podporuje povodňové rozlivy do okolní ploché, nezastavěné nivy. Projekt je takto součástí rozsáhlejšího protipovodňového programu „zpomalování“ horního toku Dunaje.

Obr. 16 Právě nad revitalizovaným úsekem Dunaje se nalézalo významné keltské hradisko Heuneburg. Dnes na něm vyrůstá archeologický skanzen. Z jeho replikovaného opevnění je díky revitalizaci možno vidět Dunaj podobný tomu, jaký zde protékal v keltských dobách.

Obr. 17 Rozvolňování dolního toku řeky Iller u Vöhringen nad Ulmem, na hranici mezi Bavorskem a Bádenskem-Württemberskem, patří k nové generaci revitalizačních staveb. Cílem je tradičně zpomalení povodňových průtoků, morfologicko-ekologická rehabilitace řeky a zatraktivnění říčního prostoru pro návštěvníky. Zde je také důležitá snaha čelit tendenci dřívějšího, technicky upraveného koryta k nežádoucímu zahlubování. Provádění revitalizace v moderním duchu je dramatické, zaměřuje se na obnovu vlastní dynamiky řeky, včetně bohatého splaveninového režimu, dotváření detailů přenechává přírodě. (Průzkumná výprava 2014.)

Obr. 18 Hromady štěrku nahrnované z rozvolněných břehových partií do řečiště Iller – nejde o nedodělky revitalizační stavby, ale o záměrné „přikrmování“ řeky splaveninami. Jeden ze způsobů, jak čelit nežádoucími zahlubování koryta, které se v minulosti projevovalo již nepříjemnými poklesy hladin podzemní vody v okolní nivě.

 

 

 Autor textu: Just Tomáš 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt