Konkrétní významné vodohospodářské problémy

Povodí Labe na území Středočeského kraje

Materiál AOPK ČR, středisko Praha

Aktualizace k 25.9.2007

Okres Kutná Hora

Problém KH 1:

Morfologická degradace řeky Doubravy v úseku Habrkovice – ústí do Labe

Hlavní aspekty: Úplná ekologická a morfologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního pásu, koncentrace postupu povodňových vln, povodňové ohrožení obcí v nivě, postupný zánik zbytků staré Doubravy (včetně zvláště chráněného území) u Záboří nad Labem.

Problém KH 2:

Morfologická degradace přítoků v povodí Doubravy (Čertovka a další drobné toky)

Hlavní aspekty: Úplná morfologická a ekologická degradace toků a nivy, koncentrace postupu povodňových vln, povodňové ohrožení obcí v nivě.

Problém KH 3:

Částečná morfologická degradace řeky Doubravy v úseku Žleby - Habrkovice

Hlavní aspekty: Částečná ekologická degradace toku a nivy nesouvislými úpravami, nadměrné zahloubení toku, koncentrace postupu povodňových vln, povodňové ohrožení obcí ve správním území Vrdy. Nevyhovující stav doprovodných porostů – nedostatečné, nekvalitní skladby.

Problém KH 4:

Morfologická degradace říčky Klejnárky a jejích přítoků

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy v důsledku nesouvislých starších úprav, destrukce neudržované soustavy malých vodních nádrží Církvice – Nové Dvory, sezónní průtokové deficity.

Problém KH 5:

Morfologická degradace soustavy drobných toků v povodí vodárenské nádrže Vrchlice

Hlavní aspekty: Morfologická a ekologická degradace technicky upravených úseků toků, omezení rozsahu potočních pásů, plošná eroze, znečištění z plošných a bodových zdrojů, koncentrace povodňových průtoků, lokální povodňová ohrožení obcí, zhoršování kvality vody ve vodárenské nádrži.

Problém KH 6:

Nevyhovující technická úprava Vrchlice v intravilánu Kutné Hory

Hlavní aspekty: Ekologicky a kapacitně nevyhovující technická úprava, nedostatečná protipovodňová ochrana zástavby historického města, neodpovídající vzhled kanalizovaného toku; soustředěné zájmy památkové péče.

Okres Kolín

Problém KO 1:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Záboří nad Labem - Kolín

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního průtočného pásu, přisazené ochranné hrázování, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní - vně hrází (izolace od průtokového režimu řeky), koncentrace povodňových průtoků, fragmentace toku vzdouvacími stupni.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém KO 2:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Kolín – Pňov -Předhradí

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního průtočného pásu, přisazené ochranné hrázování, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace i velmi cenných vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, včetně prvků ZCHÚ Veltrubský luh - vně hrází (izolace od průtokového režimu řeky), koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku vzdouvacími stupni.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém KO 3:

Morfologická degradace soustavy drobných přítoků v povodí Výrovky

Hlavní aspekty: Znehodnocení toků nadměrnými technickými úpravami, absence či redukce potočních pásů, ekologická degradace koryt a niv, koncentrace odtoků, plošná eroze, znečištění vod z plošných a bodových zdrojů, lokální ohrožení obcí přívalovými povodněmi.

Problém KO 4:

Celková degradace toku Hlubokého potoka

Hlavní aspekty: Znehodnocení toku nadměrnými technickými úpravami, absence či redukce potočních pásů, ekologická degradace koryta a nivy, koncentrace odtoků, plošná eroze, znečištění vody z plošných zdrojů.

Lokální zájem o rehabilitaci vodního toku v souvislosti s širšími rozvojovými programy (projekt obnovy historické železnice).

Okres Nymburk

Problém NY 1:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Pňov –Předhradí - Poděbrady

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního průtočného pásu, přisazené ochranné hrázování, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, včetně prvků významného ZCHÚ Libický luh - vně hrází (izolace od průtokového režimu řeky), koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém NY 2:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Poděbrady -Nymburk

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního průtočného pásu, přisazené ochranné hrázování, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku plavebními stupni. Nevyhovující morfologický a ekologický stav Kovanické svodnice.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém NY 3:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Nymburk – Přerov nad Labem

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního průtočného pásu, přisazené ochranné hrázování, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku plavebními stupni.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém NY 4:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru řeky Cidliny v úseku Žehuň – ústí do Labe

Hlavní aspekty: Hluboká ekologická degradace toku, nivy a soustavy drobných přítoků technickou úpravou, přisazené ochranné hrázování, neexistence přirozeného říčního pásu, koncentrace povodňových průtoků, posilující povodňové ohrožení obcí, nevyhovující stav břehových porostů – topolové kultivary; fragmentace toku příčnými objekty.

Problém NY5:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru řeky Mrliny po ústí do Labe

Hlavní aspekty: Hluboká ekologická degradace toku, nivy a soustavy drobných přítoků technickou úpravou, přisazené ochranné hrázování, neexistence přirozeného říčního pásu, koncentrace povodňových průtoků, posilující povodňové ohrožení obcí, nevyhovující stav břehových porostů – topolové kultivary; fragmentace toku příčnými objekty.

Problém NY 6:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru říčky Vlkavy po ústí do Labe

Hlavní aspekty: Hluboká ekologická degradace toku, nivy a soustavy drobných přítoků technickou úpravou, omezení rozsahu přirozených říčních pásů, koncentrace povodňových průtoků, posilující povodňové ohrožení obcí, nevyhovující stav břehových porostů; fragmentace toku příčnými objekty.

Opakující se vážné problémy s kvalitou vody – zejména zdroj v okrese Mladá Boleslav – cukrovar Dobrovice.

Problém NY 7:

Morfologická a chemická degradace koryta a říčního koridoru říčky Mlynařice po ústí do Labe

Hlavní aspekty: Ekologická degradace a chemická kontaminace (býv. vojenský prostor) toku, nivy a soustavy drobných přítoků technickou úpravou, degradace a chemická kontaminace ploch v povodí v býv. vojenském prostoru Milovice, v dolní části toku redukovaný rozsah potočního pásu, nevyhovující stav břehových porostů – expanze javoru jasanolistého; nevhodné pokusy bránit renaturaci toku a povodí (nevhodné odvodňování ploch a pročišťování koryta).

Problém NY 8:

Morfologická degradace toku Výrovky a jejích drobných přítoků

Hlavní aspekty: Znehodnocení toků nadměrnými technickými úpravami, ekologická degradace koryt a niv, redukce rozsahu potočních pásů, koncentrace odtoků, plošná eroze, znečištění vod z plošných a bodových zdrojů, lokální ohrožení přívalovými povodněmi.

Problém NY 9:

Nevyhovující stav nivní krajiny, včetně drobných vodních prvků, v území Hradiško – Semice – Přerov nad Labem

Hlavní aspekty: Morfologická degradace drobných vodních toků nevhodnými technickými úpravami, zrychlená degradace a zánik postranních ramen v důsledku izolace od přirozeného průtokového režimu řeky.

Problém NY 10:

Nevyhovující stav koryta Cidliny nad Žehuňským rybníkem a přítokových částí rybníka

Hlavní aspekty: Morfologická degradace koryta technickou úpravou, nedostatečná ochrana obce Žiželic před velkými vodami. Silné zazemnění přítokových partií nádrže Žehuňský rybník, která je zvláště chráněným územím (NPR).

Okres Mladá Boleslav

Problém MB 1:

Částečná morfologická degradace toku Jizery od Svijan po ústí do Labe

Hlavní aspekty: Dílčí technické úpravy koryta, narušení přirozené meandrace řeky, nadměrné zahloubení, zánik postranních ramen a dalších vodních prvků v nivě, nevhodné využívání ploch v nivě, nevhodné odstraňování povodňových změn toku, fragmentace toku jezy, koncentrace povodňových průtoků, povodňové ohrožení sídel v povodí, v některých úsecích nevyhovující stav břehových porostů (redukovaný rozsah, špatný zdravotní stav, absence obnovy, kultivary topolů).

Nedostatečná úroveň protipovodňové ochrany sídel, zejména Benátek nad Jizerou (viz studii VRV, 2006).

Problém MB 2:

Výrazná morfologická a celková ekologická degradace toků Kněžmostky, Klenice a Dobrovky a jejich přítoků

Hlavní aspekty: Ekologické znehodnocení převážné délky těchto toků technickými úpravami koryt, absence nebo redukce doprovodných poříčních pásů, koncentrace povodňových průtoků, eroze zemědělsky obhospodařovaných ploch, eliminace nebo nevyhovující stav doprovodných porostů, nadměrné znečišťování vody z bodových a plošných zdrojů (havarijní případy – město a cukrovar Dobrovice).

Okres Praha – východ

Problém P-V 1:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Přerov nad Labem – Brandýs nad Labem

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, v řadě pasáží nevhodně přisazené ochranné hrázování, redukce říčního průtočného pásu, narušení vodního režimu nivních ploch vně ochranných hrází, zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku plavebními stupni.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém P-V 2:

Výrazná morfologická a celková ekologická degradace toků Výmoly, Zápského, Vinořského, a Kojetického potoka

Hlavní aspekty: Ekologické znehodnocení převážné délky těchto toků technickými úpravami koryt, absence nebo redukce potočních pásů, koncentrace povodňových průtoků, lokální povodňová ohrožení zástavby, eroze zemědělsky obhospodařovaných ploch, eliminace nebo nevyhovující stav doprovodných porostů, znečišťování vody z bodových a plošných zdrojů.

Okres Mělník

Problém ME 1:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku Brandýs nad Labem – soutok s Vltavou

Hlavní aspekty: Rozsáhlá ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, v řadě pasáží nevhodně přisazené ochranné hrázování, redukce říčního průtočného pásu, narušení vodního režimu nivních ploch vně říčního koridoru (včetně významných chráněných a dalších přírodních území – zejm. Černínovsko, Úpor), zrychlená degradace vodních prvků – postranních ramen a povodňových tůní, koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku plavebními stupni.

Problematické projekty rekultivace některých areálů těžby písků a štěrků (např. Borek n. L.) – předpoklad nevhodného zavážení již existujících vodních ploch.

Území má značný potenciál ekologické obnovy, který však není využit.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Problém ME 2:

Komplexní degradace koryta a říčního koridoru Labe v úseku soutok s Vltavou – Horní Počaply

Hlavní aspekty: Komplexní ekologická degradace toku a nivy technickou úpravou, přisazené ochranné hrázování, redukce říčního průtočného pásu, koncentrace povodňových průtoků, nevyhovující stav břehových porostů, fragmentace toku plavebními stupni.

Nutno prověřit kapacitní způsobilost, technický stav a účelnost dalšího udržování současného systému přisazených hrází.

Záměr protipovodňové prevence – PPO a zvyšování úrovně nábřeží přístavu Mělník. Omezení povodňové průtočnosti nutno řešit revitalizačně pojatým rozšířením profilu po levém břehu řeky.

Problém ME 3:

Výrazná morfologická a celková ekologická degradace soustavy drobných toků v povodí potoka Brodek (LP Labe u Obříství)

Hlavní aspekty: Ekologické znehodnocení převážné délky těchto toků technickými úpravami koryt, absence nebo redukce potočních pásů, absence nebo nevyhovující stav doprovodných porostů.

Problém ME 4:

Komplexní morfologická a ekologická degradace toku Pšovky ve Velkém Borku a Mělníce

Hlavní aspekty: Morfologické a ekologické znehodnocení toku a nivy, redukce a degradace poříčního pásu, absence nebo nevyhovující stav doprovodných porostů, deficity průtoku v důsledku odběrů vody, redukce pobytové hodnoty intravilánového úseku toku.

Hlavní město Praha

Problém PH 1:

Morfologická a ekologická degradace Vinořského a Mratínského potoka

Hlavní aspekty: Nevhodné technické úpravy koryt, omezení rozsahu potočních pásů, nevyhovující stav porostů, kontaminace sedimentů (Vinořský potok – tox. kovy).

Specifickým problémem v celém řešeném úseku Labe, souvisejícím s četnými dalšími problémy, je udržování a provozování plavební cesty na řece Labi. Z pohledu vodohospodářského a ekologického udržování této plavební cesty působí v současné podobě jako významný až rozhodující faktor, zabraňující rehabilitaci vodního toku a jeho nivy jak záměrnými revitalizačními opatřeními, tak postupnou samovolnou renaturací (správa a údržba plavební cesty znamená do značné míry eliminaci projevů přirozené renaturace, udržování prvků technické úpravy řeky, které jsou z hlediska jiných účelů než plavebních problematické.) Problémem je též celková neujasněnost další existence plavební cesty. Pokud nebude plavební cesta pro neefektivnost zrušena, je třeba podstatně modifikovat její vztahy k řece tak, aby bylo možné ve významné míře uskutečňovat opatření, zlepšující ekologický stav toku.

Oblast povodí Dolní Vltavy na území Středočeského kraje

Materiál AOPK ČR, středisko Praha

Zpracováno k 25.9.2007

Berounka

povodí Litavky

Problém Be 1:

Degradovaný stav technicky převážně upraveného toku Litavky v úseku Láz – Trhové Dušníky

Výrazná ekologická a morfologická degradace toku a nivy technickou úpravou, redukce říčního pásu, koncentrace postupu povodňových vln, povodňové ohrožení obcí v nivě. Stav koryta nevyhovuje ani z hlediska provádění povodní, ani z hlediska ekologického stavu.

Problém Be 2:

Migrační neprostupnost toku Litavky a kořistnický způsob provozování MVE

Existence soustavy migračně neprostupných stupňů. Nadměrné odběry vody pro MVE s následkem vysušování hlavního koryta (zejména MVE Bratkovice a Litomyšl).

Problém Be 3:

Celkově degradovaný stav toků a ploch v povodí Chumavy

Plná technická upravenost sítě drobných vodních toků a vysoká zorněnost ploch na úpatí Brd vytvářejí z Chumavy povodí velmi rizikové z hlediska posilování povodňových jevů v dolním povodí Litavky. Ekologická degradace toků.

Problém Be 4:

Morfologická degradace dolního toku Litavky

Technické úpravy toku v úseku Litomyšl – Beroun, způsobující nevyhovující ekologický stav a zrychlený postup povodňových vln.

Problém Be 5:

Rozsáhlá morfologická degradace toku Červeného potoka

Technické úpravy významných částí toku, způsobující nevyhovující ekologický stav a zrychlený postup povodňových vln. Podíl na vzniku povodňových jevů na dolním toku Litavky.

Problém Be 6:

Rozsáhlá morfologická degradace toku Stroupinského potoka a jeho přítoků

Technické úpravy významných částí toku, způsobující nevyhovující ekologický stav a zrychlený postup povodňových vln. Podíl na vzniku povodňových jevů na dolním toku Litavky.

Problém Be 7:

Vodohospodářsky a ekologicky nevhodné rozvojové záměry v nivním území Litavky v prostoru Králův Dvůr – Beroun

Záměry zastavění nivního území až po úroveň ÚPD obou měst. Potenciální významné zhoršení povodňových průtokových poměrů v území.

Berounka po Beroun

Problém Be 8:

Rozsáhlá morfologická degradace toku Rakovnického potoka a jeho přítoků – zejm. Holešovického a Lišanského potoka

Technické úpravy významných částí toků, způsobující nevyhovující ekologický stav, zbytečnou redukci běžných zásob vody v nivních územích a zrychlený postup povodňových vln. Povodňové ohrožení Rakovníka.

Problém Be 9:

Migrační neprostupnost Rakovnického potoka v úseku Rakovník – ústí do Berounky

Soustava jezů, činící morfologicky hodnotný úsek potoka migračně neprostupným.

Problém Be 10:

Migrační neprostupnost Berounky po Beroun

Existence soustavy jezů bez zajištěné prostupnosti.

Berounka Beroun – Praha

Problém Be 11:

Migrační neprostupnost Berounky od Berouna po ústí do Vltavy

Existence soustavy jezů bez zajištěné prostupnosti.

Problém Be 12:

Nadměrná morfologická degradace koryta Berounky v úseku Beroun - Karlštejn

Technické úpravy koryta, způsobující ekologickou degradaci v území CHKO Český kras a koncentrující povodňové průtoky – zesílené povodňové ohrožení sídel.

Problém Be 13:

Morfologická degradace toku a nivy Berounky v úseku Dobřichovice – ústí do Vltavy

Technické úpravy koryta, způsobující ekologickou degradaci a koncentrující povodňové průtoky – zesílené povodňové ohrožení sídel. Značný vodohospodářský a ekologický potenciál dosud nezastavěných částí nivy není přiměřeně využit (niva v úseku Dobřichovice – Všemíry a v úseku Radotín – ústí do Vltavy).

Problém Be 14:

Morfologická degradace a nevyhovující ekologický stav potoků v okrajových částech CHKO Český kras

Nevhodně technicky upravené úseky Stříbrného, Kralického a Radotínského potoka a Švarcavy neodpovídají standardu CHKO. Nevyhovující ekologický stav, koncentrace povodňových odtoků, degradace dolních částí toků – včetně úseků v územích nejvyššího zájmu ochrany přírody - splaveninami a eutrofizací.

Problém Be 15:

Morfologická degradace toku Lodnického potoka od Řevničova po Loděnici

Nevhodné technické úpravy způsobují nevyhovující ekologický stav toku a přispívají k odvodňování povodí, což může zesilovat dopady malých průtoků v suchých obdobích.

Problém Be 16:

Intenzivní rybářské využívání soustavy rybníků v povodí Lodnického potoka

Významný zdroj znečištění vody v potoce.

Problém Be 17:

Morfologická degradace drobných přítoků Lodnického potoka a jejich povodí

Technická upravenost potoků a velký podíl zornění ploch v povodí (zejm. V Rači, Strašeckého a Tachlovického potoka) způsobuje nevyhovující ekologický stav toků. Zátěž dolního povodí Lodnického potoka splaveninami a eutrofizací.

Problém Be 18:

Špatný stav břehových porostů Berounky v úseku Beroun – ústí do Vltavy

Nevyhovující výsadby topolových kultivarů, řídkost porostů v důsledku povodní a nevhodných metod údržby, velká nemocnost dřevin, šíření invazních rostlin.

Sázava

Problém Sa 1:

Migrační neprostupnost Sázavy od hranic Stč. kraje po ústí do Vltavy

Soustava migračních překážek – jezů.

Problém Sa 2:

Špatný stav břehových porostů Sázavy v celém úseku

Nevyhovující výsadby topolových kultivarů, řídkost porostů v důsledku povodní a nevhodných metod údržby, velká nemocnost dřevin, šíření invazních rostlin.

Problém Sa 3:

Morfologická degradace soustavy vodních toků v povodí Čechtického a Sedlického potoka (povodí VN Švihov – Želivka)

Vysoký stupeň technické upravenosti potoků a zornění ploch v jejich povodích – nevyhovující ekologický stav toků a niv, koncentrace povodňových odtoků, ohrožování VN splaveninami a eutrofizací, nedostatečná aktivace samočisticí schopnosti toků, významné z hlediska vodárenské nádrže.

Problém Sa 4:

Morfologická degradace soustavy vodních toků v povodí Štěpánovského potoka

Vysoký stupeň technické upravenosti potoků a zornění ploch v jejich povodích – nevyhovující ekologický stav toků a niv, koncentrace povodňových odtoků, ohrožování dolního toku (zvláště chráněné území) splaveninami a eutrofizací.

Problém Sa 5:

Migrační neprostupnost toku Blanice

Soustava jezů na jinak převážně ekologicky hodnotném toku Blanice.

Problém Sa 6:

Šíření invazních rostlin na toku Blanice

Expanze zejm. křídlatky japonské, ohrožující přirozenou obnovu břehových porostů a degradující jinak morfologicky hodnotné úseky řeky.

Problém Sa 7:

Morfologická degradace soustavy drobných toků po obvodu CHKO Blaník

Technické úpravy způsobují nevyhovující ekologický stav, neodpovídající území CHKO.

Problém Sa 8:

Nevyhovující stav soustavy rybníků na Konopišťském potoce

Výrazné zabahnění, včetně kontaminace toxickými kovy (Bystřice u Benešova). Intenzivní rybářské hospodaření. Zhoršování kvality vody v dalším toku.

Problém Sa 9:

Morfologická degradace toku a přítoků Janovického potoka

Vysoký stupeň technické upravenosti a velký podíl zornění ploch v povodí – nevyhovující ekologický stav.

Vltava

Vltava po ústí Sázavy

Problém V 1:

Morfologická degradace některých částí Sedleckého potoka (Sedlec – Prčice – Sedlčany)

Technické úpravy a nevhodné korekce toku v rámci popovodňových opatření – poškození ekologického stavu toku.

Problém V 2:

Morfologická degradace toku a soustavy přítoků Kotenčického potoka

Technická upravenost vodních toků a velký podíl zornění ploch – nevyhovující ekologický stav toků, koncentrace povodňových odtoků, eutrofizace toku.

Problém V 3:

Nevyhovující stav soustavy rybníků pod Dobříší

Zabahnění, eutrofizace, narušená způsobilost k dočišťování odtoků z ČOV Dobříš.

Problém V 4:

Morfologická degradace dolního úseku Kocáby ve Štěchovicích

Technické úpravy nevhodné popovodňové úpravy – nevyhovující ekologický stav toku a migrační neprostupnost.

Vltava od ústí Sázavy po ústí Berounky

Problém V 5:

Nadměrná morfologická degradace koryta Vltavy v úseku od ústí Sázavy po ústí Berounky

I z technického hlediska nadměrná upravenost koryta, podílející se na nevyhovujícím ekologickém stavu – zbytečně upravená berma v pravém břehu řeky, po němž neprobíhá komunikace.

Problém V 6:

Nevyhovující objekt dělící hráze v dolní části Zbraslavi

Dělící podélná hráz v řečišti Vltavy, zbytečně a nevhodně rekonstruovaná po povodni roku 2002. Ovlivňuje povodňovou průtočnost a posiluje ohrožení zástavby MČ Zbraslav.

Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt