Bohemia centralis

ISSN 0231-5807

Bohemia centralis je recenzovaný regionální sborník pro střední Čechy vycházející zpravidla jednou ročně a určený pro publikaci výsledků vědecké a odborné činnosti směřující k poznání všech aspektů přírody se zvláštním důrazem na cenná přírodní území a vzácné druhy. Sborník je zařazen v databázi České zoologické bibliotéky a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Od čísla 26 je sborník excerpován v mezinárodní databázi Zoological Records.

Sborník vychází od roku 1959. Jeho vydavatelem je v současnosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy.

 

 

 Pokyny pro autory ke stažení                   

 

Adresa redakce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.

Redakční rada:

RNDr. Luboš Beran, Ph.D., Mgr. Bohumil Fišer, Jiří Hadinec, doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc., prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., RNDr. Vladimír Hanzal, RNDr. Petr Hůla, doc. RNDr. Jana Kocourková, CSc., RNDr. Jiří Kříž, CSc., doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc. (předseda redakční rady), RNDr. Vojen Ložek, DrSc., Josef Mottl, Ing. Pavel Mudra, RNDr. Jaroslav Obermajer, Ing. Pavel Pešout, RNDr. František Pojer, Ing. Jiří Rom, RNDr. Jaromír Strejček, Mgr. Pavel Špryňar (výkonný redaktor)

Dosud vydané svazky:

1 (1959) 2 (1970)  3 (1974) 4 (1975) 5 (1976)
6 (1977) 7 (1978) 8 (1979) 9 (1980) 10 (1981) 
11 (1982) 12 (1983) 13 (1984) 14 (1985)  15 (1986)
16 (1987) 17 (1988) 18 (1989) 19 (1990) 20 (1991) 
21 (1992) 22 (1993) 23 (1994) 24 (1996) 25 (1997)
26 (2003) 27 (2006)  28 (2007) 29 (2009)  30 (2010)
31 (2011) 32 (2014) 33 (2015)    

*Všechny svazky jsou digitalizovány a lze v nich fulltextově vyhledávat.

Obsahy dosud vydaných svazků:

1 (1959)

Vtělenský J.: Polymetalické rudy železorudných ložisek středočeského ordoviku.

Zýka V. et Svoboda J.: Příspěvek k chemismu barytů a fluoritů Čech a některé zákonitosti rozšíření stopových prvků v obou minerálech.

Vaněk J.: Čeleď Lichaidae Hawle et Corda, 1847 ze středočeského staršího paleozoika (Trilobitae).

Pulpán J. et Verner P. H.: Roztoči žijící na uskladněném obilí a boj proti nim (Acari).

Šebek S.: Příspěvek k poznání květeny Nymburska v 1. polovině 19. století.

Láska P.: Příspěvky k poznání aphidofágních pestřenek, zvláště k potravní ekologii larev (Syrphidae, Diptera).

Verner P. H.: Studie Arthropod žijících v půdě dubo-habrového porostu na Karlštejnsku.

Winkler J. R.: Středoevropské druhy pestrokrovečníků a poznámky o jejich výskytu ve středních Čechách (Coleoptera: Cleridae).

 

2 (1970)                                                                                                                                                                       

Holubičková B.: Příspěvek ke studiu současné vegetace polabských černav.

Jaroš V.: Stromy a keře ve státních přírodních reservacích u Vrbčan a Chroustova.

Pecina P.: Předběžný přehled roztočů čeledi Uropodidae (Berlese, 1892) Hirschmann et Zirngiebl-Nicol, 1964 (Acari, Mesostigmata) ze středních Čech.

Buchar J.: Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí).

Havelka J.: Příspěvek k poznání broučí fauny, žijící ve vodě v reservaci “Hrabanovské černavy”.

Hanáková H.: Anthropologický rozbor slovanských lebek z Libice nad Cidlinou.

 

3 (1974) 

Maršáková M. et Moucha P.: Chráněná krajinná oblast Český kras.

Anonymus: Vymezení chráněné krajinné oblasti “Český kras”.

Novák A. et Tlapák J.: Historie lesů v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Hromas J. et Kučera B.: Geomorfologie a krasové jevy Českého krasu.

Chlupáč I.: Geologický podklad Českého krasu.

Brunnerová Z.: Těžba nerostných surovin v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Skalický V. et Jeník J.: Květena a vegetační poměry Českého krasu z hlediska ochrany přírody.

Průša E.: Lesní typy Karlštejnska a hospodářské zásahy v nich.

Strejček J.: K problematice hmyzí zvířeny chráněné krajinné oblasti Český kras.

Ložek V.: Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody.

Ložek V.: Příroda Českého krasu v nejmladší geologické minulosti.

 

4 (1975)

Novák A. et Tlapák J.: Vývoj lesa a lesního hospodářství na Křivoklátsku.

Rivola M.: Některé nové návrhy chráněných území na Křivoklátsku.

Marek L.: Objev nové hyolitové fauny ve skryjsko-týřovickém kambriu.

Husová M.: Suťové a roklinové lesy na Křivoklátsku.

Skuhravá M.: Bejlomorky Křivoklátska (Cecidomyidae, Diptera).

Koleška Z.: Příspěvek k historii entomologického průzkumu Křivoklátska.

Ložek V.: Přehled měkkýšů Křivoklátska.

Skalický V. et Skalická A.: Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska.

Absolon A.: Ostracoda několika pramenných biotopů v okolí Křivoklátu.

Pecina P.: K faunistickému průzkumu státní přírodní rezervace Kopeč.

Knížetová L.: Vegetační poměry státní přírodní rezervace Týřov.

 

5 (1976)

Bureš L.: Geobotanické aspekty biologického plánování krajiny v chráněných krajinných oblastech.

Jaroš V.: Výsledky studia stavu výskytu Dactylorhiza latifolia (L.) Soó ssp. latifolia na Jevanské plošině.

Kubíková J.: Geobotanické vyhodnocení chráněných území na severovýchodě Prahy.

Rivola M.: Další návrhy chráněných území na Křivoklátsku.

Strejček J.: Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území Baba u Křivoklátu.

Reška M.: Druhy rodu Cryptophagus Herbst (Coleoptera, Cryptophagidae) v krmelcích zvěře.

Ložek V.: Měkkýši pěnovců U Eremita na Křivoklátsku.

Ziegler V.: Geologické poměry Státní přírodní rezervace Kopeč (k. ú. Kopeč, okr. Mělník).

Buchar J.: K pavoučí zvířeně SPR Kopeč.

Štys P.: Ploštice Státní přírodní rezervace Kopeč v Čechách.

Martínek V.: Příspěvek k poznání výskytu druhů čeledí Heleomyzidae, Opomyzidae a Lauxaniidae (Diptera, Acalyptrata) v oblasti Státní přírodní rezervace Kopeč.

Bozděchová J.: Příspěvek k poznání zvířeny Státní přírodní rezervace Kopeč: Blechy (Aphaniptera) ze zemních pastí.

Pecina P.: Příspěvek k fauně obratlovců Státní přírodní rezervace Kopeč.

Pipek P.: Motýlí fauna ve Státní přírodní rezervaci Medník.

Kult K.: Co je Rubus Čechicus Maloch ?

Kult K.: Pozorování supa bělohlavého (Gyps fulvus Habl.) na Křivoklátsku.

 

6 (1977)

Ziegler V.: Geologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Slavík B.: Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody.

Ložek V.: Malakologické poměry Chráněné krajinné oblasti Český ráj. dokument Adobe PDF 549.4 KB

Skuhravá M.: Bejlomorky Českého ráje (Cecidomyiidae, Diptera).

Pojkar M.: Přehled ornitofauny na rybníku Žabakor.

Petříček V., Povolný F. et Šilhart M.: Vývoj civilizace v Chráněné krajinné oblasti Český ráj a její vliv na přírodu.

Martinovský J. O.: Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerotermní vegetace české pánve.

Čichovský L.: Křemenný gabrový porfyrit na lokalitě Panská skála u Týnce nad Sázavou.

 

7 (1978)

Knížetová L.: Studium reprezentativnosti sítě maloplošných chráněných území Středočeského kraje.

Němec J.: Geologie a paleontologie státní přírodní rezervace Na vrších.

Molíková M.: Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska.

Koleška Z.: Závist u Zbraslavi - klasická lokalita českých entomologů.

Soldát M. et Starý B.: Fauna drobných motýlů Karlštejnska.

Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry v okolí Davle.

Soldát M.: Fauna denních motýlů (Rhopalocera) Karlštejnska.

Ložek V.: Měkkýši Medníku a jejich význam z hlediska ochrany přírody.

Příhoda A: Přezimování ježků.

 

8 (1979)

Němec J.: Síť chráněných území Středočeského kraje z hlediska geologických věd.

Němec J.: Geologie SPR Vraní skála.

Rivola M.: Základy botanické bibliografie maloplošných chráněných území Středočeského kraje.

Skuhravá M.: Bejlomorky středních Čech (Cecidomyidae, Diptera).

Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (II).

Kokeš O.: Původ, příčiny a konec šíření tetřeva hlušce (Tetrao urogallus L.) v pražském okolí.

Příhoda A.: Hynutí stromů v ulicích a sadech v Příbrami a v Rožmitálu pod Třemšínem.

Trakal J., Lapáček V. et Pecina P.: Orthoptera, Blattodea a Dermaptera státní přírodní rezervace Kopeč.

 

9 (1980)

Němec J. et Bosák P.: Geologie, paleontologie a krasové jevy chráněného území Lom na Kobyle.

Klán J. et Rydlo J.: Mykoflóra písečného přesypu u Osečka (střední Polabí).

Příhoda A. et Machulková A.: Houby přírodních rezervací na Křivoklátsku v roce 1978.

Havlíčková J.: Příspěvek ke květeně východní části Křivoklátské pahorkatiny.

Krušek K. et Soldát M.: Motýlí fauna Karlštejnska - 2. část.

Scholz T.: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Karlštejnska.

Košťál M.: Nosatci (Curculionidae, Coleoptera) Žehuňské obory a jejího okolí.

Ložek V.: Měkkýši Veltruského parku.

 

10 (1981)

Balatka B. et Sládek J.: Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přilehlého území.

Němec J.: Geologické poměry SPR Kokořínský důl.

Příhoda A.: Houby Kokořínska.

Hodková Z.: Poznámky k výskytu a rozšíření některých druhů savců na území CHKO Kokořínsko.

Pivničková M.: Státní přírodní rezervace Úpor - současný stav vegetace a její ovlivnění změnou vodního režimu.

Kubíková J. et Molíková M.: Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy.

Ložek V.: Měkkýši Státní přírodní rezervace Sv. Alžběta na Klíčavě.

Pecina P.: Příspěvek k poznání zvířeny navrhované Státní přírodní rezervace Zvolská Homole.

Pipek P. et Štěpánek M.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (III).

Doubek J.: Počátky kroužkování ptáků v nynější CHKO Kokořínsko.

Doubek J.: Výskyt výra velkého v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Ložek V.: Klonk u Suchomast jako naleziště měkkýšů.

Šmaha J.: Příspěvek k fauně členovců umělých substrátů ve skladovacích prostorách Středočeského kraje.

Pecina P.: Vzpomínka na profesora Roubala.

 

11 (1982)

Zelenka P.: Chráněný přírodní výtvor Kněživka - významná geologická lokalita pražského okolí.

Ziegler V.: Mineralogicko-petrografická a paleontologická charakteristika chráněného přírodního výtvoru Lom u Radimi (okres Kolín).

Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Zlatý kůň.

Nováková H. et Rydlo J.: Změny labské flóry u Týnce nad Labem v letech 1976-80.

Machulková A. et Švec Z.: Mykologicko-entomologický průzkum zámeckého parku v Dolních Počernicích.

Verner P. H., Žďárková E. et Reška M.: Výskyt a migrace skladištních roztočů a brouků na některých přírodních stanovištích.

Pipek P.: Lepidopterologické poměry v okolí Davle (IV).

Příhoda A.: Jezero v Božkově u Mnichovic a přehled brouků sbíraných v tomto místě J. Tichým.

Šmaha J.: Některé výsledky průzkumu entomofauny biocenóz v okolí Křivoklátu.

Ložek V.: K poznání měkkýšů SPR Žehuňská obora.

Svoboda P.: Srovnání nálezů svrchnocenomanské fauny z Odoleny Vody s podobnými lokalitami středních Čech.

 

12 (1983)

Němec J.: Geologie Státní přírodní rezervace Čertova skála.

Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Valachov.

Mladý F.: Fytogeografické zákonitosti květeny a vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Ložek V.: Současný stav přírodního prostředí Křivoklátska podle výpovědi malakofauny.

Šmaha J.: Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska.

Laňka V.: První území s komplexní ochranou plazů na Křivoklátsku.

Volf Z.: Ptactvo Unhoště a okolí.

Šmaha J.: Avifauna některých biocenóz na příkrých svazích v okolí Křivoklátu.

Šmaha J.: Fauna pavouků (Araneae) v různých biocenózách a klimatiopech Křivoklátska.

Ryba J. et Minář J.: Výskyt komárů na území hlavního města Prahy.

Příhoda A.: Kůrovec Lymantor aceris Lindemann na Křivoklátsku.

Pipek P.: Lepidopterologické poměry okolí Davle (V).

Soldát M.: Dodatek k motýlí fauně Karlštejnska.

Volf Z.: Sovy na Unhošťsku.

 

13 (1984)

Němec J.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Klepec.

Petříček V. et Kolbek J.: Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří.

Böswartová J.: Příspěvek ke květeně středního Povltaví.

Pyšek P. et Rydlo J.: Vegetace a flóra vybraných sídlišť v území mezi Kolínem a Poděbrady.

Okáč F.: Dřevinná skladba porostů státní přírodní rezervace Jiřina.

Putík A.: Historický průzkum vegetace státní přírodní rezervace Jiřina.

Ložek V.: Měkkýši luhů Vrť a Mydlovar na středním Labi.

Martinek V.: Nížinné biotopy u Lysé nad Labem a výskyt některých dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata), zvláště teplomilných.

Šmaha J.: Příspěvek k průzkumu drobných savců na Křivoklátsku.

Strejček J.: Výsledky dílčího entomologického průzkumu připravovaného chráněného území Nezabudické skály v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Skoupý V. et Rébl K.: Střevlíci rodu Dromius Bon. (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích.

Skoupý V. et Steif J.: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) Vinařické hory.

Dostál J.: Huperzia selago ve Středočeském kraji.

Šmaha J.: Nález žláznatky (Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov.

 

14 (1985)

Svoboda P.: Spojení českého křídového moře s bavorským během cenomanu a turonu.

Svoboda P.: Svrchní cenoman v Plaňanech u Kolína.

Zelenka P.: Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území).

Husák Š. et Rydlo J.: Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska.

Kolbek J. et Petříček V.: Flóra a vegetace širšího okolí Čertovy a Kněžské skály na Křivoklátsku.

Mladý F. et Kolbek J.: Skupiny druhů pro ochranářskou a chorologickou indikaci v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a ve zbývající části okresu Rakovník.

Skalický V.: Poznámky k historii průzkumu rostlin Českého krasu.

Šmaha J.: Některé výsledky průzkumu arachnofauny Státní přírodní rezervace Týřov.

Ložek V.: Malakofauna splachových uloženin v Čertově strouze u Malé Chuchle a její význam pro postglaciální historii okolní krajiny.

Kovanda J.: Významné životní jubileum RNDr. Vojena Ložka, DrSc.

Pipek P.: Lepidopterologické poměry okolí Davle.

Záruba P.: Motýlí fauna jezera v Mnichovicích-Božkově.

Plesník J.: Další nález hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Křivoklátsku.

 

15 (1986)

Nekvasilová O.: Rozšíření svrchnokřídových ramenonožců (Brachiopoda) na chráněných paleontologických lokalitách Středočeského kraje.

Knobloch E.: Vyšehořovice u Českého Brodu - světově proslulé naleziště křídové flóry.

Kolbek J.: Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Blažková D.: Luční vegetace Průhonického parku.

Rivola M.: Mechorosty (Fragmenta bryologica).

Příhoda A.: Hynutí borůvek na Kokořínsku i v jiných imisních oblastech.

Ložek V.: Holocenní malakofauna od Čelákovic a její význam pro poznání krajinné historie Polabí.

Skoupý V.: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno.

Smrček M. et Malina J.: Ptáci Tichého údolí a Roztockého háje na severozápadním okraji Prahy v hnízdním období 1973-83.

Ložek V.: Doplňky a poznámky k malakofauně Českého krasu.

Pokorný P.: Kvantitativní výzkum avifauny chráněného území Podhoří.

 

16 (1987)

Knížetová L., Pecina P. et Pivničková M.: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-1985.

 

17 (1998)

Opravil E.: Archeobotanické nálezy ze Středočeského kraje.

Lhotská M.: Příspěvek k rozšíření synantropních druhů v Průhonickém parku a v Průhonicích.

Záruba P.: Fauna a flóra Jezera v Mnichovicích-Božkově.

Husáková J., Pivničková M. et Chrtek J.: Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava.

Ložek V.: Potglaciální osyp pod skalními sruby Jizery u Ptýrova.

Ložek V.: Měkkýši chráněného území Drbákov - Albertovy skály.

Boháč J.: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov.

Strejček J.: Entomologický význam zámeckého parku ve Veltrusích.

Zavadil V., Dittrich M. et Šapovaliv P.: Rozšíření ocasatých obojživelníků ve Středočeském kraji.

Příhoda A.: Užovka hladká (Coronella austriaca) - poznámky k ekologii a etologii.

Pecina M. et Ráb P.: Zpráva o orientačním průzkumu ichthyocenózy potoka Pšovky na území SPR Kokořínský důl.

Kokeš O.: Výskyt a osudy velkých šelem v minulosti Středočeského kraje.

Svoboda P.: Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecího.

Šmaha J.: Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko.

Záruba P.: Lepidopterofauna SPR Kulivá hora.

 

18 (1989)

Němec J. et Svoboda P.: Geologie chráněného přírodního výtvoru Skalka u Velimi.

Žítt J. et Nekvasilová O.: Paleontologicko-geologická charakteristika navrhovaného CHPV Karlov (Kutná Hora).

Svoboda P.: Korelace svrchnocenomanských marinních sedimentů mezi Kralupy nad Vltavou a Slaným.

Šebek S.: Příspěvek k poznání mykoflóry státní přírodní rezervace Hrabanovská černava u Lysé n. L.

Blažková D.: Vegetace chráněného území Staňkovka.

Kolbek J. et Petříček V.: Výzkum fytogenofondu v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko – 1. etapa.

Jeník J., Soukupová L. et Osbornová-Kučerová J.: Ruderální biotop po jezevcích ve svahové stepi na Doutnáči (Český kras).

Martinek V.: Rozšíření některých méně známých dvoukřídlých (Diptera – Acalyptrata) ve středních Čechách.

Ložek V.: Měkkýši chráněných území Klokočka a Rečkov.

Ložek V.: Měkkýši obory v Liblicích.

Lorenc J. et Pecina P.: Avifauna chráněného přírodního výtvoru Záplavy (okres Kladno).

Šmaha J.: Diverzita ptactva biosférické rezervace Křivoklátsko a její kauzalita.

Příhoda A.: Hnízda včel čalounic (Megachile) ve Středočeském kraji.

 

19 (1990)

Lipský Z.: Miskovické pseudozávrty.

Šebek S.: Mykoflóra společenstev skalních stepí jižně od Peček (okr. Kolín, Středočeský kraj).

Fišerová D.: Vegetace východní části SPR Karlštejn.

Příhoda A.: Hynutí dubů ve středních Čechách.

Tlapák J.: K problematice původní druhové skladby lesů na Voticku a Mladovožicku.

Švecová A. et Švec Z.: Příspěvek k poznání hub a mykofilních brouků ve státní přírodní rezervaci Koda (CHKO Český kras).

Ložek V.: Měkkýši chráněných území Třebichovická olšinka a Čtvrtě.

Zavadil V. et Šapovaliv P.: Rozšíření žab ve Středočeském kraji - I.

Šmaha J.: Informace o batrachofauně biosférického rezervátu Křivoklátsko.

Pešková A.: Avifauna průhonického parku.

Skalický V.: Oblast klidu Jinecko.

Zelenka P.: Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území.

Lipský Z.: Tisá skála.

Pešková A.: Hlaváčovy sběry z Českého krasu.

Záruba P.: Jepice (Ephemeroptera) povodí Mnichovky.

 

20 (1991)

Žítt J. et Nekvasilová O.: Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových klastech.

Opravil E.: Nálezy zuhelnatělého dřeva na lokalitě Mladá Boleslav - Čejetičky (“Choboty”).

Ložek V.: Měkkýši rezervací Stráně u splavu a Stráň u Chroustova.

Záruba P.: Lepidopterofauna navrhovaného CHÚ Tisovnice.

Skoupý V.: Nové údaje o výskytu střevlíků (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno.

Pecina P.: Živočichové červeného seznamu ČR ve Středočeském kraji I. Kruhoústí, ryby, obojživelníci a plazi.

Pešková A.: Drobní savci na loukách Karlického údolí.

Pešout P.: Vývoj populace ďáblíku bahenního (Calla palustris L.) v navrženém chráněném území Galilejský rybník (okr. Benešov).

Fišerová D.: Revize vegetačních map význačných maloplošných chráněných území Českého krasu pomocí dálkového průzkumu Země.

 

21 (1992)

Žítt J. et Nekvasilová O.: Nové výskyty fosforitů ve svrchní křídě pražské a kolínské litofaciální oblasti.

Žítt J. et Nekvasilová O.: Křídové odkryvy u Líbeznice (výkopy pro teplovod Mělník-Praha). Geologie, fosfority, přitmelení epibionti.

Ložek V.: Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu.

Pivničková M.: Přehled nově vyhlášených chráněných území ve středních Čechách během let 1986-1990.

Pešout P.: Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník.

Příhoda A.: Nové tracheomykózy dřevin ve středních Čechách.

Záruba P.: Lepidopterofauna Mnichovic I.

Zavadil V. et Kolman P.: Rozšíření žab ve středních Čechách - II.

 

22 (1993)

Souček Z., Kolman P. et Zavadil V.: Rozšíření žab ve středních Čechách III - vodní skokani (Rana esculenta synklepton).

Vávra J.: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras.

Skuhravá M. et Skuhravý V.: Bejlomorky Českého krasu (Cecidomyidae, Diptera).

Jansová A.: Zoologický průzkum navrženého chráněného území Na Vanovicích.

Čihař M.: Ohrožení populace skokana štíhlého (Rana dalmatina Bonaparte, 1839) v přírodní rezervaci Klánovický les.

Ziegler V.: Čeleď Actaeonellidae Pčelincev, 1954 (Opistobranchia, Tectibranchia) v sedimentech cenomanu České křídové pánve.

Ložek V. et Horáček I.: Biostratigrafický výzkum jeskyně Za Křížem u Sv. Jana pod Skalou.

Matoušek V.: Vývoj vztahu člověka ke krajině Českého krasu od neolitu do raného středověku (předběžný nástin).

Hlaváček R.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina.

Pešout P.: Orchis morio L. na Podblanicku.

Příhoda A.: Zasýchání letorostů babyky.

Benešová J., Pivničková M., Pivnička K., Růžičková J. et Tonika J.: Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko.

 

23 (1994)

Ložek V.: Měkkýši hradu Valdeka a poznámky k malakofauně Brd.

Hradecká L., Nekvasilová O., Žítt J.: Geologie a paleontologie lokality Odolena Voda (transgrese svrchnokřídových sedimentů na skalnaté pobřeží, fosfority, přitmelení epibionti).

Žítt J. et Nekvasilová O.: Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosilií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast).

Fediuk F., Malkovský M.: Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při SZ okraji Prahy.

Matoušek V.: Výsledky archeologického výzkumu jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Českém krasu.

Lysenko V.: Jeskyně Ve stráni (č. 1504) - geologické poměry a geneze.

Ložek V. et Horáček I.: Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve stráni (č. 1504) v Kodě.

Kyncl J.: Výsledky rozboru dřevěných uhlíků.

Jančařík A.: Klimatické podmínky v jeskyni č. 1504.

Opravil E.: Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník).

Kučera T.: Flora a vegetace v NPR Vůznice.

Skuhravá M. et Skuhravý V.: Výzkum bejlomorek (Cecidomyidae, Diptera) v rezervaci Koda v chráněné krajinné oblasti Český kras.

Vostradovský J., Pivnička K., Čihař M. et Poupě J.: Druhová diverzita, početnost, biomasa a lov ryb v Labi a jeho přítocích.

Pecina P.: Metodika repatriace koroptve polní (Perdix perdix L.).

Záruba P.: Zpráva o nálezu nového druhu motýla - Lyonetia mariae sp. n.

Příhoda A.: Slunéčko čtyřskvrnné - Exochomus quadripustulatus v různých biocenózách.

Pořízek L. et Pivničková M.: Plány péče o zvláště chráněná území a příklady jejich realizace v chráněných územích Kopeč a Sprašová rokle u Zeměch v okrese Mělník.

 

24 (1996)

Drahota P.: Rhynchostreon suborbiculatum (Lamarck) a jeho výskyt v kolínské oblasti České křídové tabule.

Ložek V.: Stratigrafie a malakofauna holocenní terasy Bakovského potoka u Vepřeku.

Hlaváček R.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov-Albertovy skály.

Záruba P.: Vliv kosení luk na lepidopterofaunu.

Šifner F.: Druhy čeledi Scathophagidae (Diptera) pražských chráněných území České republiky a druhy rodu Norellisoma paleoarktické oblasti.

Hanel L.: Příspěvek k poznání fauny vážek (Odonata) Podblanicka.

Hanel L.: Nález drvodělky Xylocopa valga v CHKO Blaník.

Beran L.: Vodní měkkýši Klíčavy.

Beran L.: Vodní měkkýši Vůznice.

 

25 (1997)

Pešout P.: Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska.

Ložek V.: Přírodní poměry na jižním svahu Zlatého koně během holocénu.

Baldrian P.: Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) na Křivoklátsku.

 

26 (2003)

Kubíková J. et Špryňar P.: Slovo úvodem. 

Ložek V.: Povodně a život nivy.

Švihla V.: Povodeň v Českém krasu v srpnu 2002.

Blažková D.: Pobřežní vegetace Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002.

Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Berounky.

Hřebík Š.: Ekologie makrozoobentosu malých vodních toků v CHKO Český kras.

Šimunek O.: Stanovení systémové chyby měření a odhad celkové atmosférické depozice dusíku v letech 1994-2000 v centrální části CHKO Český kras.

Švihla V.: Vliv stanovištních podmínek na růst buku (Fagus sylvatica) v Českém krasu.

Špryňar P., Doležal T., Mikulenka L., Moravec P., Plecháč J., Pleskač D., Říha J., Strejček J., Šíma A., Trmal A., Urban S., Vonička P. et Zúber M.: Příspěvek k poznání brouků (Insecta, Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002.

Vrabec V., Matouš J., Marek S. et Solovka I.: Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) CHKO Český kras – výsledky Entomologických dnů 2002.

Bílek O.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko.

Černý T.: Přírodní společenstva labské nivy na Kolínsku s poznámkami k ochraně přírody.

Chrtek J. sen., Marek M. et Skočdopolová B.: Materiály ke květeně Novobydžovska II. 

Holub J. et Kučera T.: Ostružiníky centrálních Brd.

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Houby přírodní památky Hostivické rybníky u Prahy.

Řezáč M.: Pavouci (Araneae) teplomilné doubravy na Kokořínsku.

Hanel L.: Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri, Petromyzontiformes: Petromyzontidae) ve středních Čechách.

Špryňar P.: Bohemia centralis: náplň svazků 1-25.

 

27 (2006)

Pořízek L. et Beran L.: Předmluva.

Beran L.: Přírodní podmínky CHKO Kokořínsko.

Opravilová V.: Sladkovodní houby (Porifera: Spongillidae) CHKO Kokořínsko.

Opravilová V.: Sladkovodní polypovci (Hydrozoa: Hydrina, Limnomedusae) CHKO Kokořínsko.

Devetter M.: Planktonní vířníci (Rotifera) Kokořínska.

Košel V. et Beran L.: Ploštěnky (Turbellaria, Tricladida) CHKO Kokořínsko.

Beran L.: Měkkýši (Mollusca) CHKO Kokořínsko.

Pižl V.: Žížalovití (Oligochaeta, Lumbricidae) CHKO Kokořínsko.

Košel V.: Pijavice (Hirudinea) CHKO Kokořínsko.

Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. et Bryja V.: Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko.

Klimeš L.: Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko.

Starý Jos.: Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Kokořínsko.

Šťáhlavský F.: Štírci (Pseudoscorpiones, Arachnida) CHKO Kokořínsko.

Omesová M.: Perloočky a klanonožci (Crustacea: Cladocera, Copepoda) CHKO Kokořínsko.

Symonová R.: Lasturnatky (Ostracoda, Crustacea) CHKO Kokořínsko.

Beran L.: Raci (Decapoda; Crustacea) CHKO Kokořínsko.

Tajovský K.: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Kokořínsko.

Tajovský K.: Mnohonožky (Diplopoda) CHKO Kokořínsko.

Tajovský K.: Stonožky (Chilopoda) CHKO Kokořínsko.

Soldán T.: Jepice (Ephemeroptera) CHKO Kokořínsko.

Honců M.: Vážky (Odonata) CHKO Kokořínsko.

Soldán T.: Pošvatky (Plecoptera) CHKO Kokořínsko.

Chládek F.: Švábi (Blattodea) a škvoři (Dermaptera) CHKO Kokořínsko.

Holuša J.: Saranče (Orthoptera: Caelifera) a kobylky (Orthoptera: Ensifera) Kokořínska.

Bryja J. et Kment P.: Ploštice (Heteroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Malenovský I.: Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko.

Malenovský I.: Mery (Psylloidea, Hemiptera) CHKO Kokořínsko.

Soldán T.: Střechatky (Megaloptera) CHKO Kokořínsko.

Zelený J.: Dlouhošíjky (Raphidioptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Zelený J. et Ševčík J.: Síťokřídlí (Neuroptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Chládek F.: Srpice (Mecoptera) CHKO Kokořínsko

Chvojka P. et Komzák P.: Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko.

Vrabec V.: Motýli (Lepidoptera) CHKO Kokořínsko – předběžné výsledky.

Starý Jar.: Tipulomorpha (Diptera) CHKO Kokořínsko.

Ševčík J.: Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí Mycetophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae a Keroplatidae CHKO Kokořínsko.

Skuhravá M.: Bejlomorkovití (Cecidomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Ševčík J.: Dvoukřídlí (Diptera: Nematocera) čeledí stružilkovití (Anisopodidae), komárcovití (Dixidae) a slídilkovití (Ptychopteridae) CHKO Kokořínsko.

Ježek J.: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Nerudová-Horsáková J.: Číhalkovití (Rhagionidae) a bráněnkovití (Stratiomyidae) (Diptera, Tabanomorpha) CHKO Kokořínsko.

Bosák J. et Beran L.: Roupci (Asilidae, Diptera) Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.

Mazánek L. et Beran L.: Pestřenkovití (Syrphidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Lauterer P. et Malenovský I.: Hlavatěnkovití (Pipunculidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Nerudová-Horsáková J.: Vláhomilkovití (Sciomyzidae) a Phaeomyiidae (Diptera, Acalyptrata) CHKO Kokořínsko.

Černý M.: Vrtalkovití (Agromyzidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Komzáková O.: Květilky (Anthomyiidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Gregor F. et Rozkošný R.: Vířilkovití a mouchovití (Fannidae et Muscidae, Diptera) CHKO Kokořínsko.

Holý K., Macek J. et Beran L.: Širopasí (Symphyta, Hymenoptera) CHKO Kokořínsko.

Vepřek D.: Blanokřídlí (Hymenoptera) skupin Chrysidoidea-Chrysididae, Vespoidea, Apoidea-Spheciformes CHKO Kokořínsko.

Honců M.: Brouci (Coleoptera) CHKO Kokořínsko I.

Řehounek J. et Honců M.: Mandelinky (Coleoptera: Chrysomelidae) CHKO Kokořínsko.

Špryňar P. et Honců M.: Brouci čeledí Anthribidae a Curculionidae (Coleoptera) CHKO Kokořínsko.

Opravilová V.: Sladkovodní mechovky (Bryozoa: Phyllactolaemata, Gymnolaemata) CHKO Kokořínsko.

Beran L., Kubíková J. et Špryňar P.: Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko.

 

28 (2008)

Šamonil P.: Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů.

Hesslerová P.: Geomorfologické poměry povodí Vůznice.

Kočí T.: Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi.

Blažková D.: Vegetační dynamika náplavů malých toků středních Čech.

Hoffmann A.: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn – současný stav a vyhodnocení změn.

Šíma P.: Květena východní části Českého krasu.

Malíček J.: Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) na Sedlčansku.

Jaroš V.: Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny.

Kubíková J.: Kopec Doutnáč v NPR Karlštejn, modelové území geobotanických studií.

Hlaváček R. et Sofron J.: Anemo-orografický systém a vliv požárů na vegetaci v Brdech.

Malíček J.: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.

Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů vybraných rybníků středních Čech.

Beran L.: Vodní měkkýši přírodní rezervace Všetatská černava.

Beran L.: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů dolního toku Vltavy.

Ložek V.: Měkkýši přírodní rezervace Karlické údolí.

Špryňar P.: Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech.

Zelený J.: Raphidioptera, Neuroptera a Mecoptera Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Šťáhlavský F. et Krásný L.: Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) Dolního Povltaví a Podřipska.

Saska P.: Philoscia muscorum (Crustacea: Oniscidea: Philosciidae), new species of terrestrial isopod for the Czech Republic.

Hanák V.: Za profesorem Karlem Hůrkou, DrSc. (1931–2004).

Kubíková J.: RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem.

Kubíková J. et Špryňar P.: RNDr. Jaromír Strejček – osmdesát let.

 

29 (2009)

Kovanda J., Horsák M.: Dvě významné lokality pleistocénních slínů při severovýchodním okraji Prahy.

Ložek V.: Malakostratigrafie holocénního pěnovce u Kalivod (přírodní park Džbán, severozápadní Čechy).

Bylinský V., Žlebčík J.: Vývoj a současný stav populace koniklece jarního (Pulsatilla vernalis var. vernalis) u Bělé pod Bezdězem.

Číla P.: Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) Středočeského kraje.

Háva J., Háva J. jun.: Poznámky k výskytu řásníka Xenos vesparum (Strepsiptera: Xenidae) v Praze.

Háva J.: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka.

Boháč J., Matějíček J.: Společenstva brouků (Insecta, Coleoptera) v lesích u obce Luštěnice u Mladé Boleslavi a jejich antropogenní ovlivnění.

 

30 (2010)

Kůrka A., Buchar J., Kubcová L., Řezáč M.: Pavouci (Araneae) CHKO Český kras

Beran L.: Příspěvek k poznání měkkýšů (Mollusca) NPR Větrušické rokle

Ložek V.: Reliktní malakocenózy Jarvové louky u Sedlčánek a PR Slatinné louky u Liblic 

Bezděčková K., Bezděčka P.: Mravenec rašelinný (Formica picea) ve středních Čechách

Štych P.: Hodnocení dlouhodobých změn využití krajiny ve vybraných modelových územích středních Čech 

Cílek V., Sádlo J., Zavadil V.: Návrh na vyhlášení přírodního parku Okolí Budče

Kubíková J.: Dynamika xerofilních trávníků na vápencích Radotínského údolí v Praze: vliv zaprášení emisemi cementárny v Lochkově

Štefánek M., Karlík P.: Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina

Hlaváček R., Karlík P.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PP Na horách a poznámky k teplomilné květeně Podbrdska

Jiras P., Skuhravá P., Karlík P.: Bejlomorka koniklecová (Dasineura pulsatillae) a další druhy hmyzu vyvíjející se v souplodích koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v přírodních památkách Na horách a Pitkovická stráň ve středních Čechách

 

31 (2011) Příroda CHKO a BR Křivoklátsko

Ložek V: Postavení Křivoklátska v rámci české přírody a krajiny

Hůla P, Hošek J: Novodobá historie úsilí o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko

Vorel T, Stárková M: Geologické mapování Křivoklátska – nástroj pro poznání geologické stavby a geologického vývoje v oblasti CHKO

Fatka O: Kambrium na Křivoklátsku

Ložek V, Žák K: Sedimenty terciéru a kvartéru a geomorfologický vývoj na Křivoklátsku

Žigová A: Půdní poměry vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko 

Šilhánová V: Hydromorfologický průzkum vodních toků v CHKO Křivoklátsko  

Fellner R, Landa J: Makromycety PR Lípa a NPR Kohoutov (CHKO Křivoklátsko)

Franklová H, Kolbek J: Historie bryologického výzkumu Křivoklátska  

Kolbek J: Květena a vegetace CHKO a BR Křivoklátsko – současný stav poznání botanického výzkumu 

Rydlo J: Vodní flóra a vegetace 

Somol V: O bolševníku velkolepém a křídlatkách v CHKO Křivoklátsko  

Háněl L: Půdní mikrofauna, krytenky (Protozoa: Testacea) a půdní hlístice (Nematoda), vybraných lokalit CHKO a BR Křivoklátsko  

Ložek V: Recentní měkkýši Křivoklátska  

Beran L: Příspěvek k poznání vodních měkkýšů CHKO Křivoklátsko  

Pižl V: Žížalovití (Annelida: Lumbricidae) CHKO Křivoklátsko  

Růžička V: Pavouci PR Čertova skála na Křivoklátsku  

Starý J: Pancířníci (Acari: Oribatida) vybraných lokalit CHKO Křivoklátsko, Česká republika 

Vlach P, Svobodová J, Fischer D: Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) v CHKO Křivoklátsko

Tajovský K: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO a BR Křivoklátsko 

Kocourek P, Tajovský K: Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO a BR Křivoklátsko 

Novák I: Motýli (Lepidoptera) CHKO Křivoklátsko 

Hoffmannová A: Brouci (Coleoptera) CHKO a BR Křivoklátsko – diversita a ochrana  

Švátora M, Vlach P, Pivnička K, Dušek J, Daněk T, Moravec P: Ichtyofauna CHKOKřivoklátsko v letech 1993–2008  

Vlach P, Dušek J, Moravec P, Švátora M: Vliv ekologických faktorů na populace ryb v potoce Úpoř 

Zavadil V: Obojživelníci a plazi Křivoklátska 

Pojer F:Čáp černý hnízdí na Křivoklátsku už nejméně od roku 1958 

Anděra M, Hoffmannová A: Savci Křivoklátska  

Černý T, Petřík P, Boublík K: Vliv zvěře a chodu počasí na vývoj xerotermní travinobylinné vegetace v BR Křivoklátsko  

Čermák P: Vliv zvěře na dynamiku lesa a druhovou diversitu dřevin v NPR Týřov 

Beranová J, Apltauer J, Hůla P, Jedlička J: Hodnocení vlivu zvěře na lesní ekosystémy v CHKO Křivoklátsko 

Stolz D: Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů 

Skalková P, Špryňar P: Monitorování návštěvnosti a odhad vlivu návštěvnosti v chráněných územích: případová studie v NPR Vůznice 

 

32 (2014)

Pelc F.: Předmluva.

Moucha P.: Jak to bylo s péčí o přírodu Českého krasu v posledních čtyřiceti letech (malé stručné ohlédnutí).

Ložek V., Žák K. & Wagner J.: Vývoj Českého krasu v terciéru a kvartéru – nové poznatky uplynulého desetiletí.

Ložek V.: Přírodní poměry národní přírodní rezervace Koda a nástin její krajinné historie od konce posledního glaciálu na základě svědectví malakofauny.

Horáčková J. & Tichý T.: Květena a vegetace národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu.

Burel J. & Jindřich O.: Mykologický průzkum NPR Koda v CHKO Český kras.

Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L.: Měkkýši národní přírodní rezervace Koda v Českém krasu.

Svoboda D., Halda J. P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J.: Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů.

Kabátová K., Rydlo Jan & Rydlo Jar.: Vodní makrofyta v Berounce v CHKO Český kras v období 1982–2014.

Karlík P. & Poschlod P.: Půdní semenná banka a nadzemní vegetace suchého trávníku „V nákli“ u Srbska v Českém krasu.

Ložek V.: Holocénní malakofauna z pěnovců v Čertově strouze u Malé Chuchle.

Ložek V.: Holocénní malakofauna svahovin pod Terezou v Dalejském údolí (přírodní památka Opatřilka-Červený lom).

Machač O. & Zedek M.: Hahnia candida Simon, 1875 – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).

Ježek J., Omelková M. & Heřman P.: Koutulovití (Psychodidae, Diptera) Českého krasu a přilehlých lokalit.

Ježek J. & Heřman P.: Ovádovití (Diptera: Tabanidae) Českého krasu.

Heřman P. & Chvála M.: K výskytu kroužilkovitých (Diptera: Empididae) a lovilkovitých (Diptera: Hybotidae) v Českém krasu a blízkém okolí.

Heřman P. & Chvála M.: K výskytu očnatkovitých (Diptera: Conopidae) v Českém krasu a blízkém okolí.

Veselý Jar., Vojtěchovská E., Veselý Jos. & Pojer F.: Hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) v chráněné krajinné oblasti Český kras a blízkém okolí.

Mayerová H., Tichý T., Heřman P. & Münzbergová Z.: Pastevní management suchých trávníků v CHKO Český kras – zachování a obnova druhově bohatých společenstev.

Hofmeister J., Hošek J. & Hédl R.: Okrajový efekt jako významný faktor ovlivňující vegetaci bylinného podrostu lesních fragmentů Českého krasu.

Dörner P. & Müllerová J.: Od intenzivního pařezení k lesu ochrannému – analýza historického vývoje lesů na Karlštejnském panství.

Krátká sdělení

Vrška T.: Bezzásahové území na Doutnáči.

 

33 (2015)

Kubíková J. & Špryňar P.: Předmluva.

Kolbek J.: Společenstva podsvazu Alysso-Festucenion pallentis v Čechách – variabilita a syntaxonomie.

Kolbek J.: Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje.

Ložek V.: Malakofauna pěnovců v Pramenném dole pod Kozími hřbety u Únětic.

Douda K., Hronek J., Beran L. & Bílý M.: Vodní měkkýši Vltavy v Praze – stanovištní nároky a populační dynamika v prostředí silně modifikovaného vodního toku.

Beran L.: Vodní měkkýši Řepory v Praze (střední Čechy).

Beneš K.: Širopasí blanokřídlí (Hymenoptera: Symphyta) chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Strejček J.: Fytofágní brouci (Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae) v přírodní rezervaci Zvolská Homole v údolí Vltavy.

Špryňar P. & Strejček J.: Dřepčík Chaetocnema conducta (Coleoptera: Chrysomelidae) se šíří v Čechách.

Heřman P., Kočišek J., Kudyn M., Potocký P., Uřičář J. & Vrabec V.: Komentovaný seznam druhů motýlů (Lepidoptera) zaznamenaných během Entomologických dnů 2014 v Českém krasu.

Veverka J.: Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Studánky u Cerhovic.

Příroda Kladenska a její ochrana

Fojtík S.: Minerály Kladenska.

Somol V. & Plesková E.: Kýchavice černá (Veratrum nigrum) ve Džbánu.

Štefánek M. & Krinke L.: Křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica) v povodí Zákolanského potoka.

Čepelová B.: Příspěvek k poznání flóry a vegetace Kladenska – stráně u osad Theodor a Čabárna.

Krinke L. & Štefánek M.: Botanicky zajímavé lokality Kladenska.

Fischer D., Svobodová J. & Vlach P.: Raci v Zákolanském potoce – minulost, současnost, budoucnost.

Heřman P.: Poznámky k fauně motýlů (Lepidoptera) přírodní památky Vinařická hora.

Větrovcová J. & Tomášková L.: Kolonie sysla obecného na letišti u Velké Dobré.

Gremlica T. & Zavadil V.: Biologický průzkum na kladenských haldách.

Kouřík R.: Péče o přírodní památku Vinařická hora.

Procházka M.: Příroda Kladenska objektem zájmu veřejnosti.

Krátká sdělení

Vilimovský V.: Monitoring hnízdění ledňáčka říčního (Alcedo atthis) v infračerveném záření.

Bibliografie

Kovanda J.: Bibliografie RNDr. Vojena Ložka, DrSc.

Špryňar P. & Borovec R.: Bibliografie RNDr. Jaromíra Strejčka.

 

34 (2018)

Žák K.: Geomorfologie Středních Brd

Skokanová H. & Havlíček M.: Vývoj krajinného pokryvu v chráněné krajinné oblasti Brdy za posledních 180 let

Štych P., Paluba D., Laštovička J., Outrata D. & Hladký R.: Hodnocení změn krajinného pokryvu bývalého vojenského újezdu Brdy pomocí dálkového průzkumu Země

Mikita S., Lacina P. & Jurek L.: Monitoring fyzikálně-chemických parametrů tekoucích a stojatých vod a sedimentů v povodí Klabavy (CHKO Brdy)

Stehlík M., Lubas M. & Guziur J.: Možnosti zvýšení retence vody v povodí horní Klabavy (CHKO Brdy)

Pižl V.: Žížalovití (Annelida: Lumbricidae) chráněné krajinné oblasti Brdy

Růžička V., Tajovský K. & Pižl V.: Pavouci (Araneae) CHKO Brdy

Bezděčka P. & Tajovský K.: Sekáči (Opiliones) CHKO Brdy

Just P., Tajovský K. & Šťáhlavský F.: Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí

Tajovský K.: Stonožky (Myriapoda: Chilopoda) CHKO Brdy 1. Epigeická část fauny

Kocourek P. & Tajovský K.: Mnohonožky (Myriapoda: Diplopoda) CHKO Brdy

Tajovský K.: Suchozemští stejnonožci (Isopoda: Oniscidea) CHKO Brdy

Vlach P. & Fischer D: Nové poznatky o rozšíření raků v CHKO Brdy

Fischer D., Muška M., Vlach P., Dort H., Ťuláková A., Blabolil P., Vašek M. & Kočvara L.: Ichtyofauna CHKO Brdy, zjištěné negativní faktory a návrhy managementu

Fischer D., Fischerová J. & Jeřábková L.: Obojživelníci a plazi CHKO Brdy, zjištěné negativní faktory a návrhy managementu

Anděra M., Hanzal V. & Průcha M.: Drobní savci nelesních biotopů Padrťska (CHKO Brdy)

Červený J., Hanzal V., Průcha M., Večeřová P. & Rohla J.: Savci centrální části bývalého VVP Brdy a Jineckých hřebenů (CHKO Brdy)

Červený J., Hanzal V., Průcha M. & Zachová R.: Netopýři okolí vodních nádrží v CHKO Brdy (střední Čechy)

Muláček R. & Tichai M.: Inventarizační průzkum ptačích populací ve vybraných přírodě blízkých porostech v CHKO Brdy

Strnad M. & Strnadová Z.: Avifauna bývalých vojenských dopadových ploch v CHKO Brdy v hnízdních sezónách 2016 a 2017

Muláček R.: Výsledky monitoringu sov v letech 2014–2017 v jižní části CHKO Brdy

Vrána J.: Revize možného výskytu a hnízdění sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v Brdech

Pokyny pro autory

Barevné přílohy

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt