Doporučené výpravy

Výprava po bavorských vodohospodářských zajímavostech, jaro 2012

 Výpravu podnikl počátkem května 2012 Ing. Tomáš Just ve svém volném čase a na svoje náklady.

Augsburg Wertach

Přírodě blízká protipovodňová úprava řeky Wertach v Augsburgu a nad městem. Již realizované úseky přírodě blízkého rzovolnění se dál zapojují. Další etapa na úrpvni horního okraje města se má realizovat v roce 2012 na podzim.

Bad Staffelstein

Na starší etapu přírodě blízké protipovodňové úpravy potoka v dolní části města navázala v roce 2011 dokončená etapa na úrovni středu města a jeho horního okraje. Velmi pěkné ukázky tvarování přírodě blízké kynety potoka i v dosti stísněných podmínkách městské zástavby.

Bamberg

Největší zajímavostí bavorské zemské zahradní výstavy (Landesgartenschau Bamberg, otevřena do října 2012) je rybí přechod, překlenující starý průmyslový jez na řece Pegnitz. Přechod je přes kilometr dlouhý a navazuje na něj bohatá parková úprava, nyní areál výstavy. Součástí přechodu je dětské vodní hřiště. Zajímavé členění kynety v přechodu, proudové větve zkracující jednotlivé meandry,….

Ebermannstadt

Sbírka přírodě blízkých protipovodňových úprav na řece Wiesent, nejstarší vznikaly již před více než dvaceti léty. Nejnovější rozvolnění řečiště s několika ostrovy na horním okraji města. V dolní části města se zapojuje členitá kyneta pro běžné průtoky v povodňovém průlehu, omezujícím zpětná povodňová vzdutí, působená jezem.

Hassfurt

Dílčí přírodě blízká rozvolnění řečiště potoka nad městem mají zpomalovat postup povodňových vln.

Isar Mnichov

Zřejmě největší intravilánová protipovodňová revitalizace v Evropě, týkající se cca 9 kilometrů řeky Isary v horní polovině města Mnichova, byla po řadě let etapové výstavby dokončena v roce 2011. Revitalizace nyní sahá od horního okraje města k Muzejnímu ostrovu, ležícímu na úrovni historického středu. U vysokého jezu na dolním okraji Mnichova probíhá výstavba nového rybího přechodu.

Landshut

U jezu na řece Isaře, na úrovni středu města, byla nedávno postavena malá vodní elektrárna na principu Archimedova šroubu a u ní lomený rybí přechod technického typu. Obojí bohužel zakryto rošty, takže v detailu nefotografovatelné. V levém rameni Isary na dolním okraji města byl nižší jez odstraněn a nahrazen migračně prostupnou rampou. Historický střed města obchází ze severu již ochranný povodňový bypass. Kyneta, vedoucí jeho středem běžné průtoky, byla původně řešena technicky, ale již v osmdesátých letech revitalizována do přírodě blízkého stavu.

Mohan Unnersdorf

Vodohospodářský úřad v Kronachu, který spravuje nesplavný úsek Mohanu nad Bambergem, se již delší dobu snaží po dílčích úsecích odstraňovat technické úpravy, pocházející již z poloviny 19. století. Nejnověji byly rozbity staré dlažby v úseku koryta nad Unnersdorfem, poblíž Bad Staffelstein. Z kameniva, získaného z dlažeb, byly v řece vytvořeny kopicové struktury, posilující tvarovou a následně i hydraulickou členitost řeky. Tato akce měla podle všeho významnou výhodu – její provedení nevyžadovalo cizí pozemky. „Zhoršení průtokových podmínek“, k němuž dojde zvětšením členitosti koryta, je v tomto úseku žádoucí – v nezastavěné nivě zpomalí, byť jen mírně, postup povodní.

Mohan u Wiesenu

Nad Wiesenem se buduje napříč údolím Mohanu nová komunikace vyšší třídy. jedná se o nepříznivý zásah do přírody a krajiny, který musí být podle německých zákonů kompenzován. Součástí kompenzace je revitalizační rozvolňování Mohanu v blízkosti stavby. Po rozbití starého dláždění koryta vznikají velmi členité tvary s řadou ostrovů. I  tato opatření zapadá do systému zpomalování postupu povodní, který na Mohanu nad Bambergem již po léta vytváří Vodohospodářský úřad Kronach.

Unterhohenried

Mezi obcemi Unterhohenried a Oberhohenried byla již před několika léty provedena revitalizace menšího potoka. V roce 2012 již je celkem dobře zapojená.

Unterlaimbach Altmannshausen

V širokém, plochém údolí říčky Bibart jsou postupně, v závislosti na získávání pozemků, prováděny dílčí revitalizační úpravy. Nejnovějším přírůstkem je přírodě blízký rybí přechod.

 Autor textu: Just Tomáš

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt