Natura Pragensis

Natura Pragensis je recenzovaný regionální sborník zaměřený na přírodovědné studie z území hlavního města Prahy a určený pro publikaci výsledků vědecké a odborné činnosti směřující k poznání všech aspektů přírody se zvláštním důrazem na cenná přírodní území a vzácné druhy. Sborník je zařazen v databázi České zoologické bibliotéky a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice. Od čísla 17 je sborník excerpován v mezinárodní databázi Zoological Records

Sborník vychází od roku 1982. Vydavatelem bylo Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (PSSPPOP), později Český ústav ochrany přírody, středisko pro hlavní město Prahu, později Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Praha, nyní Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy. Vychází zpravidla jednou za dva roky.

Vydávání sborníku řídí redakční rada. Došlé rukopisy jsou recenzovány.

ISSN 0862-366X  

 

 

Adresa redakce:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Střední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.

Redakční rada:

RNDr. Luboš Beran, Ph.D., Jiří Hadinec, Doc. RNDr. Vladimír Hanák, CSc., RNDr. Lubomír Hanel, CSc., RNDr. Vladimír Hanzal, RNDr. Petr Hůla, RNDr. Jiří Kříž, CSc., Doc. RNDr. Jarmila Kubíková, CSc. (předseda redakční rady), RNDr. Vojen Ložek, DrSc., Ing. Pavel Mudra, RNDr. Jaroslav Obermajer, Ing. Josef Pavlík, Ing. Pavel Pešout, Prom. biol. Zdeněk Pouzar, CSc., RNDr. Jaromír Strejček, Mgr. Pavel Špryňar (výkonný redaktor)

Dosud vydané svazky:

1 (1982)   2 (1983)   3 (1985)    4 (1985)    5 (1987)
6 (1988)   7 (1990)   8 (1992)    9 (1993)   10 (1993)
11 (1994) 12 (1995) 13 (1996) 14 (1997) 15 (2004)
16 (2004) 17 (2005) 18 (2007) 19 (2009)

 

 

Obsahy dosud vydaných svazků:

1 (1982)

[Kubíková J. a kol.: Botanický průzkum chráněných území v Šáreckém údolí.]

Kubíková J.: Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace.

Klaudisová A. et Rydlo J.: Vegetace inundační zóny Šáreckého potoka mezi Jenerálkou a Vizerkou.

Kubíková J., Skalický V., Manych J., Diasová E., Drábková E., Rieger M., Klaudisová A., Rydlo J.: Příspěvek ke květeně chráněných území Šáreckého potoka.

Zázvorka J.: Poznámky k variabilitě Orobanche loricata Reichenb. v Dolním Povltaví.

Skalický V.: Problematika druhu Viola saxatilis F. W. Schmidt.

 

2 (1983)

Hanák V.: K výskytu a ekologii obratlovců v Praze.

 

3 (1985)

Strejček J.: Výsledky průzkumu brouků čeledi Chrysomelidae (s.l.), Bruchidae, Urodonidae, Anthribidae a Curculionidae (s.l.) ve státní přírodní rezervaci „Prokopské údolí“ v Praze.

 

4 (1985)

Svrček M.: Mykoflóra Prahy a nejbližšího okolí.

 

5 (1987)

[Kubíková J. a kol.: Botanický průzkum chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy.]

Kubíková J.: Chráněná území vltavského údolí v jižní části Prahy a jejich vegetace.

Kubíková J., Skalický V., Manych J. et Rieger M.: Květena chráněných území vltavského údolí v jižní části Prahy.

Šrůtek M.: Změny bylinného patra na kontaktech přirozených listnatých a kulturních jehličnatých lesů.

 

6 (1988)

[Ložek V. et Pfleger V.: Výzkum měkkýšů chráněných území v Praze.]

Ložek V.: Výzkum a změny malakofauny chráněných území v Praze.

Pfleger V.: Měkkýši (Mollusca) okolí Kunratického potoka v Praze.

Pfleger V.: Měkkýši (Mollusca) státní přírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí.

Ložek V.: Měkkýší fauna Prokopského údolí a její význam z hlediska ochrany přírody.

Ložek V.: Měkkýši chráněného území Meandry Botiče.

Ložek V.: Měkkýši Pitkovického údolí a Uhříněveské obory z hlediska ochrany přírody.

 

7 (1990)

Pádr Z.: Studie výskytu žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera - Akuleata) na území Prahy.

 

8 (1992)

[Kubíková J a kol.: Vegetace a květena vybraných chráněných území ve východní části Prahy.]

Kubíková J.: 1. Předmluva.

Bělohlávková R. et Fišerová D.: 2. Vegetace chráněného přírodního výtvoru Cholupická bažantnice.

Fišerová D. et Bělohlávková R.: 3. Vegetace chráněného přírodního výtvoru Hrnčířské louky.

Hašková J.: 4. Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvoru Klánovický les.

Hroudová Z. et Hrouda L.: 5. Květena a vegetace chráněného přírodního výtvoru Milíčovský les a rybníky.

Jaroš V.: 6. Vegetace chráněných území v okolí Dubče.

Jaroš V.: 7. Fytocenologická charakteristika chráněného přírodního výtvoru Xaverovský háj.

Kubíková J.: 8. Vegetační poměry státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvoru Vinořský park.

Skalický V., Kubíková J., Bělohlávková R., Durdík M., Fišerová R., Hrouda L., Hroudová Z., Hašková J., Jaroš V., Klaudisová A., Rydlo J.: 9. Květena vybraných chráněných území a registrovaných přírodních ploch ve východní části Prahy.

 

9 (1993)

Pádr Z.: Studie výskytu blanokřídlého hmyzu podřádu širopasých-pilatkovitých (Insecta: Hymenoptera Symphyta) na území Prahy.

 

10 (1993)

Číla P. et Skyva J.: Výsledek průzkumu vybraných čeledí motýlů v hl. m. Praze.

Mareš S. et Skyva J.: Fauna motýlů Prokopského údolí v Praze.

 

11 (1994)

Ziegler V.: Sedimenty české křídové pánve na území hl. m. Prahy.

 

12 (1995)

Juřičková L.: Měkkýší fauna Velké Prahy a její vývoj pod vlivem urbanizace.

 

13 (1996)

Kerouš K.: Studie výskytu tříd Amphibia a Reptilia v letech 1986 - 1993.

 

14 (1997)

Kubíková J. a kol.: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka.

Jaroš V.: Rostlinná společenstva jihovýchodní části Prahy se zřetelem na botanicky významná území.

Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. et Manych J.: Příspěvek k poznání pražské květeny.

 

15 (2004)

Váňa J.: Mechorosty severozápadní části Prahy.

Kubíková J.: Vegetace a květena chráněných území v Dalejském údolí.

Strejček J.: Z historie státní ochrany přírody v Praze v letech 1960–1986.

Špryňar P.: Bibliografický přehled rukopisů o přírodě Prahy uložených na pražském středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

16 (2004)

Vávra J.: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny.

 

17 (2005)

Kubíková J.: Příspěvek k vegetaci a květeně přírodní památky „Kalvárie v Motole“ v Praze.

Navrátilová Z., Špryňar P., Marek M.: Řezan pilolistý (Stratiotes aloides) nalezen v Praze.

Skalická A.: Dendrologické zajímavosti v zahradách Pražského hradu.

Strejček J.: Brouci čeledí Anthribidae a Curculionidae (s. lato) na území Prahy – opravy a doplňky k publikaci „Katalog brouků (Coleoptera) Prahy“, 2001, sv. 2.

 

Strejček J.: Významné či zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) zjištěné na území Prahy.

Vávra J., Moravec J., Škopek J., Farkač J., Mikuláš R.: Bývalá těžebna cihlářských hlín ve Stodůlkách (Praha 5) – cenný přírodní prvek uvnitř velkoměsta.

 

18 (2007)

Kůrka A., Buchar J., Řezáč M.: Pavouci (Araneae) Prahy.

Strejček J.: Brouci čeledí Chrysomelidae (sensu lato), Bruchidae a Urodontidae na území Prahy – doplňky a opravy k publikaci „Katalog brouků (Coleoptera) Prahy“, 2000, sv. 1.

Jirgl T.: Motýli (Insecta, Lepidoptera) čeledí Limacodidae, Endromidae, Drepanidae, Notodontidae, Noctuidae a Nolidae Klánovického lesa, Xaverovského háje a bližšího okolí.

Kubíková J., Adámek M., Špryňar P.: Hranice mezofytika a termofytika na jihovýchodním okraji Prahy na příkladu dvou izolovaných chráněných území – přírodní památka Pitkovická stráň a přírodní památka V hrobech.

Háva J., Háva J. jun.: Želva nádherná (Trachemys scripta) v Úněticích u Prahy.

Skyva J., Petrů M., Číla P.: Příspěvek k diskusi o studii: „Vávra J.: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny. Natura Pragensis 16, Studie o přírodě Prahy, 2004“.

Vávra J.: Reakce na diskusi o studii: „Vávra J.: Klasifikace zvláště chráněných území Prahy na základě rozboru jejich motýlí fauny. Natura Pragensis 16, Studie o přírodě Prahy, 2004“.

 

19 (2009)

Hanák V., Neckářová J., Benda P., Hanzal V., Anděra M., Horáček I., Jahelková H., Zieglerová A., Zieglerová D.: Fauna netopýrů Prahy: přehled nálezů a poznámky k urbánním populacím netopýrů.

 

 

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt