Prezentace

Vodní toky 2019, Hradec Králové 27. 11. 2019:

Poznámky k některým aspektům nakládání s vodními toky se zřetelem k suchu

 

Sedimenty - listopad 2019:

Současné trendy ve správě a revitalizacích vodních toků a nivních území, vodohospodářská opatření osy 4 OPŽP

 

Prezentace Studie odtokových poměrů Výrovky, Pečky 10. 9. 2019:

K revitalizaci Výrovky a Šembery

 

Seminář Představení Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 - prezentace ze semináře konaného 21. března 2019:

Program péče o krajinu MŽP a Program podpora přirozených funkcí krajiny

Druhová skladba výsadeb (město) versus oteplování

OPŽP - Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Vodohospodářská opatření podporovaná v rámci OP Životní prostředí (se zřetelem k nedávným prožitkům sucha)

 

Seminář v Parlamentu ČR - Voda znamená život - prezentace a text příspěvku pro sborník:

Prezentace Voda znamená život

Příspěvek pro sborník

 

32. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře - prezentace:

Prezentace ze setkání vodohospodářů

 

Studie proveditelnosti opatření zlepšujících morfologicko-ekologický stav koryta a nivy Berounky v úseku Šlovice - Skryje:

Souhrnná zpráva

Návrh a vyhodnocení opatření

Fotodokumentace

Ostatní přílohy

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt