Revitalizace vodního prostředí

Tato publikace se zabývá obnovou přirozeného rázu a přirozených funkcí vodní složky naší krajiny, nápravou škod způsobených jednostranně technickými zásahy. Její snahou není prosadit revitalizace jako vědní odvětví, nýbrž na základě dosavadních zkušeností přesvědčit čtenáře, že se jedná o potřebnou činnost, schopnou přinášet hmatatelné výsledky. Chce ukázat možnosti řešení a upozornit na možné chyby. Hlavními řešenými úlohami jsou revitalizace koryt a niv drobných vodních toků mezi nížinou a podhůřím, revitalizační zásahy do malých vodních nádrží a obnova říčních ramen. Tato práce se nezabývá problematikou hrazení horských bystřin a nenahrazuje odbornou literaturu, týkající se hydrologických a hydraulických aspektů navrhování vodohospodářských staveb. Kolektiv autorů si je vědom toho, že revitalizace se vyvíjejí a další zkušenosti mohou přinášet nové pohledy a přístupy.

 

 

Obsah a úvod
Kap.1 Předmět revitalizací vodního prostředí
Kap.2 Revitalizace koryt vodních toků a niv
Kap.3 Ochrana a obnova migrační prostupnosti vodních toků pro vodní organismy
Kap.4 Tůně
Kap.5 Říční ramena, břehy a záplavová území řek
Kap.6 Mokřady
Kap.7 Omezování nepříznivých účinků odvodňovacích staveb
Kap.8 Revitalizační malé vodní nádrže
Kap.9 Revitalizace jako součást protipovodňových opatření
Kap.10 Opatření k čištění a dočišťování odpadních vod a ke zlepšování kvality povrchových vod
Kap.11 Vegetační úpravy při revitalizacích
Kap.12 Zájmy ochrany přírody při revitalizacích
Kap.13 Provoz a údržba revitalizačních staveb
Kap.14 Informační a výchovné využití revitalizací
Kap.15 Pořizovací náklady revitalizačních staveb
Literatura
Obrazová příloha

 

 

 

 

 

Tomáš Just, Vladimír Šámal, Martin Dušek, David Fišer, Petr Karlík, Jiří Pykal. AOPK ČR, Praha 2003, 144 str., ISBN 80-86064-72-7

Celá kniha ke stažení

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt