Regionální pracoviště Střední Čechy >> Aktuality RP Střední Čechy >> Bude v Polabí obnoveno povodňování v lužních lesích?

Bude v Polabí obnoveno povodňování v lužních lesích?

Bude v Polabí obnoveno povodňování v lužních lesích?

5.1.2022

Sucho – povodně – zadržení vody v krajině – obnova vodních prvků – obnova biotopů - obnova dynamiky lužních lesů... Vyřešení všech vyjmenovaných problémů si ambiciózně vzala za úkol „Studie proveditelnosti opatření vedoucích k posílení zásob podzemní vody a obnově povrchových vodních prvků v inundačním území Labe v k.ú. Hradišťko I, Veltruby, Velký Osek a Libice nad Cidlinou.“

Zpracovávala se v letech 2019 – 2021 ve spolupráci s Povodím Labe s.p. v projekční kanceláři společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Zájmové území:

vodní tok: Labe

k.ú.: Hradišťko I, Veltruby, Velký Osek a Libice nad Cidlinou

jezy: Klavary, Velký Osek

MZCHÚ: PR Veltrubský luh, PR Tonice-Bezedná, NPR Libický luh

EVL: Libické luhy (CZ0214009)

ÚSES: NRBC Polabský luh

Ochrana přírody

Řeka Labe nebyla vždy jenom kanálem pro plavbu, která se zde uskutečňuje v omezené míře. Byla to divoká a nespoutaná kráska, jejíž trasa se klikatila v široké údolní nivě. Dnes se z jejího divočení dochovala už jen mrtvá ramena, tůně, mokřady - fragmenty lužních lesů, které jsou chráněny pro svou jedinečnost a rozmanitost. Bohužel kanalizací Labe došlo k přerušení přirozené povodňové dynamiky, která je pro lužní les tolik životadárná a někde jinde může naopak škodit.

Mrtvá ramena v nivě Labe představují mimořádně cenné biotopy. Mnohá z nich jsou odříznuta od běžných průtoků i od občasného povodňování, což urychluje jejich zazemňování. Zaniklá mrtvá ramena nejsou nahrazována novými a krajina ztrácí velmi důležité vodní prvky.

historická mapa

zdroj: http://oldmaps.geolab.cz II. vojenské mapování – Františkovo 1836-1852, měřítko 1: 28 800

Klíčovou myšlenkou celé studie tedy byla obnova dynamiky na části území EVL Libické luhy…. „ Pro ochranu přírody údolních niv je důležité a rozhodující zjištění, že nepostačuje pasivně chránit poslední zbytky luhů, ale že udržení biodiverzity nivy je závislé na uchování či obnově vývojové dynamiky krajinotvorných fluviálních procesů (Buček, 1996).“

Pokud si všechny tyto faktory dosadíte do rovnice. Vyjde vám jednoznačné řešení – obnovit přirozené povodňování v územích, kde je to možné a dokonce prospěšné. Podpořit přirozený tlumivý rozliv povodní v nivě, a zadržet tak část průtoku v dochovaných lužních lesích. Nejenže území níže po toku bude méně ohrožováno záplavami, ale současně tak dojde k posílení infiltrace do nivy, tedy k akumulaci zásob pitné vody.

Jarní aspekt v PR Veltrubský luh

Jarní aspekt v PR Veltrubský luh

Během projednávání studie vyplynulo, že obec Veltruby dlouhodobě trápí výše popsané problémy -  během srážkového deficitu, dochází k poklesu hladiny ve studních, a za zvýšených vodních stavů je území obce zaplavováno povodněmi. Na řešení, kdy z nadjezí Klavar budou vedeny stabilní průtoky přes obec Veltruby a povodňové stavy budou rovněž svedeny do PR Veltrubský luh jsme se tedy s panem starostou (Ing. Jiří Hůla) naprosto shodli. Pan starosta nejenže nabídl obecní pozemky k využití, ale rovněž záměr zanesl do právě schvalovaného územního plánu.

Jelikož se jedná o velmi citlivé území, bylo nezbytné předsadit nátoku do PR Veltrubský luh „nárazový mokřad“, kde budou případné hrubé nečistoty zachyceny.

Podobný koncept – napojení PR Tonice- Bezedná na aktivní tok Labe – byl prověřen i níže po toku, ale zde nejsou tak příznivé spádové podmínky a část MZCHÚ je v současné době zazemněna.

Rovněž i NPR Libický luh bylo prověřeno z hlediska možnosti napouštění při zvýšených stavech v Labi. Také zde byla za spoluúčasti zástupce obce Velký Osek (Ing. Svatopluk Čech) přislíbena možnost směny pozemků, která doufejme, povede k uskutečnění záměru.

V chráněných územích je navržena obnova tůní, mokřadních ploch a mrtvých ramen v rozsahu, v němž to umožní morfologie terénu, přístup na lokalitu, stávající dřeviny a majetkoprávní poměry dle doporučení biologického průzkumu.

Mrtvá ramena v PR Veltrubský luh

Mrtvá ramena v PR Veltrubský luh

Na základě analýzy území bylo navrženo 30 opatření, která by měla zlepšit hydrologický režim zájmového území.

Studie byla rozdělena do 3 na sobě nezávislých částí, a sice projektové dokumentace v úrovni DUR v území PR Veltrubský luh, PR Tonice-bezedná a NPR Libický luh, aby mohla být realizována vždy samostatně.

Pod článkem si můžete prohlédnout přehlednou návrhovou situaci, která zahrnuje celé území. V případě zájmu o podrobnější informace, můžete kontaktovat Ing. Petru Královcovou (e-mail: petra.kralovcova@nature.cz, mobil: 602 315 946).

Název studie: Studie proveditelnosti opatření vedoucích k posílení zásob podzemní vody a obnově povrchových vodních prvků v inundačním území Labe v  k.ú. Hradišťko I, Veltruby, Velký Osek a Libice nad Cidlinou

Zdroj financování: POPFK (Program obnovy přirozených funkcí krajiny)

Náklady: 406.560,- Kč

Zhotovitel studie: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, a.s. (Ing. Vendula Koterová, koterova@vrv.cz, 605 257 585)

Termín zpracování: 2019 – 2021

Garant studie: Ing. Petra Královcová (e-mail: petra.kralovcova@nature.cz, mobil: 602 315 946)

B.1 situace přehled návrh

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt