Bližší ochranné podmínky

Základní ochranné podmínky stanoví činnosti na území CHKO ze zákona zakázané. Zákazy však nejsou absolutní, ale správa CHKO z nich může udělit výjimku.

Bližší ochranné podmínky stanovují další konkrétní činnosti, které bude možné provádět jen se souhlasem správy CHKO. Cílem bližších ochranných podmínek je doplnit ochranný režim stanovený základními ochrannými podmínkami tak, aby nedocházelo k významnému poškozování přírodních hodnot a funkcí v dotčeném území.

Seznam navržených bližších ochranných podmínek CHKO Brdy po vypořádání obdržených námitek

 

Na celém území CHKO nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody:

a)    upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové příčné překážky, stupně a prahy, či přemisťovat sediment,

b)    odbahňovat rybníky a vodní plochy a ukládat vytěžené sedimenty,

c)    provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké vápnění,

d)    odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou vegetaci rybníků a vodních ploch,

e)    vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a nádržích,

f)     provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologických nálezů a minerálů,

g)    vyznačovat pěší, cyklistické, běžecké, jezdecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

h)    pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účastníků mimo zastavěné území obce, vyjma činností konaných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

i)      provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,

j)      provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem i).

Na území III. zóny CHKO nelze bez souhlasu orgánu ochrany přírody provádět činnosti, které mohou na rašeliništích, prameništích a v olšinách snížit hladinu povrchové či podzemní vody.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt