Dotační programy

Hlavní činností v péči o přírodu a krajinu

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům státní správy při péči o zvláště chráněná území v regionu
  • podílí se na zabezpečování úkolů a programů, zaměřených na ochranu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
  • podílí se na mapování stanovišť a na přípravě přírodních komplexů v rámci soustavy NATURA 2000
  • vydává odborná stanoviska k zásahům a péči o zeleň, památné stromy, významné krajinné prvky a prvky územních systémů ekologické stability
  • zajišťuje všechny krajinotvorné programy v rámci regionu po stránce administrativní, kontrolní, a vyhodnocuje výsledné revitalizační efekty
  • v otázkách ochrany přírody poskytuje odbornou a metodickou podporu pro orgány státní správy a samosprávy formou odborných stanovisek, expertních a znaleckých posudků


AOPK ČR, středisko Praha plní své úkoly na území 12 okresů Středočeského kraje a hlavního města Praha mimo území chráněných krajinných oblastí.

Jedna z činností je i zajišťování i praktické péče o přírodu a krajinu. Ministerstvo životního prostředí každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství. AOPK ČR je administruje a zajišťuje tak chod programů. 

Konkrétně se jedná o následující finanční nástroje:

Programy EU a fondy

Národní programy 

 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

 

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt