Hlavní úkoly

Hlavní úkoly RP Střední Čechy

Agentura je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

 

Jako organizace státní správy se řídí správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.) a je povinna poskytovat informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí
  • podílí se na zabezpečování úkolů a programů, zaměřených na ochranu zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů
  • podílí se na mapování stanovišť a na přípravě přírodních komplexů v rámci soustavy NATURA 2000
  • vydává odborná stanoviska k zásahům a péči o zeleň, památné stromy, významné krajinné prvky a prvky územních systémů ekologické stability
  • zajišťuje všechny krajinotvorné programy v rámci regionu po stránce administrativní, kontrolní, a vyhodnocuje výsledné revitalizační efekty
  • v otázkách ochrany přírody poskytuje odbornou a metodickou podporu pro orgány státní správy a samosprávy formou odborných stanovisek, expertních a znaleckých posudků

AOPK ČR, RP  Střední Čechy, plní své úkoly na území, které je vymezeno plochou Středočeského kraje, bez obvodů územních obvodů obcí s rozšířenou působností Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Lysá nad Labem, Nymburk a Poděbrady,  bez  území národních přírodních rezervací Libický luh a  Kněžičky vč. jejich vymezených ochranných pásem a dále území Hlavního města Prahy a část Plzeňského kraje vymezená územím CHKO Křivoklátsko.

Regionální pracoviště Střední Čechy

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt